Predmet: Sociologija kulture (06 - F108)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Osposobljenost grafičkih inženjera da shvate društveni značaj, ulogu, funkcije i karakteristike kulture u modernom društvu kako bi se uspešnije bavili grafičkim dizajnom. Kroz analiziranje aktuelnih tema iz oblasti sociologije kulture, studentima se nastoji pružiti potpuniji uvid u društvenu dinamiku i pokazati važnost poznavanja međuzavisnosti svih sfera društva.
Sticanje znanja o osobinama, značaju i društvenim funkcijama kulture, sticanje znanja o komunikaciji i oblicima komunikacije, sticanje znanja o karakteristikama moderne i postmoderne kulture i umetnosti, sticanje znanja o značaju i ulozi grafičkog dizajna u estetizaciji modernog sveta. Razumevanje procesa koji se odvijaju na globalnom planu i uviđanje njihovog uticaja na kulturu. Pored stvaranja slike i razumevanja makro društvenog plana, važno je i sticanje znanja o mikro planu, odnosno o interakciji i komunikaciji među ljudima i njihovoj ulozi u oblikovanju društvene stvarnosti.
Pojam i elementi kulture: pojam kulture, kultura i društvo, kultura i civilizacija, vrednosti, potrebe i norme, kultura i moral, kultura i religija, materijalna i duhovna kultura, subkultura i kontrakultura, kultura i nauka, kultura i ideologija, kultura i identitet. Kultura i komunikacija: pojam komunikacije, oblici komunikacije, verbalna, neverbalna, interpersonalna, rumorna i masovna komunikacija, govorni obrasci, upravljanje utiskom o sebi, grafička komunikacija. Mediji i društvo: masovni mediji, teorije o medijima; medijski imperijalizam i kulturna hegemonija, uticaj medija na društvo. Društvo i kultura:masovno društvo, masovna kultura, kulturna industrija, globalizacija i kultura, kulturni pluralizam, interkulturalnost; Sociologija umetnosti: pojam umetnosti, tržište i vrednosti, umetnost i kič, umetnost (kultura) i nasilje. Kultura kao način života-moda, imidž, idolatrija. Moderna i poistmoderna kultura:diferencijacija, racionalizacija i komodifikacija moderne kulture; hiperkomodifikacija, hiperracionalizacija i hiperdiferencijaciaj kao karakteristike postmoderne kulture. Grafički dizajn i moderno društvo: dizajnerska ideologija; estetika robne proizvodnje, dizajn kao stvaranje i upravljanje estetskim doživljajima ljudi; estetetizacija u modernom društvu.
Nastava se izvodi u obliku predavanja i učešća studenta u raspravi o izloženim problemima, kao i izrade seminarskih radova, izlaganja semeniraskih radova na vežbama i diskusije studenata o problemima seminarskog rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Daglas KelnerMedijska kultura2005PlatoSrpski jezik
Dragan KokovićPukotine kulture2002PrometejSrpski jezik
Miroljub Radojković, M. MaletićKomuniciranje, mediji i društvo2005StylosSrpski jezik
Dejvid Mek KvinTelevizija2000ClioSrpski jezik
Edgar MorenDuh vremena1979XX vekSrpski jezik
Rut BenediktObrasci kulture1976BeogradSrpski jezik
Majkl HaralambosUvod u sociologiju2002Golden marketingSrpski jezik
Jacobs Mark and Nancy Weiss HanrahanThe Blackwell Companion to the Sociology of Culture2005Blackwell PublishingEngleski
David HolmesCommunication Theory2005Sage PublicationsEngleski
Marshall McLuhanRazumijevanje medija2008Golden marketing Tehnička knjigaHrvatski
Lyn SpillmanCultural Sociology2002Blackwell Publishers IncEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radivojević dr Radoš
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petrović Živojin
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Pejić dr Sonja
Vanredni profesor

Auditorne vežbe