Predmet: Savremene metode snimanja energetskih gubitaka gra]evinskih objekata (11 - GS005)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2011..

Sticanje znanja o osnovnim aspektima detekcije i kvantifikacije energetskih gubitaka gradjevinskih objekata i izradi baze podataka neophodnih za projekte njihove sanacije i rehabilitacije.
Stečeno znanje koristi u inženjerskoj praksi. Student je kompetentan da samostalno izrađuje programe identifikacije i kvantifikacije energetskih gubitaka baziranih na korišćenju satelitske multispektralne detekcije, avio-snimanja infrared senzorima i mobilnih sistema integrisanih GPS, inercijalnih i termalnih tehnologija i senzora. Student će biti kompetentan da kreira i samostalno koristi baze podataka energetskih gubitaka objekata u procesima izrade projekata sanacija i izdavanja energetskih pasoša.
Izučavaće se osnovni principi satelitske teledetekcije, kompjuterske obrade multispektralnih snimaka sa klasifikacijama. Predmet izučavanja će biti različiti satelitski sistemi koji se u ovom trenutku nalaze na tržištu. Metodama klasifikacije sadržaja satelitskih i avio snimaka urađenih termalnim kamerama u toku rada sistema grejanja u urbanim sredinama utvrđivaće se postojanje energetskih gubitaka i njihova kvantifikacija. Ista metodologija se koristi i za prikupljanje podataka i izradu snimaka video i termalnih kamera integrisanih u sistem sa GPS i tehnologijom inercijalnih sistema (INS). Sistem je mobilan (montira se na vozilo ili helikopter) i omogućava prikupljanje velikog broja informacija o energetskim gubicima kroz fasade objekata i njihovih delova. Tehnologija GPS-a i INS-a omogućava georeferenciranje gubitaka za svaki objekat pojedinačno. Prikupljeni i obrađeni podaci se mogu organizovati po principima Geografskih Informacionih Sistema (GIS) i staviti korisnicima na raspolaganje u procesima izrade projekata sanacija, rekonstrukcija i izrade energetskih pasoša pojedinačnih objekata ili većih urbanih sredina. Napred navedene tehnologije prikupljanja i obrade podataka o energetskim gubicima objekata i urbanih celina će biti ilustrovane njihovim primenama na konkretnim primerima.
Predavanja; Laboratorijske i auditorne vežbe; Konsultacije. Predispitne obaveze: 30% bodova student treba da obezbedi realizacijom kolokvijuma i obaveznih zadataka, u toku prohađanja nastave. Ispit (koji obuhvata celo gradivo) se sastoji iz usmenog dela (teorijski i praktični deo). Tokom semestra u kome se sluša predmet, usmeni deo ispita se može položiti kroz dva kolokvijuma. Praktični deo ispita će se polagati u ispitnim rokovima. Studenti koji ne polože usmeni deo ispita preko kolokvijuma, polažu usmeni deo u ispitnim rokovima. Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja predavanja i vežbi, ocene seminarskog rada i uspeha na kolokvijumima, tj. ispitu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
T. NinkovGPS tehnologija i primena - predavanja2010Srpski jezik
T. NinkovDaljinska detekcija i primena - predavanja2010Srpski jezik
T. NinkovLidar tehnologija i primena - predavanja2010Srpski jezik
T. NinkovGIS tehnologija i primena - predavanja2010Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumdada35.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda35.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ninkov Toša

Predavanja
Nedostaje slika

Bulatović dr Vladimir
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Sušić dr Zoran
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Marinković dr Goran
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe