Конкурс компаније "Крушик" а.д. Ваљево


22.05.2020. - 08:06 

Холдинг корпорација ''Крушик'' а.д. Ваљево расписала је КОНКУРС за пријем у радни однос на одређено време за 15 извршилаца на позицији „Технолог I".

Радни однос се заснива на одређено време од 6 месеци а право конкурисања имају лица са стеченим високим образовањем машинске, електро, технолошке, металуршке и хемијске струке:

-на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
-на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Више информација и текст конкурса можете погледати ОВДЕ.