Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara


28.05.2014. - 16:19 

Učestale pojave prirodnih katastrofa i požara, kako u svetu, tako i na našim prostorima, postaju jedan od najvažnijih svetskih problema i činioca daljeg održivog razvoja ljudske civilizacije.

Poseban problem zemalja u tranziciji, neravnomeran ekonomski rast, potreba za održivim razvojem, imperativno traže edukovane stručnjake koji će u privrednim i industrijskim sistemima, javnim preduzećima i državnim institucijama biti spremni i tako obrazovani da rešavaju nagomilane kompleksne probleme iz oblasti inženjerstva upravljanja rizikom i zaštite od požara, pre svega na bazi preventivnog delovanja u cilju postizanja prihvatljivog nivoa rizika u slučaju neželjenih događaja.

Osnovne akademske studije traju četiri godine, vrede 240 bodova. Stiče se zvanje: diplomirani inženjer upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara.
Program osnovnih akademskih studija je multidisciplinaran. Studenti stiču znanja iz oblasti upravljanja rizikom i zaštite od požara, energetike, elektrotehnike, mašinstva, menadžmenta, arhitekture, građevinarstva kao i iz matematike, hemije, fizike i ostalih fundamentalnih oblasti koje se izučavaju na Fakultetu tehničkih nauka.                                                                                                      

Master akademske studije traju jednu godinu, vrede 60 bodova. Stiče se zvanje master inženjer upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara.
Master studije omogućavaju studentima da steknu znanja i kompetencije koje im omogućavaju da se bave: projektovanjem u oblasti zaštite od katastrofalnih događaja i požara, da izrađuju elaborate o zonama opasnosti, planove zaštite od požara, planove evakuacije, planove sanacije, procene rizika ugroženosti od požara i katastrofalnih događaja i procene štete u osiguranju, da rade na rukovodećim položajima u MUP-u u Upravi za rizike, kao i u Upravi za preventivu, da postanu preduzetnici i bave se poslovima zaštite od požara kao pravna lica za druga pravna lica, da izrađuju Izveštaje o bezbednosti i Planove zaštite od udesa, da vrše redovne obuke (zakonom obavezujuće) iz zaštite od požara i civilne zaštite.                                                                                                               

Program iz oblasti upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja je akcentiran na zemljotresima, poplavama i klizištima, što su najčešće prirodne katastrofe na našem području. Posebna pažnja je posvećena i sticanju saznanja za operativno delovanje na terenu - za rukovodioce vatrogasno-spasilačkih jedinica – iz oblasti psihologije, upravljanja ljudskim resursima, logistike, strategije delovanja pri intervencijama. Da bi se planirale i izvele uspešne spasilačke aktivnosti, neophodna su saznanja iz oblasti građevinarstva – o oštećenjima objekata pri rušenju (zemljotresi, poplave, klizišta), a za sanaciju okruženja neophodno je poznavanje ispitivanja i praćenja parametara životne sredine i mera remedijacije. Programom su visoko zastupljene savremene metode predikcije i praćenja poremećaja ili akcidenta - modelovanje, simulacija i GIS tehnologije. Studenti su osposobljeni pre svega za preventivno planiranje i delovanje, procenu rizika, donošenje odluka i operativno delovanje u uslovima katastrofalnih događaja i požara, kao i za planiranje i sprovođenje sanacionih aktivnosti.

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA

Sa stečenim znanjima inženjeri zaštite od katastrofalnih događaja i požara su potpuno spremni da analiziraju i identifikuju rizike, preventivno i operativno deluju u uslovima katastrofalnih događaja i požara, da postupaju po planovima i sprovode strategije, da formiraju timove i upravljaju brigadama, da sprovode preventivne mere, vrše inspekcijski nadzor i pregled objekata na osnovu projektno-tehničke dokumentacije, prepoznaju i odaberu odgovarajuću opremu i sredstva za intervencije, kao i da sagledaju ekonomske aspekte i problematiku osiguranja u ovoj oblasti.
Zahvaljujući povezanosti ovog studijskog programa sa studijskim programima Zaštite životne sredine i Zaštite na radu, i stečenim znanjima iz ovih oblasti, mogu takođe veoma uspešno da se bave specifičnom problematikom zaštite okruženja i bezbednosti i zdravlja na radu u oblasti upravljanja rizikom i zaštite od požara.

Diplomirani inženjeri i master inženjeri upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara su nakon završetka studija kompetentni za rad u MUP-u, privredi, industriji, javnim preduzećima i državnoj upravi, osiguranju,projektnim organizacijama, obrazovnim ustanovama, nevladinom sektoru. MUP: inspektori u preventivi i forenzici, rukovodeći kadar, komandni kadar u vatrogasno-spasilačkim jedinicama, analitičari, civilna zaštita i sl. Po novim propisima je za dobijanje licence MUP-a za izradu projekata i planova ZOP neophodno zvanje diplomiranog inženjera u oblasti tehničkih nauka i položen stručni ispit iz zaštite od požara, koji se polaže u MUP-u. U privredi/industriji, u zavisnosti od kategorizacije preduzeća, obavezno je zapošljavanje inženjera iz ovih oblasti – referenti za zaštitu od požara. Po novim propisima, u okviru investicione dokumentacije za izgradnju objekata, takođe je obavezna izrada Glavnog projekta zaštite od požara, koji mogu da rade samo projektne kuće sa licencom MUP-a, što podrazumeva da imaju zaposlenog i diplomiranog inženjera iz ove oblasti) i nadzor nad izgradnjom objekata od strane licenciranog inženjera ZOP. Obim poslova na tržištu iz ove oblasti je sve širi: npr.- svaka stambena zgrada mora da ima Plan evakuacije, Plan sanacije i Pravila zaštite od požara. Planovi zaštite od požara su obavezni za sve privredne subjekte I i II kategorije. Obavezno je sprovođenje obuke zaposlenih iz oblasti ZOP svake 3 godine za sva preduzeća. Izrada planova zaštite i spasavanja i planova sanacije je takođe obaveza za veliki broj preduzeća u zavisnosti od kategorizacije ugroženosti.

Učešće inženjera ovog profila je neophodno i u procesu izrade prostornih planova, urbanističkih projekata i druge planske dokumentacije na svim nivoima. U osiguravajućim društvima: procena rizika od katastrofalnih događaja i požara je već sada od izuzetnog značaja, ali se očekuje i novi zakon, koji će zahtevati detaljnije procene i upavo one analize koje su zastupljene u ovom studijskom programu. U svetu su stručnjaci ovog profila često angažovani i u radu nevladinih organizacija.