проф. др Андреа Иванишевић


Недостаје слика

др Андреа Иванишевић

Редовни професор


Телефон021/485-2157
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 304

Андреа Иванишевић (рођена Савић) рођена је у Зеници, РБИХ 28.09.1981. године. Основну школу и гимназију завршила је у Новом Саду. Економски факултет у Суботици (смер Финансијски менаџмент и рачуноводство), Универзитет у Новом Саду уписала је школске 2000/01 и завршила га у редовном року школске 2004/05. Дипломски рад је одбранила на тему: "Интернационални менаџмент и његов утицај на формирање стратегије предузећа". У току школске године 2004/05 обављала је на ФТН - Осек за индустријско инжењерство и менаџмент, послове демонстратора на предмету Међународно пословање. Од 01.10.2005. засновала је радни однос на ФТН у Новом Саду као асистент приправник, за ужу научну област Производни системи, организација и менаџмент. Од тада је радила као асисент на предметима: Међународно пословање, Комерцијално пословање, Планирање и анализа процеса рада, Принципи економије и Економика предузећа. Последипломске студије на Факултету техничких наука, одсек за индустријско инжењерство и менаџмент, смер инжењерски менаџмент, уписала је школске 2005/06. године, и у року положила све испите. Магистарску тезу под називом: "Истраживање услова за развој интегрисаног модела планирања и анализе пословних процеса у индустријском предузећу" пријавила је 18.06.2007. и одбранила 09.05.2008., чиме је стекла звање магистра техничких наука. Докторску дисертацију са темом: "Развој система за планирање, праћење и усклађивање кључних сегмената пословања индустријског система у складу са променама у окружењу" одбранила је 27.06.2011. године и тако стекла звање асистент са докторатом. Објавила је два рада категорије М23, једну монографско библиографску публикацију, два рада категорије М33, три рада категорије М34, дванаест радова категорије М63 и један рад категорије М53. Учествовала је на укупно три пројекта, од тога један пројекат од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине и два пројекта Министарства науке и заштите животне средине.

Редовни професор
27.01.2022.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са магистратуром25.06.2008.01.06.2011.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент приправник01.10.2005.01.06.2008.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Ванредни професор27.01.2017.26.01.2022.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
Доцент27.01.2012.26.01.2017.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Internacionalni menadžment i njegov uticaj na formiranje strategije preduzeća

Диплома

Економске науке

Економски факултет

2005

Istrazivanje uslova za razvoj integrisanog modela planiranja i analize poslovnih procesa u industrijskom preduzecu

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2008

Razvoj sistema za planiranje praćenje i uskalđivanje ključnih segmenata poslovanja industrijskog distema u skaldu sa promena u okruženju

