Ko može biti oslobođen?


04.04.2020. - 15:03
Prijemni ispit ne polaže onaj kandidat koji je kao učenih III ili IV razreda srednje škole osvojio jedno od tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja republike Srbije, odnosno saveznom ili međunarodnom takmičenju iz:

- Matematike, ne polaže deo prijemnog ispita iz matematike za studije gde je predviđen prijemni ispit iz Matematike i vrednuje se odgovarajući deo prijemnog ispita maksimalnim brojem bodova za taj deo (ako se polaže samo Matematika boduje se sa 60 bodova, ako se polaže Matematika sa proverom sklonosti odgovarajuće oblasti boduje se sa 30 bodova).

- Stručnog predmeta oblasti iz provere sklonosti za studije odgovarajuće oblasti ne polaže taj deo prijemnog ispita i vrednuje se odgovarajući deo prijemnog ispita maksimalnim brojem bodova za taj deo.

Kao dokaz kandidat treba da priloži overenu fotokopiju diplome prilikom konkurisanja na Fakultet i ne treba da prisustvuje prijemnom ispitu ili delu prijemnog ispita za koji je oslobođen.

Đaci generacije kao i dobitnici Vukove diplome nisu oslobođeni i oni polažu prijemni ispit kao i ostali kandidati.