Informacije o studijama


05.11.2014. - 09:07 
Doktorske akademske studije (studije trećeg stepena) – traju tri godine i vrede najmanje 180 ESPB bodova. Završetkom doktorskih studija stiče se zvanje doktora nauka ili doktora umetnosti date oblasti.

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu će upisivati studente na teret budžeta ako Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odobri tražene kvote i obezbedi sredstva za troškove, u suprotnom svi se upisuju kao samofinansirajući studenti. Prilikom upisa Fakultet tehničkih nauka sklapa ugovor o studiranju sa svakim studentom.

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, studentima koji plaćaju školarinu obezbeđuje iste uslove i prava studiranja kao i studentima čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Kandidat državljanin Srbije može uplatiti školarinu u jednokratnom iznosu, prilikom upisa godine studija, ili u dve jednake rate prilikom upisa zimskog, odnosno upisa letnjeg semestra.

USLOVI ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE:

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati lice koje ima:

završene odgovarajuće osnovne akademske i master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova;
prosečnu ocenu najmanje osam na osnovnim akademskim studijama;
prosečnu ocenu najmanje osam na master akademskim studijama;
poznavanje jednog stranog jezika;
poznavanje softversko informacionih tehnologija;
ako ostane slobodnih mesta na datim studijskim programima, moći će da se upišu kandidati koji ne ispunjavaju uslov tačke 1. na osnovu posebnih odluka Saveta doktorskih akademskih studija;
lice koje je magistar nauka, odnosno magistar umetnosti iz odgovarajuće naučne ili umetničke oblasti ako nije steklo doktorat po ranije važećim zakonskim propisima u roku koji je utvrđen zakonom;
lice koje je po prethodnim propisima bilo upisano na magistarske studije može da konkuriše na doktorske akademske studije ako ima najmanje 300 ESPB bodova.

KOMISIJA ZA UPIS KANDIDATA NA DOKTORSKE STUDIJE razgovaraće sa svim kandidatima koji su konkurisali za upis i na osnovu razgovora može doneti Odluku o dodatnoj proveri znanja kandidata pri čemu određuje način provere znanja (prijemni ispit ili drugi način provere znanja). Komisiju za upis na doktorske akademske studije čini Savet doktorskih akademskih studija.

Više informacija o pravilima konkurisanja i upisa na doktorske akademske studije, kao i o nastavnim planovima i programima možete pronaći na Internet prezentaciji Fakulteta u dokumentu: Pravila o studiranju na osnovnim strukovnim i osnovnim akademskim, master akademskim, specijalističkim strukovnim i specijalističkim akademskim i doktorskim studijama.

Više informacija o pravilima konkurisanja i upisa na doktorske akademske studije, kao i o nastavnim planovima i programima možete pronaći kao i o nastavnim planovima i programima možete pronaći u dokumentu: Pravilnik o upisu studenata na studijske programe.