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2011

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаIvanišević A., Lošonc (Losoncz) A.: Kontekstualiziranje dinamike kapitalizma u Srbiji, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet Novi Sad, 2012, str. 126-143, ISBN 978-86-6065-136-7
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLeber M., Ivanišević A., Borocki J., Radišić M., Ślusarczyk B. Fostering Alliances with Customers for the Sustainable Product Creation Sustainability 2018, 10(9), 3204, pp. 1-18; https://doi.org/10.3390/su10093204 Received: 25 June 2018 / Revised: 17 August 2018 / Accepted: 28 August 2018 / Published: 7 September 2018
(М23) Рад у међународном часописуLeković B., Ivanišević A., Marić B., Demko-Rihter J.: ASSESSMENT OF THE MOST SIGNIFICANT IMPACTS OF ENVIRONMENT ON THE CHANGES IN COMPANY COST STRUCTURE, Economic Research, 2013
(М23) Рад у међународном часописуMilovanović Z.N., Knežević D., Ivanišević A., Jocanović M., Mitrović S.: ECONOMICAL EVALUATION OF THE PROJECT ON REPLACEMENT OF HEATING PLANT WITH CO-GENERATION HEAT AND POWER PLANT BY THE END OF 2030., Metalurgia International, 2013, No.4
(М23) Рад у међународном часописуKatić I., Ivanišević A., Grubić Nešić L., Penezić N.: Effects of Sociodemographic Characteristics and Personality Traits on Career Development, The International Journal of Aging and Human Development, DOI: 10.1177/0091415017743008, 0(0) 1–16, Article first published online: November 24, 2017, ISSN: 0091-4150, Online ISSN: 1541-3535 Volume: 87 issue: 2, page(s): 201-216
(М23) Рад у међународном часописуMarić B., Ivanišević A., Mitrović S., Sreto A., Mihailo R.: Analysis of internal rate of return on investments: Dynamic and static approach, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 8, pp. 3269-3273, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуKatić I, Ivanišević A., Penezić N., Lalić G., Tasić N.: EFFECTS OF FATIGUE TO OPERATIONAL PRODUCTIVITY WITH EMPLOYEES, Metalurgia International, 2013
(М23) Рад у међународном часописуMitrović S., Milisavljević S., Ćosić I., Leković B., Grubić-Nešić L., Ivanišević A.: Change in leadership styles in a transitional economy: A serbian case study, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 9, pp. 3563-3569, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуIvanišević A., Katić I., Marjan L., Buchmeister B.,: Business plan feedback for cost effective business processes, Advances in Production Engineering & Management, ISSN 1854-6250 Print, ISSN 1855-6531 Online (Confirmation of paper acceptance, Paper ID: APEM-2103-2016) (Engineering, Manufacturing, 28/42, Materials Science, Multidisciplinary, 184/271 IF=1,125)
(М23) Рад у међународном часописуNikoličić S., Kilibarda M., Atanasković P., Duđak Lj., Ivanišević A.: Impact of RFID Technology on Logistic Process Efficiency in Retail Supply Chains, Traffic&Transportation, Promet, Scientific Journal on Traffic and Transportataion Research, Vol. 27 (2015) br. 2, ISSN 0353-5320 Print, ISSN 1848-4069 Online UDK 656, pp. 137-146 (Transportation Science & Technology, 28/32, IF=0,509)
(М23) Рад у међународном часописуMarić B., Ivanišević A.: THE EFFECT OF PERMANENT WORKING CAPITAL ON THE QUALITY OF INVESTMENT PROJECTS, Metalurgia International, 2013
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Marić B., Frank A., Leber M.: Crisis industrial development in Serbia: effects of our industrial policy, 4. Deindustrialization: Phenomena, Consequences, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 15 Jun, 2013, pp. 85-97, ISBN 978-86-7892-562-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilisavljevic S., Mitrović S., Ivanisevic A.: ULOGA LOGISTIČKOG PROCESA U INDUSTRIJSKIM SISTEMIMA/, XIII Internacionalni naucni skup SM 2008, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu-Ekonomski fakultet Subotica, 15-16 Maj, 2008, ISBN 979-86-7233-193-6.