Predmet: Doktorska disertacija - Istraživanje i publikovanje rezultata 2 (17 - ADPR2)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB18
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 28.11.2018..

Nastavak studijskog istraživačkog rada iz prethodnog semestra. Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja. U okviru ovog dela doktorske disertacije student izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja. Proučavajući literaturu, student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za kreativno rešavanje novih zadataka i praksom u njihovom rešavanju.
Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju prethodno stečena znanja iz različitih područja koje su prethodno izučavali, radi sagledavanja strukture definisanog problema i njegovoj sistemskoj analizi u cilju izvođenja zaključaka o mogućim pravcima njegovog rešavanja. Kroz samostalno korišćenje literature, studenti proširuju znanja iz izabranog područja. Na taj način, kod studenata se razvija sposobnost da sprovode analize i identifikuju probleme u okviru zadate teme i da samostalno definišu temu i strukturu naučnog rada, koji će publikovati.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama izrade buduće doktorske disertacije, njenom složenosti i strukturom. Student proučava stručnu literaturu, doktorske disertacije slične tematike, vrši analize u cilju kreiranja sopstvene teme i strukture rada, u okviru polja disertacije, koji će publikovati.
Student u saradnji sa savetnikom/mentorom radi na izradi doktorske disertacije, unapređenju njenog sadržaja, strukture, metodologije i literature. U okviru studijskog istraživačkog rada student obavlja konsultacije sa mentorom, a po potrebi i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom iz oblasti teme samog rada. U okviru definisane teme, student po potrebi sprovodi i određene istraživačke postupke, ispitivanja, brojanja, ankete, kreativna istraživanja, statističku obradu podataka, u cilju izvođenja potrebnih zaključaka. Za potrebe publikovanja rezultata istraživanja, mentor i student rade na definisanju teme, strukture i sadržaja naučnog rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoračasopisi sa liste Kobsonsve Engleski
grupa autoračasopisi, monografije i doktorske disertacije iz date problematikesve Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!