prof. dr Dragoljub Novaković


Nedostaje slika

dr Dragoljub Novaković

Redovni profesor


Telefon021/485-2620
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKancelarija 709

Dr Dragoljub Novaković je redovni profesor, uža oblast Grafičko inženjerstvo i dizajn. Radnu karijeru je započeo u konstrukcionom birou "Potisje-projekt" koji je bio organizaciona jedinica Instituta za proizvodno mašinstvo, Fakulteta tehničkih nauka i Fabrike alatnih mašina "Potisje" iz Ade u kojem je radio na projektovanju alatnih mašina do 1988. godine. Iste godine se zapošljava na Fakultetu tehničkih nauka, Institutu za proizvodno mašinstvo kao rukovodilac radioničke i profesionalne prakse.
Osnivanjem grafičkog inženjerstva na FTN 1999. godine započinje istraživački, naučni i stručni rad i razvoj novog područja. Sav svoj kreativni i radni potencijal usmerava na razvoj jedne, na našim prostorima, nove struke koju je trebalo afirmisati.
Intenzivno radi na kreiranju i razvijanju svih nastavnih planova i programa usmeravajući ih ka prepoznavanju i priznavanju "struke" u privredi. Prvom izmenom nastavnog plana i programa uvodi neophodne predmete dizajna i u nazivu studija daje odrednicu "dizajn" i kreira akronim studijskog programa "GRID" po kom je prepoznatljiv kao i sa svojim vizuelnim identitetom i sajtom na kom se prezentuje. Priprema studijske programe osnovnih, master i doktorskih studija koje su prvim akreditacijama, akreditovane na svim nivoima. Duži niz godina ove studije su bile prve ili među prvima po interesovanju studenata za upis.
Izrađuje elaborat osnivanja Grafičkog centra GRID, među prvima na FTN-u, čije je osnovno utemeljenje usmereno na razvoj departmana i laboratorije GRID. Grafički centar je isključivo usmeravao na transparentno poslovanje u okviru FTN, a ne u privatne tokove i kroz to poslovanje je uspeo obezbediti sredstva za nabavku nove opreme kao i za investicije u gradnju novih laboratorijskih prostora koji su bili značajna osnova sticanja novih znanja.
Danas departman raspolaže značajnim sredstvima za nabavku nove opreme koja je osnova stvaranja savremeno obrazovanih i priznatih inženjera. Nabavkom opreme Laboratorija GRID je ubrzo po mogućnostima i opremi postala najprestižnija u području jugoistočne Evrope. Uspostavio je kontakte sa velikim brojem zemalja koje imaju profile obrazovanja grafičke struke i inicirao naučno tehničku i stručnu saradnju sa fakultetima u Nemačkoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Makedoniji, Rusiji, Litvaniji, Bugarskoj, Grčkoj, Španiji. To je rezultiralo mogućnošću odlazaka studenata i zaposlenih na usavršavanje i sticanje novih znanja.
Posebno veliki doprinos razvoju departmana je dao uspostavljanjem saradnje i potpisivanjem ugovora o naučno tehničkoj saradnji sa kompanijama Nemačke, Austrije i Češke sa kojima je razvijena intenzivna saradnja u opremanju laboratorije GRID najsavremenijom opremom iz područja struke. Uspostavio je saradnju sa svim značajnijim firmama grafičke struke u zemlji što je omogućilo studentima sticanje praktičnih znanja, a zaposlenima realizaciju većeg broja istraživanja.
Razvio je permanentnu saradnju sa Nemačkom organizacijom Printpromotion koja je omogućila skoro svim mladim nastavnicima i asistentima departmana jednomesečne i višemesečne studijske boravke u najznačajnijim institutima, fakultetima i kompanijama u Nemačkoj. Ovim studijskim boravcima mladim članovima departmana je omogućeno sticanje vrhunskih istraživačkih znanja čime je stvoren odličan kadrovski potencijal razvoja Departmana.
