Predmet: Specijalistički rad - studijski istraživački rad (17 - IMS01)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB15
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2011..

Osnovni cilj je priprema studenta za izradu specijalističkog rada, tako da je on prva faza izrade specijalističkog rada. Uz pomoć mentora, student se priprema da, uz ovladanje potrebnih metoda i uz primenu tokom studija stečenih osnovnih, naučno-stručnih i stručno - aplikativnih znanja, reši konkretan problem u okviru izabranog područja. U okviru ovih priprema student izučava širi kontekst problema, njegovu strukturu i složenost. Na osnovu literature student se upoznaje sa postojećim pristupima u rešavanju sličnih zadataka i dobrom praksom. Na osnovu sprovedene komparativne analize raspoloživih rešenja student donosi predlog sopstvenog pristupa rešavanju postavljenog složenijeg problema. Cilj aktivnosti studenata u okviru ovog dela istraživanja ogleda se u sticanju neophodnih iskustava kroz rešavanja kompleksnih problema i zadataka i prepoznavanje mogućnosti za primenu prethodno stečenih znanja u praksi.
Student specijalističkih studija treba da unapredi svoja ranija stečena znanja, onim znanjima i veštinama koja mu omogućava rešavanje najsloženijih problema. Pored znanja i veština stečenih na dodiplomskim i akademskim diplomskim studijam a, studenti se osposobljavaju i za istraživački rad. Stiču potrebna znanja iz uže naučne oblasti, metoda naučno-istraživačkog rada i veština (usmena prezentacija, komunikacije u grupi i sl.). Zbog kreativnog pristupa u interpretaciji tuđih znanja i iskustava mogu ostvarivati i manje naučne doprinose. Na taj način stiču bolji nastup na tržištu rada, a stečene kompetencije im omogućavaju zaposlenje u istraživačkim i razvojnim centrima i institutima, odnosno u preduzećima koja su posvećena unapređenju sopstvenog rada i otvorena ka novim pristupima i rešenjima u oblasti organizacije i menadžmenta. U pristupnom radu student definiše temu, cilj, metode istraživanja, literaturu koju će koristiti.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama izrade konkretnog specijalističkog rada, njegovom složenošću i strukturom. Student proučava stručnu literaturu, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka koji je definisan zadatkom specijalističkog rada. Deo nastave na predmetu se odvija kroz samostalni studijski istraživački rad. Studijski rad obuhvata i aktivno praćenje primarnih saznanja iz teme rada,organizaciju i izvođenje eksperimenata, numeričke simulacije i statističku obradu podataka, pisanje i/ili saopštavanje rada na konferenciji iz uže naučno nastavne oblasti kojoj pripada tema specijalističkog rada.
Mentor specijalističkog rada sastavlja zadatak rada i dostavlja ga studentu. Student je obavezan da rad izradi u okviru zadate teme koja je definisana zadatkom specijalističkog rada, koristeći literaturu predloženu od mentora. Tokom izrade specijalističkog rada, mentor može davati dodatna uputstva studentu, upućivati na određenu literaturu i dodatno ga usmeravati u cilju izrade kvalitetnog specijalističkog rada. U okviru studijskog istraživačkog rada student obavlja konsultacije sa mentorom, a po potrebi i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom iz oblasti teme samog rada. U okviru zadate teme, student po potrebi vrši i određena merenja, ispitivanja, brojanja, ankete i druga istraživanja, statističku obradu podataka, ako je to predviđeno zadatkom specijalističkog rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
SviSpecijalistički radovi iz problematike studijskog programa2018-
SviUdžbenici i monografije iz problematike studijskog programa- Svi
SviZbornici radova naučnih skupova iz problematike studijskog programa- Svi
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!