vanr. prof. Živojin Petrović


Nedostaje slika

Živojin Petrović

Vanredni profesor


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor

Školske 1969/70 upisuje se na studije sociologije, na Grupi za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Studije završava 1974. godine sa prosečnom ocenom 8,27. Magistarske studije upisuje 1976. godine na studijskoj grupi za Opštu sociologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu i završava 1986. godine sa prosečnom ocenom 8,50. Doktorsku disertaciju brani 1997. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od 1974. do 1978. godine, bio je zaposlen kao sociolog istraživač u Centru za socijalni rad opštine Zvezdara u Beogradu; od 1978. do 1983. godine, radio je kao asistent pripravnik u načnom radu na novoosnovanom Institutu za sociološka istraživanja sela u Novom Sadu; posle rasformiranja ovog Instituta 1983. godine, prelazi u Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Docent je na nastavnom predmetu Sociologija, na Departmanu za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i docent na nastavnom predmetu Sociologija i veterinarsko medicinska etika na Departmanu za veterinarsku medicinu istog fakulteta. Član je Srpskog udruženja za sociologiju SDS. Služi se francuskim i engleskim jezikom.

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŽ. Petrović (1998) Uloga obrazovanih profesionalnih grupa u širenju znanja u seljačkoj poljoprivredi. U: Rezimei referata sa IV naučnog skupa „Inteligencija i selo“. Zavod za sociologiju razvoja sela, Jugoslovensko udruženje za sociologiju sela i poljoprivrede, Vlasina, str. 107-108.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Mitrović, Ž. Petrović (1995) Aktualni problemi našeg sela. (uvodni referat na IV Kongresu o hrani). u: Razvoj agroindustrijske proizvodnje Jugoslavije, knj. I, Beograd, s. 103-123. UDK: 63(497.1)(063)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Mitrović, Ž. Petrović (1995) Aktualni problemi našeg sela. (uvodni referat na IV Kongresu o hrani). u: Razvoj agroindustrijske proizvodnje Jugoslavije, knj. I, Beograd, s. 103-123. UDK: 63(497.1)(063)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŽ. Petrović, D. Janković, J. Samardžija (2004) Obeležja savetodavnog rada poljoprivrednih stanica Vojvodine. U: Kapital u poljoprivredi. Ekonomski fakultet – Subotica, Institut za ekonomiku poljoprivrede – Beograd, Poljoprivredni fakultet, Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela – Novi Sad, Palić, s. 173-186. ISBN: 86-7233-097-8, UDK: 005:63(082), 63:336(082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJ. Samardžija, Ž. Petrović, J. Simić (2004) Uloga poljoprivrednih stanica Vojvodine u edukaciji seljaka za modernu poljoprivrednu proizvodnju. U: Kapital u poljoprivredi. Ekonomski fakultet – Subotica, Institut za ekonomiku poljoprivrede – Beograd, Poljoprivredni fakultet, Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela – Novi Sad, Palić, s. 187-198. ISBN: 86-7233-097-8, UDK: 005:63(082), 63:336(082
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduŽ. Petrović, J. Čikić (2005) Participacija i održiv razvoj lokalnih seoskih zajednica. U: Ruralni razvoj i zaštita životne sredine. Zavod za sociologiju razvoja sela, Jugoslovensko udruženje za sociologiju sela i poljoprivrede, Balkanska asocijacija za sociologiju sela i poljoprivrede, Institut za agroekonomiju Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Vlasotince – Vlasinsko jezero, s. 14. ISBN: 86-902797-2-5, UDK: 338.43(082), 631.95(082)
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduPetrović Ž., M. Miladinović, J. Čikić (2006) Proizvodnost istraživača u poljoprivrednim naukama Vojvodine. U: Tripković, M. (ur.) Socijalni kapital i integrativni potencijali AP Vojvodine i Republike Srbije. Filozofski fakultet – Novi Sad. ISBN: 86-80271-39-X, UDK: 316.422 (497.11) (048.3), 316.422 (497.113) (048.3)
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Ž. Petrović, D. Janković (2010) Poljoprivredno savetodavstvo Srbije – stanje, problemi i mogućnosti reforme. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, str. 1-201. ISBN: 978-86-7520-186-
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,J. Čikić, Ž. Petrović (2010) Organska proizvodnja i poljoprivredna gazdinstva Srbije – ruralnosociološka analiza. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, str. 1-145. ISBN: 978-86-7520-187-8
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaŽ. Petrović (ur.) (2007) Sistem informacija u poljoprivrednom savetodavstvu Vojvodine. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, str. 1-290. ISBN: 978-86-7520-153-3
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorSociološke naukePoljoprivredni fakultet01.11.2012.