Predmet: Izrada i odbrana master rada (06 - S0I512)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB15
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje znanja o načinu, strukturi i formi pisanja izveštaja nakon izvršenih analiza i drugih aktivnosti koje su sprovedene u okviru zadate teme master rada. Izradom završnog rad studenti stiču iskustvo za pisanje radova u okviru kojih je potrebno opisati problematiku, sprovedene metode i postupke i rezulatate do kojih se došlo. Pored toga, cilj izrade i odbrane master rada je razvijanje sposobnosti kod studenata da rezultate samostalnog rada pripreme u pogodnoj formi javno prezentuju, kao i odgovaraju na primedbe i pitanja u vezi zadate teme.
Osposobljavanje studentata za sistematski pristup u rešavanju zadatih problema, spovođenje analiza, primenu stečenih i prihvatanju znanja iz drugih oblasti u cilju iznalaženja rešenja zadatog problema. Samostalno izučavajući i rešavajući zadatke iz oblasti zadate teme, studeni stiču znanja o kompleksnosti i složenosti problema iz oblasti njihove struke. Izradom master rada studenti stiču određena iskustva koja mogu primeniti u praksi prilikom rešavanja problema iz oblasti njihove struke. Pripremom rezultata za javnu odbranu, javnom odbranom i odgovorima na pitanja i primedbe komisije student stiče neophodno iskustvo o načinu na koji u praksi treba prezetnovati rezultate samostalnog ili kolektivnog rada.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama i oblašću koja je obuhvaćena zadatom temom master rada. Student u dogovoru sa mentorom sačinjava završni rad u pisanoj formi u skladu sa predviđeni standardima Fakulteta tehničkih nauka. Student priprema i brani pismeni master rad javno u dogovoru sa mentorom i u skladu sa predviđenim standardima.
Tokom izrade diplomskog rada, student konsultuje mentora, a po potrebi i druge nastavnike koji se bave oblašću koja je tema master rada. Student sačinjava master rad i nakon dobijanja saglasnosti od strane komisije za ocenu i odbranu, ukoričene primerke dostavlja komsiji. Odbrana master rada je javna, a student je obavezan da nakon prezentacije usmeno odgovori na postavljena pitanja i primedbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!