prof. dr Vlastimir Radonjanin


Nedostaje slika

dr Vlastimir Radonjanin

Redovni profesor


Telefon021/485-2618
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 212

Rođen 27.03.1957 u Skoplju, Republika Makedonija. Na Građevinski Fakultet u Skoplju, konstruktivni smer, upisan školske 1976/77.godine. Diplomirao 05.04.1982.godine sa diplomskim radom iz predmeta Dinamika i stabilnost konstrukcija pod nazivom "Statički i dinamički proračun jedne skeletne armiranobetonske zgrade" koji je ocenjen sa ocenom 10 (deset). Nakon odsluženja vojnog roka, 1983.godine, zaposlio se u građevinskom preduzeću "Pelagonija" u Skoplju. Pripravnički staž proveo na gradnji srednjoškolskog centra za usmereno obrazovanje. Zatim se, 1984. godine, zaposlio u Građevinskom institutu "Makedonija" u Zavodu za konstrukcije. Radio na zadacima ispitivanja konstrukcija probnim opterećenjem, izradi projekata sanacije, vršenju nadzora i dr. Na Fakultet tehničkih nauka - Institut za industrijsku gradnju, u Novom Sadu, izabran za asistenta u naučnom radu za oblast "Materijali u građevinarstvu" 29.06.1987. godine. U redovnom radnom odnosu na Institutu za građevinarstvo od 01.11.1987.godine. Stručni ispit položio 06.01.1988.godine. Licencu odgovornog projektanta (br. 310905004/04) dobio 2004 godine (Inženjerska Komora Srbije). Član je komisije Saveznog zavoda za standardizaciju za oblast "Beton i armirani beton" od 1992 godine i za oblast "Cement" od 1999 godine. Od 2007 godine zamenik je predsednika Komisije za beton Instituta za standardizaciju. Studije za stepen magistra tehničkih nauka na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer industrijska gradnja, upisao školske 1987/88. godine. Položio sve predviđene ispite sa prosečnom ocenom 9.56 i izradio pet seminarskih radova koji su ocenjeni sa prosečnom ocenom 10.00. Magistarski rad pod naslovom "Prilog istraživanju osnovnih karakteristika betona modifikovanih polimerima sa aspekta njihove primene u AB konstrukcijama" odbranio 02.12.1994 godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Parametarska analiza karakteristika reparaturnih maltera sa aspekta njihove primene pri sanaciji armiranobetonskih konstrukcija" odbranio 09.06.2003 godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U zvanje docenta za užu naučnu oblast "Materijali u građevinarstvu i Tehnologija betona", na Fakultetu tehničkih nauka - Institutu za građevinarstvo u Novom Sadu, izabran 20 novembra 2003. godine. U zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast "Građevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija" izabran je 2008. god. Govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom. Na fakultetu tehničkih nauka angažovan je na izvođenju nastave iz sledećih predmeta: Na Građevinskom odseku FTN od 1987. god. na predmetima "Materijali u građevinarstvu" i "Tehnologija betona", a od 1996. god. na Arhitektonskom odseku na predmetu "Konstrukcije, materijali i građenje". Na Građevinskom odseku FTN, 2004. god. osnovao je usmerenje "Procena stanja i sanacija građevinskih objekata" i postavio i drži nastavu na predmetima "Praćenje, procena stanja i održavanje građevinskih objekata" i "Materijali i tehnike sanacije i zaštite građevinskih objekata". Na Arhitektonskom odseku FTN, 2005. god., postavio je i vodi predmet "Materijali u graditeljstvu 1". Od 2008 g. drži predmet "Specijalna poglavlja tehnologije betona" na doktorskim studijama FTN. Bio je član komisije za ocenu i odbranu 3 magistarska rada, mentor 18 diplomskih master radova iz oblasti "Procene stanja i sanacije građevinskih objekata" i iz "Tehnologije betona" i oko 60 puta predsednik ili član komisije za odbranu diplomskih i master radova na Građevinskom i Arhitektonskom odseku FTN. Bio je mentor pri izradi i odbrani jedne doktorske disertacije na FTN. Učestvovao je više puta u komisijama za nostrifikaciju diploma sa građevinskih fakulteta u Evropi. U okviru rada na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, obavio