O studijskom programu


30.05.2014. - 09:07 
Tradicionalna podela na naučne i obrazovne oblasti je dovela nerazumevanja inženjera različitih struka pri zajedničkom radu na istom projektu, kao i do nedovoljnih znanja različitih struka za realizaciju složenih sistema koji se danas sreću u praksi. Inženjeri različitih struka pri raspravljanju o nekom problemu „ne govore isti jezik“. Svaka struka vidi dominantno samo svoj aspekt. Obzirom na tesnu povezanost matematike i tehničkih disciplina tako da je pri kreiranju modela u tehnici neophodno pored znanja iz tehnike posedovati znanja iz matematike.


Stoga Matematiku u tehnici u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program nastao kao odgovor na ukazane potrebe iz prakse. Konkretno, ovaj program treba da omogući studentima da u okviru izbornih predmeta dodatno prošire i prodube svoja znanja iz matematike i konkretizuju svoja znanja koja se baziraju na razumevanju osnovnih fizičkih principa iz različitih oblasti tehnike, ovladaju dopunskim stručnim znanjima za realizaciju savremenih tehničkih sistema, steknu sposobnost integracije znanja koje u svakom konkretnom slučaju treba primeniti i da tokom realizacije ovog studijskog programa budu uvedeni u istraživački rad. Izborom predmeta studenti se opredeljuju za primenu matematike u odgovarajućoj oblasti tehnike, te stoga i završne radove ne rade iz čiste matematike već iz odabranih oblasti.


Studije Matematika u tehnici, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu organizuju na Departmanu za opšte disciplne u tehnici kao:

Master akademske studije traju dve godinu (četiri semestra) i vrede 120 ESPB (po akreditaciji 2019.). Nakon završetka ovih studija student stiče ukupno 300 ESPB i zvanje: Master inženjer primenjene matematike.


Studijski program master akademskih studija Matematika u tehnici predstavlja nastavak studijskih programa osnovnih akademskih studija Matematike, Elektrotehnike i računarstva, Mehatronike, Mašinstva, Saobraćaja, Građevinarstva, Geodezije, Fizike, Hemije.
Tokom školovanja student stiče sposobnost da samostalno vrši eksperimente, statističku obradu rezultata kao i da formuliše i donese odgovarajuće zaključke. Svršeni studenti Matematike u tehnici stiču znanja kako da ekonomično koriste prirodne resurse Republike Srbije u skladu sa principima održivog razvoja. Svršeni studenti ovog nivoa studija poseduju kompetenciju za praćenje i primenu novina u struci, kao i za saradnju sa lokalnim socijalnim i međunarodnim oktuženjem.


Doktorske akademske studije – Predstavljaju mogući nastavak master akademskih studija. Traju ukupno tri godine (6 semestara), po realizaciji nastavnog plana kojim se stiče dodatnih 180 ESPB u koje je uključena i izrada Doktorske disertacije. Nakon završetka doktorskih akademskih studija stiče se ukupno 480 ESPB i zvanje Doktor nauka – primenjene matematike (dr).


Svršeni studenti doktorskih akademskih studija matematika u tehnici su kompetentni da vode istraživanja i da rešavaju realne probleme iz prakse. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja i predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su njegove dobre, a šta loše strane.
Master inženjeri primenjene matematike i doktori nauka primenjene matematike su osposobljeni da sa stručnjacima iz različitih oblasti tehnike sarađuju u timovima na rešavanju zajedničkih problema. Kompetentni su da rešavaju realne probleme iz prakse. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja, predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su dobre a šta loše strane odabranog rešenja..