Predmet: Doktorska disertacija - tehnička obrada i odbrana (17 - DBMDO)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastBiomedicinsko inženjerstvo
MultidisciplinarnaDa
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 17.12.2018..

Izradom doktorske disertacije studenti stiču naučno iskustvo za kreativan rad, pisanje radova u okviru kojih je potrebno opisati problematiku, sprovedene metode i postupke i rezulatate do kojih se došlo, kao i da daje nov naučni doprinos razvoju nauke i primeni svojih naučnih istraživanja u praksi. Pored toga, cilj izrade i odbrane doktorske disertacije je razvijanje sposobnosti kod studenata da rezultate samostalnog rada pripreme u pogodnoj formi javno prezentuju, kao i da odgovaraju na primedbe i pitanja u vezi zadate teme.
Osposobljavanje studentata za sistematski pristup u rešavanju zadatih problema, sprovođenje analiza, primenu stečenih i prihvatanju znanja iz drugih oblasti u cilju iznalaženja kreativnog rešenja zadatog problema. Samostalno izučavajući i rešavajući zadatke iz oblasti zadate teme, studeni stiču nova naučna znanja o kompleksnosti i složenosti problema iz oblasti njihove struke. Izradom doktorske disertacije studenti stiču određena iskustva koja mogu primeniti u praksi prilikom rešavanja problema iz oblasti njihove struke. Pripremom rezultata za javnu odbranu, javnom odbranom i odgovorima na pitanja i primedbe komisije student stiče neophodno iskustvo o načinu na koji u praksi treba prezetnovati rezultate samostalnog ili kolektivnog rada.
Student priprema i brani pisanu doktorsku disertaciju javno u dogovoru sa mentorom i u skladu sa predviđenim pravilima i postupcima.
Student piše doktorsku disertaciju i nakon dobijanja saglasnosti od strane komisije za ocenu i odbranu, ukoričene primerke dostavlja komsiji. Odbrana doktorske disertacije je javna, a student je obavezan da nakon prezentacije usmeno odgovori na postavljena pitanja i primedbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
različiti autoriMonografske publikacije i naučni radovi2019
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana doktorske disertacijeneda50.00
Izrada doktorske disertacijeneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!