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMarić B., Ćirić J, Ivanišević A.: Impact of the Project Lifetime on the Profitability Investments, XV International Scientific Conference on Industrial Systems (IS’11), 2011. godine, Zbornik radova, pp. 376-380, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Marić B., Ćirić J.: Principles of Business Systems Design with a Feedback in the Function of an Environmental Impact Plan and Set Goals, XV International Scientific Conference on Industrial Systems (IS’11), 2011. godine, Zbornik radova, pp. 396-400, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPredrag Vidicki, Slavica Mitrović, Andrea Ivanišević, Petar Vrgović „EUROPEAN CHARTER AND BARRIERS FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT IN THE SELECTED MUNICIPALITIES IN AUTONOMOUS REGION OF VOJVODINA“, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENTREPRENEURSHIP, INOVATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, Novi Sad, 2010. (ISBN 978-86-7892-250-3). COBISS.SR-ID 252076295. (780-787)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĆirić J., Marić B., Ivanišević A.: Behaviour of Investment Projects’ Efficiency Parameters in Terms of sensitivity Analysis, XV International Scientific Conference on Industrial Systems (IS’11), 2011. godine, Zbornik radova, str. 373-376, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLošonc A., Ivanišević A.: Profession Ethics in Confrontation with the Dynamics of Work, The 4th International Conference MECHANICAL ENGINEERING IN XXI CENTURY Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, April 19-20, 2018, ISBN 978-86-6055-103-2, pp. 493-496
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLošonc A., Ivanišević A., Štajner S.: Conceptualization and Application of Capability Theory, International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS (17; Novi Sad; 2017 ), Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, ISBN 978-86-7892-978-6, pp. 376-382
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić I., Ivanišević A., Đorđević D., Penezić N., Leber M.: Approaching to a smother life-career transition: economic immigrants and the role of counsellors , Migration: Phenomena, Consequences, Editors: Alpar Losonc, Andrea Ivanisevic, Proceedings, Novi Sad 2017., ISBN 978-86-7892-928-1, pp. 46-63
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLošonc A., Perić M., Ivanišević A., Reksc M.: The economic causes of Brexit and the aspects of migration, Migration: Phenomena, Consequences, Editors: Alpar Losonc, Andrea Ivanisevic, Proceedings, Novi Sad 2017., ISBN 978-86-7892-928-1, pp. 163-180
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Frank R., Pavlović A., Marić B: Migration of capital and labour-phenomenon accompanying world of globalization process, Social identity in crisis:population: Development/Crisis, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 2012., ISBN 978-86-7892-467-25, pp. 86-96
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLošonc A., Ivanišević A.: Veblen, engineers and socio-economic positions“,The 2nd International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, ISBN 978-86-6055-039-4, pp. 373-377
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниFrank A., Ivanišević A.: Technical And Economical Inequality In Hazard Early Warning Systems Development And Management”, Socio-Economic Forms Of Inequality, Proceedings, Novi Sad 2014., ISBN 978-86-7892-664-8, pp. 53-67
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMarić B., Kamberović B., Ivanišević A., Radlovački V.: Exploring Investment Potential Parameters Of The Economy Of Vojvodina In Transition Conditions, With Emphasis Of Inequality, Socio-Economic Forms Of Inequality, Proceedings, Novi Sad 2014., ISBN 978-86-7892-664-8, pp. 243-253
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLošonc A., Ivanišević A.: Dialectics of industrializations and reindustrializaton in light of management stakeholders”, International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS (16; Novi Sad; 2014 ), Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, ISBN 978-86-7892-652-5, pp. 379-389
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLošonc A., Ivanišević A.: Developmental state beyond the market and state failures?, 6th International Scientific Conference Economy and Politics, Belgrade June 2014, Proceedings, ISBN 978-86-86707-60-40, pp. 33-44
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLeber M., Bastić M., Mavrić M., Ivanišević A.: Value Analysis as an Integral Part of New Product Development, Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Volume 69, pp. 90-98
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Lošonc A., Jevđović G.: Asymmetric information as a factor of financial system instability, GV-CONF 2014 Proceedings in Global Virtual 2st International Global Virtual Conference, ISBN 978-80-554-0866-4, ISSN 1339-2778, pp. 130-136
