Predmet: Praktikum zaštite životne sredine (17 - Z503A)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

- Upoznavanje studenata sa osnovnim parametrima otpadnih tokova; - Sticanje znanja o tehnologijama koje se primenjuju u tretmanu otpadnih voda, muljeva i gasova; - Osposobljavanje studenata za korišćenje softverskih paketa za simulaciju i optimizaciju procesa prerade otpadnih tokova.
Nakon odslušanog kursa i položenog ispita, student će moći da: - Definiše i tumači osnovne parametre otpadnih tokova; - Odabere i primeni tehnologije u tretmanu otpadnih voda, muljeva i gasova; - Koristi softverske pakete za simulaciju i optimizaciju procesa prerade otpadnih tokova.
Parametri otpadnih voda. Otpadne vode. Taloženje. Koagulacija. Flotacija. Filtracija. Aeracija. Degazacija. Dezinfekcija. Membranski procesi. Mehanizmi adsorpcije i primena u tretmanima prerade otpadnih voda. Adsorpcija u sloju. Biološka prerada otpadnih voda. Muljevi. Metode zgušnjavanja mulja. Kondicioniranje mulja. Dehidratacija mulja. Metode stabilizacije mulja. Otpadni gasovi. Separacija gas-gas. Separacija gas-čvrsto. Predmetni projekat studenti polažu izradom simulacija procesa tretmana otpadnih voda i muljeva, kao i procesa prečišćavanja vazduha u adekvatnom dostupnom softveru, koristeći prethodno stečena znanja na predmetu o procesnim operacijama koje se u tu svrhu koriste.
Predavanja, vežbe na računaru, terenske vežbe, stručna ekskurzija i individualne konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Šećerov-Sokolović, R., Sokolović, S.Inženjerstvo u zaštiti okoline2002Tehnološki fakultet, Novi SadSrpski jezik
Petrides, D.Softver SuperPro Designer, User"s Guide, elektronsko izdanje2007INTELLIGEN, INC.Engleski
Radonić J., Turk Sekulić M., Vojinović Miloradov, M.SuperPro Designer, Skripta2017Srpski jezik
Davis, M.L., Masten, S.J.Principles of Environmental Engineering and Science2004McGraw-Hill, New YorkEngleski
Masters, G.M., Ela, W.P.Introduction to Environmental Engineering and Science2008Prentice Hall, Upper Saddle RiverEngleski
Е. WorchAdsorption Technology in Water Treatment, elektronsko izdanje2012Walter de Gryter GmbH & Co. KGEngleski
Hendricks D.W.Water treatment unit processes: physical and chemical2006CRC pressEngleski
Metcalf & Eddy / AecomWastewater engineering : Treatment and Resource Recovery2014McGraw Hill, New YorkEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radonić dr Jelena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Brborić Maja
Naučni saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Obrovski Boris
Naučni saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Živančev dr Nevena
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Cvetković dr Dragana
Naučni saradnik

Laboratorijske vežbe