je veliki broj laboratorijskih i terenskih ispitivanja različitih građevinskih materijala i proizvoda: neorganska veziva, malteri, agregat i kamen, opeke, blokovi i crepovi od pečene gline, sveži i očvrsli beton, armatura, betonska galanterija, fert gredice, elementi od lakog betona, reparaturni malteri, injekcione smese, neoprenska ležišta, azbest-cementni proizvodi, ploče od trske, PVC šine, itd. Uradio je veliki broj projekata sastava betona i izveštaja o naknadnom utvrđivanju kvaliteta ugrađenog betona. Samostalno ili u okviru stručne ekipe Instituta za arhitekturu i građevinarstvo, uradio preko 140 elaborata, ekspertiza, projekata novih objekata, projekata sanacija i ispitivanja konstrukcija. Obavljao nadzor na izvođenju radova na sanaciji i dogradnji postojećih objekata i na gradnji novih objekata (stambene zgrade, administrativno-poslovne, industrijski objekti, autoput, itd.). Od 1994. god. do 2006. god. bio je rukovodilac Laboratorije za ispitivanje materijala i konstrukcija. Od 1995. god. do 2004. god. bio je pomoćnik direktora Instituta za građevinarstvo FTN, a od 2006. god. je rukovodilac Departmana za građevinarstvo Fakulteta tehničkih nauka. Od 2007. godine je šef Katedre za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija. Predsednik je Društva građevinskih inženjera i tehničara Novog Sada. Predsednik je Društva za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije. Član je Upravnog odbora Saveza inženjera i tehničara Vojvodine. Član je Izvršnog odbora Saveza građevinskih inženjera Srbije. Član je redakcionog odbora časopisa "Građevinski kalendar". Predstavnik je Srbije u COST akciji C25: "Sustainable construction". U dužem vremenskom periodu član je komisije za ocenjivanje kvaliteta na međunarodnom sajmu građevinarstva u Novom Sadu. Od 2008 godine je tehnički ekspert Akreditacionog tela Srbije. Član je sledećih asocijacija: Duštvo za ispitivanje materijala i konstrukcija Srbije, Društvo građevinskih konstruktera Srbije, Društvo građevinskih inženjera i tehničara Srbije, Društvo građevinskih inženjera Novog Sada, Društvo građevinskih konstruktera Makedonije i International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE). Kao autor ili koautor objavio je 157 naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i na međunarodnim i nacionalnim skupovima. Na poziv "McGill" Univerziteta iz Montreala – Kanada, 2004. god., držao je predavanja iz oblasti procene stanja i sanacije armiranobetonskih konstrukcija oštećenih požarom, u okviru Workshop-a "Extreme Loadings, Aging and Durability of Concrete Structures". Od 1987. god. bio je saradnik i istraživač na 11 naučno-istraživačkih projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju R. Srbije. Od 2008. godine je Rukovodilac tehnološkog projekta TR 16004 "Istraživanje savremenih betonskih kompozita na bazi domaćih sirovina, sa posebnim osvrtom na mogućnosti primene betona sa recikliranim agregatom u betonskim konstrukcijama". Član je "HIO tima", koji je osvojio prvo mestu na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji za 2007. godinu, koje je organizovalo Ministarstvo nauke Republike Srbije. Bio je član naučnog komiteta sledećih simpozijuma i konferencija: "Metode utvrđivanja i otklanjanja posledica dejstva na kulturna dobra - 2004", "Međunarodna konferencija "iNDiS 2006", "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata - 2007", Internacionalni naučno-stručni skup "Građevinarstvo - nauka i praksa ", Žabljak, 2008. Bio je glavni i odgovorni urednik, jedan od editora ili član redakcionog odbora, sledećih publikacija: Zbornik radova "Procena stanja građevinskih objekata - 1999", Zbornik radova "iNDiS 2003", Zbornik radova "Metode utvrđivanja i otklanjanja posledica dejstva na kulturna dobra - 2004", Zbornik radova "Savremena građevinska praksa - 2004", Zbornik radova "Harmonizacija domaće i evropske regulative u oblasti tehnologije betona saglasno standardu EN 206-1 - 2004", Zbornik radova "Simpo