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Marić B., Lošonc A.: Concenptualization of common parameters which are requred for technical-technological analysis of investments”, SIE 2015-6th International Symposium on Industrial Engineering Proceedings, 24th-25th September 2015, Belgrade, Serbia, Faculty of Mechanichal Engineering, ISBN 978-86-7083-864-2, pp. 200-203
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLošonc A., Ivanišević A.: Techno-economic paradigm as the framework for the articulation of work and professional ethics in the era of globalization, The 3nd International Conference MECHANICAL ENGINEERING IN XXI CENTURY Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, 17-18, 2015, ISBN 978-86-6055-072-1, pp. 509-513
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниENGINEERING PROCEEDINGS “EURO AND THE EROPEAN BANKING SYSTEM: EVOLUTIONS AND CHALLENGES (2015)” 4h-6th Jun 2015, Romania ISBN 978-86-7083-864-2 Lošonc A., Ivanišević A. Perić M.: Is development state-network state possible in eastern and central europe?”, Edited by: Roman, A; Anten, SG; Bilan, I. EDITURA UNIV ALEXANDRU IOAN CUZA IASI, STR PINULUI 1A, IASI, 700109 ROMANIA, Accesion Number: WOS: 000362516600046, pp. 465-473
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPerić M., Lošonc A., Ivanišević A.: Policy failure of the monetary union: how inadequate responses from the european institutions led to macroeconomic disbalances and crisis, Institutional assumptions about socio-economic dynamics in east and central europe, Editors: Alpar Losonc, Andrea Ivanisevic, Proceedings, Novi Sad 2015., ISBN 978-86-7892-765-2, pp. 311-323
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSavić V., Erić Obućina J., Knežević D., Ivanišević A., Balović B., Kizić S.: Technical-economic view of the replacement of pumps with variable volume pumps a constant volume of the frequency converter, DEMI 2015, International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, University of Banja Luka, 29th-30th May 2015, ISBN 978-99938-39-53-8, pp. 563-568
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPenezić N., Ješić J., Katić I., Ivanišević A., Leber M.: The neoinstitutional perspective of the equadruple helix model of socio-economic development in the republic of Serbia, Institutional assumptions about socio-economic dynamics in east and central europe, Editors: Alpar Losonc, Andrea Ivanisevic, Proceedings, Novi Sad 2015., ISBN 978-86-7892-765-2, pp. 277-247
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMarjan L., Buchmeister B., Ivanišević A.: Impact of Knowledge on Innovation Process, Daaam International Scientific Book 2015, Chapter 21, Ed. Katalinić B., Published by DAAM International, Vienna, Austria ISBN 978-3-902734-05-1, ISSN 1726-9687, DOI: 10.2507/daam.scibook.2015.21, pp. 235-248
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPerić M., Lošonc A., Ivanišević A.: Neoclassical Egalitarianism: The New Face of Economic Orthodoxy for Economic Inequality Resolution, The transformation of social identity in crisis conditions and its impact on european integration, Proceedings, Novi Sad 2016., ISBN 978-86-7892-829-1, pp. 20-37
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Marjan L., Bastič M., Mavrič M.: Value anlysis as an integral part of new product development , 24. DAAAM International Symposium, Zadar: DAAAM INTERNATIONAL VIENNA, 23-26 Oktobar, 2013, pp. 1-9, ISBN 978-3-901509-97-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Lošonc (Losoncz) A.: VEBLEN, ENGINEERS AND SOCIO-ECONOMIC POSITIONS, 1. MECHANICAL ENGINEERING IN XXI CENTURY, Niš: Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, 25-26 Novembar, 2010, pp. 373-377, ISBN 978-86-6055-039-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadivojević R., Lošonc A., Ivanišević A., Pejić S.: ASSUMPTIONS, CONTRAINTS AND POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION OF TOYOTISM IN THE ORGANIZATIONS OF WORK IN SERBIA, 1st International Scientific Conference on Lean Tehnologies, Novi Sad, Sertember 2012., pp. 92-100
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAndrea Savić, Slavica Mitrović, Jelena Ćirić: Formiranje strategija preduzeća na bazi internacionalizacije poslovanja, SM2006 "Ocenjivanje i merenje potencijala i ostvarenja organizacije u kontekstu strategijskog menadžmenta", Palić: Ekonomski fakultet Subotica, 25. - 26. maj, 2006, str. 109- 113, ISBN 0354-8414.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBozidar Leković, Slavica Mitrović, Andrea Ivanisević: Potentials of the Entrepreneurship Development in Selected Municipalities of AP Vojvodina, 9 th International Symposium, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 21-23 th jun, 2007, str. 10-
