Конкурс компаније "Крушик" а.д. Ваљево


17.03.2021. - 09:02 

Холдинг корпорација „Крушик“ а.д. Ваљево дана 11.03.2021. године расписала је конкурс за пријем у радни однос 20 инжењера различитих струка на позицији „Технолог – I“.

- 3 дипломирана/мастер инжењера (област телекомуникације)
- 2 дипломирана/мастер инжењера (област ласерска техника)
- 2 дипломирана/мастер инжењера (област металургија и термотехника)
- 3 дипломирана/мастер инжењера (област производно машинство)
- 3 дипломирана/мастер инжењера (област системи наоружања/ракетна техника)
- 2 дипломирана/мастер инжењера (област мехатроника/аутоматике)
- 3 дипломирана/мастер инжењера (област софтверско инжењерство)
- 2 дипломирана/мастер инжењера (област системи управљања)

Посебни услови:

Стечено високо образовање техничке струке:
-на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
-на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Радни однос се заснива на одређено време од 6 месеци.

Више информација и текст Конкурса можете погледати ОВДЕ.