Predmet: Grafički dizajn (06 - F401)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Predmet je koncipiran u okviru savremenog diskursa grafičkog dizajna, što podrazumeva da pored vizuelnog i praktičnog oblikovanja forme, istražuje i njene mogućnosti u okviru konteksta. S toga je, kao krajnji cilj projektovano, da nakon položenog ispita iz ovog predmeta student bude sposoban da implementira prikupljeno znanje iz različitih disciplina, te da uz korišćenje adekvatnih simbola i sadržaja, i smeštanjem istih u odgovarajući kontekst, obezbedi pristupačnu i efikasnu komunikaciju prema primaocu tj. krajnjem korisniku.
U programu edukacije grafičkog dizajnera uključeni su relevantni aspekti iz različitih disciplina, budući da elemenat kontekstualnosti u savremenom shvatanju grafičkog dizajna, uključuje aspekte disciplina: semiotike, sociologije, politike, ponajviše primenjene psihologije. Uočavanjem i razvijanjem veza između grafičkog dizajna i šireg konteksta humanističkih—društvenih nauka, studenti imaju priliku da iskuse stvaran potencijal polja delovanja i stečena znanja nadalje kvalitetno iskoriste u struci, samostalnom radu i daljem obrazovanju.
Predmet GRAFIČKI DIZAJN sadrži teorijski i praktičan deo. Predavanja u okviru teorijskog dela predmeta obuhvataju sledeće tematske celine: • Grafički dizajn pojam i predmet/savremeni diskurs • Grafički dizajn kao komunikacija i proces • Propaganda/Metode i tehnike propagande • Propagandni plakat • Izbor efikasne propagandne teme • Nagoni i apeli u oglašavanju • Izražajna sredstva grafičkog dizajna • Istorijat plakata • Registri i nivoi reklamnih kodova/ verbalni registar poruke • Registri i nivoi reklamnih kodova/ vizuelni registar poruke • Dizajn magazina i revija • Istorijat dizajna editorijala/modernizam, postmodernizam, dekonstruktivizam U okviru praktičnog dela predmeta, kroz vežbe i grafičke radove obuhvaćene su sledeće tematske celine: • Dizajn propagandnog plakata • Dizajnrevijalnog oglasa • Komercijalna fotografija • Fotografisanje proizvoda • Dizajn direktnih sredstava ekonomske propagande/ letak • Dizajn naslovne strane magazina • Dizajn i prelom magazina i revija
Predavanja; računarske (C) vežbe. Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Miodrag NedeljkovićMarketinški priručnik2001D.O.O. "Dnevnik - Novine i časopisi"Srpski jezik
Fruht, M. Rakić M., Rakić I.Grafički dizajn kreacija za tržište2004Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava, BeogradSrpski jezik
Nedeljković, S; Nedeljković, M;Grafičko oblikovanje i pismo2006Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, BeogradSrpski jezik
Hembree, R.Kompletan grafički dizajn2008Don vas BeogradSrpski jezik
Messaris, P.Visual Persuasion1997Sage Publications, Inc.Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Grafički raddada20.00
Grafički raddada20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Usmeni deo ispitaneda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nedeljković dr Uroš
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Jureša dr Goran
Redovni profesor iz polja umetnosti

Predavanja
Nedostaje slika

Puškarević dr Irma
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Banjanin dr Bojan
Docent

Računarske vežbe