Iako bez dovoljne kadrovske baze 2002. godine osmišljava i organizuje prvi simpozijum grafičkog inženjerstva i dizajna na ovim prostorima koji se u kontinuitetu održava svake druge godine. Simpozijum se danas organizuje kao ugledni međunarodni skup koji okuplja stručnjake iz preko deset zemalja. Inicirao je simpozijum PDP koji duži niz godina uspešno organizuju studenti departmana.
Takođe je inicirao časopis „Forma“ koji uređuju studenti departmana. 2010. godine osniva međunarodni časopis „Journal of Graphic Engineering and design“ čiji je glavni urednik. Recenzent je većeg broja naučnih radova i član naučnih odbora časopisa i simpozijuma grafičke struke.
Objavio je preko 500 bibliografskih jedinica, dve monografije iz naučne oblasti koju razvija, ima objavljena poglavlja u monografijama i radove po pozivu. Objavio je 18 radova u vrhunskim časopisima na SCI listi sa impakt faktorom, oko 200 radova u naučnim časopisima, preko 100 radova štampanih i saopštenih na međunarodnim konferencijama, preko 50 radova na domaćim konferencijama, preko 50 projekata od kojih je većina za potrebe privrede kao i priznata rešenja za privredu. Ima objavljenih 10 knjiga i 12 skripti iz oblasti grafičkog inženjerstva i dizajna. Ukupna vrednost indeksa kompetentnosti mu je preko 600.
Formirao je i razvio 8 potpuno novih predmeta grafičkog inženjerstva na osnovnim i master studijama. Angažovan je u nastavi na predmetima na FTN-u na osnovnim, poslediplomskim i doktorskim studijama u okviru 15 nastavnih predmeta, kao i na predmetima u okviru ACIMSI studija na Univerzitetu u Novom Sadu i Univerzitetu u Banja Luci na Tehnološkom fakultetu, odsek Grafičko inženjerstvo, gde razvija ovaj profil studija u sklopu potpisanog ugovora o saradnji sa FTN.
Od 2004. godine je rukovodilac 3 projekta TR kod Ministarstva nauke republike Srbije u oblasti grafičkog inženjerstva i dizajna sa kategorijom A1. Kroz razvoj projekata razvio je i mladi istraživački kadar sa kvalitetnim istraživačkim rezultatima u koje je uključena privreda. Mentor je oko 400 završnih radova na osnovnim i master studijama, kao predsednik komisije je učestvovao u 450 završnih radova i kao član komisije u 16 radova. Bio je predsednik i član većeg broja izbornih komisija. Mentor je osam odbranjenih doktorata i sedam magistarskih teza.
Dobitnik je plakete Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, za poseban doprinos za razvoj tehničko-tehnoloških nauka za monografiju. Dobitnik je Plakete Univerziteta u Novom Sadu za izuzetan doprinos razvoju, unapređenju i afirmaciji Univerziteta u Novom Sadu.
Član je odbora za etička pitanja Univerziteta u Novom Sadu, član je u više mandata stručnog veća za Tehničko tehnološke nauke Univerziteta u Novom Sadu i stručnog veća za Humanističke nauke i umetnost Univerziteta u Novom Sadu. Obavljao je najznačajnije funkcije na departmanu kao i više tela na FTN. Uvažavan je i omiljen kod studenata departmana.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Vanredni profesor06.06.2006.01.01.2011.Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn
Docent17.09.2001.01.05.2006.Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn
Redovni profesor01.10.2020.30.09.2022.Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Redovni profesor10.02.2011.Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
NazivU Ustanovi
Analiza mogućnosti primene SAPOR-S sistema za automatizovano projektovanje upravljačkih informacija za NUMA u konkretnim uslovima

