Геодезија и геоинформатика


28.05.2014. - 12:26 

У оквиру студијског модула Геодезија и геоинформатика студент стиче теоретска и практична знања из области одређивања облика и димензија земље, из области дефинисања и коришћења референтних оквира за представу земљине површине у свакодневној пракси, из области картографских знања, знања у презентацији земљине површине коришћењем савремених геоинформационих технологија и система и знања у примени савремених технологија као што су ласерско скенирање терена, примене различитих сензорских платформи у премеру, сателитских платформи, коришћењу GPS технологије, фотограметрије, даљинске детекције и визуелизације простора. У оквиру студијске групе Геодезија акценат је стављен на примене савремених техника геодетског премера земљине површине, а у оквиру студијске групе Геоинформатика на оспособљавању студената за пројектовање, развој, и коришћење савремених геоинформационих и система у области геодезије и геоматике, са нагласком на системе базиране на Интернет технологијама.

Студије из области Геодезије и геоинформатике подељене су у три степена:

Основне академске студије, трају четири године (осам семестара) са обавезом стицања 240 ЕСПБ. Након завршетка првог степена студија стиче се звање дипломирани инжењер геодезије.

Мастер академске студије, трају једну годину (два семестра) и представљају наставак основних академских студија (вреде додатних 60 ЕСПБ). Након завршетка другог степена студент стиче звање мастер инжењер геодезије.

Докторске академске студије, трају три године (шест семестара) и представљају наставак мастер академских студија (вреде 180 ЕСПБ).

Највећи број предмета на нижим годинама студија конципиран је тако да пружи неопходна знања за разумевање геодезије и геоинформатике утемељених на принципима физике, математике, статистике, електронике, електротехнике, основама рачунарске науке, информатике, астрономије и картографије. Више године су намењене, пре свега, специјализованим курсевима који треба да пруже стручна и апликативна знања у ужим областима специјализације. У току студија, а посебно на стручним предметима, посебно се вреднује самосталан рад, охрабрује се учешће у конкретним стручним и развојним пројектима у оквиру појединих лабораторија, потенцирају се и развијају способности за решавање проблема. Нове и савремене лабораторије које се користе у настави су формиране у сарадњи са реномираним светским компанијама из ове области: Leica, Trimble, IBM, Cisco Systems, Siemens.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Дипломирани инжењери геодезије могу да се запосле у геодетским фирмама, Геодетском заводу, катастрима, грађевинским фирмама, фирмама које имају сопствене службе за премер терена као што су НИС, пројектантским фирмама, урбанистичким заводима, државној управи и секретаријатима, институцијама које имају сектор за просторни систем (GIS). Планови и карте, сателитски снимци и GPS технологија су постали наша свакодневница.
Геодетска струка је задужена за израду планова и карата простора, одржавање тих подлога ажурним и презентацију картографског материјала коришћењем савремених интернет технологија.