Конкурс компаније "Крушик" а.д. Ваљево


19.10.2020. - 09:14 

Холдинг корпорација ''Крушик'' а.д. Ваљево расписала је Конкурс за пријем у радни однос на одређено време за 15 извршилаца на позицији „Технолог I“.

Посебни услови за радно место „Технолог I“:

Стечено високо образовање машинске, електро, технолошке и металуршке струке:

-на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
-на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Радни однос се заснива на одређено време од 6 месеци.

Више информација и текст Конкурса можете погледати ОВДЕ.