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1981

Automatizacija modularnog projektovanja numerički upravljanih fleksibilnih tehnoloških struktura na bazi mašina za obradu struganjem

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1994

Prilog rukovanju materijalom u grafičkim sistemima

Doktorat

Grafičko inženjerstvo i dizajn

Fakultet tehničkih nauka

2001

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiJurič (Rilovski) I., Kašiković N., Stančić M., Novaković D., Vladić G., Majnarić I.: The influence of heat treatment on print mottle of screen printed textile knitted fabrics, Applied Thermal Engineering, 2015, ISSN 1359-4311
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPál (Apro) M., Novaković D., Dedijer S., Koltai L., Jurič (Rilovski) I., Vladić G., Kašiković N.: Image processing based quality control of coated paper folding, Measurement, 2017, Vol. 100, pp. 99-109, ISSN 0263-2241, UDK: http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2016.12.033
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuAdamović (Majkić) S., Prica M., Dalmacija B., Rapajić S., Novaković D., Pavlović Ž., Maletić S.: Feasibility of electrocoagulation/flotation treatment of waste offset printing developer based on the response surface analysis, Arabian Journal of Chemistry, 2016, Vol. 9, No 1, pp. 152-162, ISSN 1878-5352, UDK: DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2015.03.018
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJurič (Rilovski) I., Karlović I., Tomić I., Novaković D.: Optical paper properties and their influence on colour reproduction and perceived print quality, Nordic Pulp and Paper Research Journal, 2013, Vol. 28, No 2, pp. 264-273, ISSN 0283-2631
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuVladić G., Novaković D., Kašiković N., Avramović D., Milić N.: Color appearance of textile materials applied to various geometrical shapes, Textile Research Journal, 2014, Vol. 84, No 11, pp. 1191-1199, ISSN 0040-5175, UDK: DOI: 10.1177/0040517513517968
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuNovaković D., Avramović D.: Influence of printing surface attributes on print quality in electrophotography, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2012, Vol. 19, No 2, pp. 295-301, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNovaković D., Karlović I., Gojo M., Agić D.: Influence of surface enhancement of prints on colourimetric an visual characteristics, original scientific paper, Tekstil, 2009, Vol. 58, No 8, pp. 384-392, ISSN 0492-5882, UDK: 677.027.57:655.3
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNovaković D., Kašiković N., Zeljković Ž., Agić D., Gojo M.: Thermograph analysis of thermal effects on the change of colour differences on the digitally printed textile materials, original scientific paper, Tekstil, 2010, Vol. 59, No 7, pp. 297-306, ISSN 0492-5882, UDK: 677.856:677.016.413.4
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNovaković D., Dedijer S., Poljaček- Mahović S.: A model for improving the flexographic printing plate making process, original scientific paper, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, 2010, Vol. 17, No 4, pp. 403-410, ISSN 1330-3651, UDK: 655.22:621.78
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKarlović I., Novaković D.: Effect of Different Coating Amounts on the Surface Roughness and Print Gloss of Screen Coated Offset Prints, J IMAGING SCI TECHN, 2011, Vol. 55, No 2, pp. 1-10, ISSN 1062-3701
(M23) Rad u međunarodnom časopisuFilipović N., Lazić V., Filipović J., Gvozdenović J., Novaković D.: Packaging material characteristics contributing to shlef-life of rusk, Roumanian Biotechnological Letters, 2012, ISSN 1224-5984
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNovaković D., Avramović D.: Influence of printing surface attributes on print quality in electrophotography, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, 2012, Vol. 19, No 2, pp. 295-301, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKašiković N., Novaković D., Karlović I., Vladić G.: INFLUENCE OF INK LAYERS ON THE QUALITY OF INK JET PRINTED TEXTILE MATERIALS, Tekstil ve konfeksiyon, 2012, Vol. 22, No 2, pp. 115-124, ISSN 1300-3356
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPavlović Ž., Novaković D., Cigula T.: Wear analysis of the offset printing plate`s non/printing areas depending on exploitation, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, 2012, Vol. 19, No 3, pp. 479-484, ISSN 1330-3651, UDK: 655.344:620.178.16
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPavlović Ž., Risović D., Novaković D.: Comparative study of direct and indirect, image-based profilometry in characterization of surface roughness,, Surface and Interface Analysis, 2012, Vol. 44, No 7, pp. 825-830, UDK: Online ISSN:1096-9918
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNOVAKOVIĆ, D.: MILIĆ, N.: Effects of display gamma and illuminant on the appearance of colours viewed on LCD monitors, Orginal scientific paper
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNOVAKOVIĆ, D., TOMIĆ, I.: The usability of calibrating monitor for soft proof according to CIE CAM02 colour appearance model, Orginal scientific paper
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTomić I., Dedijer S., Martínez-Canada P., Novaković D., Hladnik A.: Camera Characterization for Colorimetric Assessment of Goniochromatic Prints, Journal of Imaging Science and Technology, 2017, Vol. 61, No 2, pp. 1-15, ISSN 1062-3701
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNedeljković U., Novaković D., Pinćjer I.: Detecting universal structure and effects of typefaces, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 2, pp. 557-564, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKašiković N., Stančić M., Vladić G., Grujić D., Novaković D., Milošević R., Pinćjer I.: The influence of heat treatment on the quality of screen printed textile substrates, Revista Materia, 2017, Vol. 22, No 1, ISSN 1517-7076, UDK: doi 10.1590/S1517-707620170001.0123