Redovni profesor
29.05.2013.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Statički i dinamički proračun skeletne armiranobetonske zgrade

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

1982

Prilog istraživanju osnovnih karakteristika betona modifikovanih polimerima sa aspekta njihove primene u armiranobetonskim konstrukcijama

Magistratura

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1994

Parametarska analiza karakteristika reparaturnih maltera sa aspekta njihove primene pri sanaciji armiranobetonskih konstrukcija

Doktorat

Građevinsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

2003

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuFolić, R., Radonjanin, V. (1998): Experimental research on polymer modified concrete, ACI Materials Journal, VOL. 95 No. 4, July/August 1998, pp.463-470.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMarinkovic Snezana B, Radonjanin Vlastimir S, Malesev Mirjana, Ignjatovic IS, Comparative environmental assessment of natural and recycled aggregate concrete (Article), WASTE MANAGEMENT, (2010), vol. 30 br. 11, str. 2255-2264
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuStojanovic Goran M, Radovanovic Milan, Malesev Mirjana, Radonjanin Vlastimir S, Monitoring of Water Content in Building Materials Using a Wireless Passive Sensor (Article), SENSORS, (2010), vol. 10 br. 5, str. 4270-4280
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMaksimovic M.; Stojanovic G., Radovanovic M.; Malesev M.; Radonjanin V., Radosavljevic G.; Smetana W (2012).: Application of a LTCC sensor for measuring moisture content of building materials, Elsevier - Construction and Building Materials, Volume 26, Issue 1, January 2012, pp. 327–333 (http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.06.029)
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMaksimović M., Stojanović G., Radovanović M., Malešev M., Radonjanin V., Radosavljević G., Smetana W.: Application of a LTCC sensor for measuring moisture content of building materials, Construction and Buildings Materials, 2012, Vol. 26, No 1, pp. 327-333, ISSN 0950-0618(02)00045-4, UDK: 10.1016/j.conbuildmat.2011.06.029
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuFolić R., Radonjanin V., Malešev M.: The assessment of the Structure of Novi Sad Open University Damaged in Fire , Construction and Buildings Materials, 2002, No 16, pp. 427-440, ISSN 0950-0618(02)00045-4
(M23) Rad u međunarodnom časopisuFolić, R., Radonjanin, V., Malešev, M. (2002): The assessment of the Structure of Novi Sad Open University Damaged in Fire, Journal "Construction and Building Materials", No. 16 (2002), Elsevier Science, London, pp.427 - 440.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMatić B., Tepić J., Sremac S., Radonjanin V., Matić D., Jovanović P.: Development and evaluation of the model for the surface payment temperature prediction, Journal “Metalurgija”, Croatian metallurgical society, Zagreb, Croatia, ISSN: 0543-5846, 2012 (UDC – UDK 621.747.621.006.2:658.564=111), pp.329-332
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPavlović, P., Folić, R., Radonjanin, V., Tatomirović, M. (1997): The Testing and Repair of Steel Silo, Journal "Construction and Building Materials", Vol. 11. No. 5-6 (1997), Elsevier Science, London, pp.353-363.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRadonjanin V., Malešev M., Folić R.: Assessment and repair of the bearing structure of a multi-storey parking garage , Journal of Building Appraisal, 2007, Vol. 2, No 4, pp. 335-354, ISSN 1479-1110, UDK: Palgrave Macmillan LTD 1742-8262/07
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomRadonjanin, V., Malešev, M., Folić, R. (2007): Assessment and repair of the bearing structure of a multi-storey parking garage, Journal of Building Appraisal, Volume 2, Issue 4, Publisher "Palgrave Macmillan", London, UK, February 2007, pp. 335-354.
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMalešev M., Radonjanin V., Emhemd Saed M., Milovanović V.: Zeleni betoni-nove mogućnosti održivog građevinarstva, 12. Konferencija Savremena građevinska praksa, Andrevlje: Fakultet tehničkih nauka i Društvo građevinskih inženjera Novog Sada, 19-20 Maj, 2011, pp. 209-226, ISBN 978-86-7892-324-1
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaRadonjanin,V.(1994): Parametarska analiza karakteristika reparaturnih maltera sa aspekta njihove primene pri sanaciji armiranobetonskih konstrukcija, Doktorska disertacija
(M72) Odbranjen magistarski radRadonjanin,V. (2003): Prilog istraživanju osnovnih karakteristika betona modifikovanih polimerima sa aspekta njihove primene u armiranobetonskim konstrukcijama, Magistarska teza
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin, V., Folić, R., Malešev, M. (2004): Investigation, Evaluation and Repair of Reinforced Concrete Structures Damaged in Fire, Workshop "Extreme Loadings, Aging and Durability of Concrete Structures", Hydro-Quebec, McGill University and Laboratoire de Beton, Kanada, Montreal, 2004, pp. 35.
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniFolić, R., Radonjanin, V., Malešev, M. (2004): Evaluation and repair of reinforced concrete multi-story frame strustures subjected to high temperatures, Workshop "Extreme Loadings, Aging and Durability of Concrete Structures", Hydro-Quebec, McGill University and Laboratoire de Beton, Kanada, Montreal, 2004, pp. 25.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaRadonjanin, V., Malešev, M. (2004): Analiza svojstava "gotovih" reparaturnih maltera sa aspekta njihove primene pri sanaciji AB konstrukcija, Časopis "Materijali i konstrukcije", Br. 1 - 2, Beograd, 2004, str. 14-28.
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRadonjanin, V., Malešev, M. (2006): Sanacija i zaštita betonskih konstrukcija u praksi, Plenarno predavanje, VIII simpozijum "Korozija i zaštita materijala u industriji i građevinarstvu", YUCORR, Tara, maj 2006, str. 91-105.
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaRadonjanin, V. (2003): Parametarska analiza karakteristika reparaturnih maltera sa aspekta njihove primene pri sanaciji armiranobetonskih konstrukcija, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 732.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija objekataUniverzitet u Novom Sadu29.05.2013.
Vanredni profesorGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija objekataFakultet tehničkih nauka29.05.2008.
DocentMaterijali u građevinarstvu i tehnologija betonaFakultet tehničkih nauka20.11.2003.