Predmet: Doktorska disertacija - studijski istraživački rad (17 - ZRSID4)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite na radu
MultidisciplinarnaNe
ESPB20
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja, metoda i najnovija znanja iz časopisa sa SCI liste na rešavanju konkretnih problema u okviru predmeta doktorskih studija.
Osposobljavanje studenata da samostalno povezuju materiju iz predmeta doktorskih studija, primenjuju prethodno stečena i nova znanja, radi sagledavanja strukture zadatog problema i njegovoj sistemskoj analizi u cilju izvođenju zaključaka o mogućim pravcima njegovog rešavanja. Kroz samostalno korišćenje literature, studenti proširuju znanja i korišćenjem novih metoda samostalno i kreativno koriste nova saznanja pri rešavanju zadatih problema.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama daljeg rada. Student proučava stručnu literaturu, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka koji je definisan postavljenim zadatkom od komentora i nastavnika doktorskih studija. Teorijske osnove predstavljaju kvalifikacioni ispit. Studenti se pripremaju za polaganje kvalifikacionog ispita.
Savetnik studenta sastavlja zadatak seminarskog rada i dostavlja ga studentu. Student je obavezan da rad izradi u okviru zadate teme koja je definisana zadatkom rada, koristeći literaturu predloženu od savetnika. Tokom izrade rada, savetnik može davati dodatna uputstva studentu, upućivati na određenu literaturu i dodatno ga usmeravati u cilju izrade kvalitetnog rada. U okviru studijskog istraživačkog rada student obavlja konsultacije sa savetnikom i sa predmetnim nastavnicima, a po potrebi i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom iz oblasti teme samog rada. U okviru zadate teme, student po potrebi vrši i određena merenja, ispitivanja, brojanja, ankete i druga istraživanja, statističku obradu podataka, ako je to predviđeno zadatkom rada. Po odbrani samog rada, kandidat polaže usmeni ispit iz oblasti položenih ispita, pred komisijom. Ako položi ispit student se kvalifikovao za dalje studije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoračasopisi sa liste Kobsonasve Engleski
grupa autoračasopisi i doktorske disertacije iz date problematikesve Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!