(M23) Rad u međunarodnom časopisuStančić M., Ružičić B., Kašiković N., Grujić D., Novaković D., Milošević R.: Washing treatment impact on print quality of screen printed knitted fabrics, Revista Materia, 2016, Vol. 21, No 3, pp. 817-826, ISSN 1517-7076
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJurič (Rilovski) I., Nedeljković U., Novaković D., Pinćjer I.: Visual experience of noise in digital images, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 5, pp. 1463-1467, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJurič (Rilovski) I., Karlović I., Novaković D., Tomić I.: Comparative study of different methods for the assessment of print mottle, Color Research and Application, 2016, Vol. 41, No 5, pp. 493-499, ISSN 0361-2317
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPinćjer I., Novaković D., Nedeljković U., Kašiković N., Vladić G.: Impact of Reproduction Size and Halftoning Method on Print Quality Perception, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2016, Vol. 13, No 3, pp. 81-100, ISSN 1785-8860
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKašiković N., Novaković D., Milić N., Vladić G., Zeljković Ž., Stančić M.: Thermovision and Spectrophotometric Analysis of Ink Volume and Material Characteristics Influence on Colour Changes of Heat Treated Printed Substrates, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2015, Vol. 22, No 1, pp. 33-41, ISSN 1330-3651, UDK: DOI: 10.17559/TV-20130928115500
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKašiković N., Novaković D., Karlović I., Vladić G., Milić N.: Colourfastness of Multilayer Printed Textile Materials to Artificial Light Exposure, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2015, Vol. 12, No 1, pp. 161-173, ISSN 1785-8860, UDK: DOI 10.12700/APH.12.1.2015.1.10
(M23) Rad u međunarodnom časopisuStančić M., Kašiković N., Novaković D., Dojčinović I., Vladić G., Dragić M.: The Influence of Washing Treatment on Screen Printed Textile Substrates, Tekstil ve konfeksiyon, 2014, Vol. 24, No 1, pp. 96-104, ISSN 1300-3356
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMilić N., Hoffmann M., Tómács T., Novaković D., Milosavljević B.: A Content-Dependent Naturalness-Preserving Daltonization Method for Dichromatic and Anomalous Trichromatic Color Vision Deficiencies, Journal of Imaging Science and Technology, 2015, Vol. 59, No 1, ISSN 1062-3701
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNovaković D., Kašiković N., Zeljković Ž., Agić D., Gojo M.: Thermograph analysis of thermal effects on the change of colour differences on the digitally printed textile materials, original scientific paper, Tekstil, 2010, Vol. 59, No 7, pp. 297-306, ISSN 0492-5882, UDK: 677.856:677.016.413.4
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKašiković N., Novaković D., Karlović I., Vladić G.: INFLUENCE OF INK LAYERS ON THE QUALITY OF INK JET PRINTED TEXTILE MATERIALS, Tekstil ve konfeksiyon, 2012, Vol. 22, No 2, pp. 115-124, ISSN 1300-3356
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNovaković D., Milić N., Milosavljević B.: Animated vs. Illustrated Software Tutorials: Screencasts for Acquisition and Screenshots for Recalling, International Journal of Engeneering Education, 2013, Vol. 29, No 4, pp. 1013-1023, ISSN 0949-149X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPál (Apro) M., Novaković D., Pál S., Dedijer S., Milić N.: Colour Space Selection for Entropy-based Image Segmentation of Folded Substrate Images, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2013, Vol. 10, No 1, pp. 43-62, ISSN 1785-8860
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNovaković D., Karlović I., Gojo M., Agić D.: Influence of surface enhancement of prints on colourimetric an visual characteristics, original scientific paper, Tekstil, 2009, Vol. 58, No 8, pp. 384-392, ISSN 0492-5882, UDK: 677.027.57:655.3
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPavlović Ž., Risović D., Novaković D.: Comparative study of direct and indirect, image-based profilometry in characterization of surface roughness,, Surface and Interface Analysis, 2012, Vol. 44, No 7, pp. 825-830, ISSN 0142-2421, UDK: Online ISSN:1096-9918
(M23) Rad u međunarodnom časopisuFilipović N., Lazić V., Filipović J., Gvozdenović J., Novaković D.: Packaging material characteristics contributing to shlef-life of rusk, Romanian Biotechnological Letters, 2012, ISSN 1224-5984
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,LAZIĆ, V., NOVAKOVIĆ, D.: Ambalaža i životna sredina, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2010.
(M72) Odbranjen magistarski radNOVAKOVIĆ, D.: Automatizacija modularnog projektovanja numerički upravljanih fleksibilnih tehnoloških struktura na bazi mašina za obradu struganjem, magistarska teza, FTN, Novi Sad, 1994.
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoNOVAKOVIĆ, D., Lužanin, O., ZELJKOVIĆ, Ž.: "GEAR PLUS" program za proračun geometrije i prenosne moći cilindričnih zupčanika sa pravim i kosim zubima
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoNOVAKOVIĆ, D., ZELJKOVIĆ, Ž.: "NZSOFT-POS+" program za upravljenje poslovanjem malih firmi
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoNOVAKOVIĆ, D., ZELJKOVIĆ, Ž.: "NZSOFT-PRO+" program za upravljanje proizvodnjom malih firmi
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Novaković Dragoljub: Rukovanje materijalom u grafičkim sistemima, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2003. 211str., UDK: 655, ISBN 86-80249-64-5.
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaNOVAKOVIĆ, D.: Prilog rukovanju materijalom u grafičkim sistemima, Doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka, 280 strana, Novi Sad, 2001
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorGrafičko inženjerstvoUniverzitet u Novom Sadu10.02.2011.
Vanredni profesorGrafičko inženjerstvo i dizajnFakultet tehničkih nauka06.06.2006.
DocentGrafičko inženjerstvo i dizajnFakultet tehničkih nauka27.09.2001.
Asistent - stari nazivProcesi obrade skidanjem materijalaFakultet tehničkih nauka01.01.1995.