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Lošonc (Losoncz) A.: CORPORATE GOVERNANCE IN EUROPE: CONVERGENCE OR DIVERGENCE, 17. Strategic Management and decision support systems in strategic Management, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, 20 April, 2012, pp. 896-904, ISBN ISBN 978-86-7233-328
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини*****Ivanišević A., Lošonc (Losoncz) A., Novaković J.: Postoji li fenomen „Race to the bottom“ u obrazovnim sferama
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Lošonc (Losoncz) A.: Utiče li iskustvo ekonomsko-finansijske krize na šanse multikulturalnosti?, 244. IV međunarodni naučni skup: Multikulturalnost i savremeno društvo, Novi Sad: USEE Pravne I poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić, 1 Mart, 2013, pp. 421-434, ISBN 978-86-7910-068-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Lošonc (Losoncz) A., Ivanišević N.: Non-depository financial institutions and Shadow Banking System, 1. Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas - ARSA, Internet konferencija, 3-7 Decembar, 2012, ISBN 978-80-554-0606-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Lošonc (Losoncz) A., Radivojević R.: TOYOTISM AS A BASIS FOR CORPORATE CULTURE AND WORK ORGANIZATIONS, 1. International Scientific Conference on Lean Technologies - LeanTech, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 13-14 Septembar, 2012, pp. 101-107, ISBN 978-86-7892-445-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Lošonc (Losoncz) A., Radivojević R.: ASSUMPTIONS, CONTRAINTS AND POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION OF TOYOTISM IN THE ORGANIZATIONS OF WORK IN SERBIA, 1. International Scientific Conference on Lean Technologies - LeanTech, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 13-14 Septembar, 2012, pp. 93-101, ISBN 978-86-7892-445-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Frank A.: CHALLENGES OF PLANNING A SUSTAINABLE, HAZARD RESISTANT SOCIETY, 1. International Scientific Conference Population: Development/Crisis, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 8 Decembar, 2012, pp. 63-71, ISBN 978-86-7892-467-25
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Marić B., Rovčanin M.: Effects of deindustrialization on metal processing industry in Novi Sad, 4. Deindustrialization: Phenomena, Consequences, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 15 Jun, 2013, pp. 317-327, ISBN 978-86-7892-562-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Lošonc (Losoncz) A., Ivanišević N., Jevđović G.: The Role and the significance of Investment Funds on Small Financial markets-the Case of Serbia, 1. International Global Virtual Conference - GV-CONF, Internet konferencija: GV-CONF 2013 Proceedings in Global Virtual 1st International Global Virtual Conference , 8-12 April, 2013, pp. 135-139, ISBN 978-80-554-0649-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Lošonc (Losoncz) A., Ivanišević N.: A survey on the satisfaction of client with current account and credit card services in Serbia, 2. International Conference of Informatics and Management Sciences - ICTIC, Internet konferencija: ICTIC 2013 Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences, The 2nd International conference, 25-29 Mart, 2013, pp. 157-163, ISBN 978-80-554-0648-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDemko-Rihter J., Marić B., Ivanišević A.: Behaviour of Investment Projects' Efficiency Parameters in Terms of Sensitivity Analysis, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Faculty of technical sciences, 14-16 Septembar, 2011, pp. 373-375, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMarić B., Demko-Rihter J., Ivanišević A.: Impact of the Project Lifetime on the Profitability of Investments, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 376-379, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Ćosić I., Leković B., Marić B., Demko-Rihter J.: Principles of Business Systems Design with a Feedback in the Function of an Environmental Impact Plan and Set Goals, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 373-376, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIlija Ćosić, Slavica Mitrović, Andrea Ivanišević: Possibilities and Contraints on the development of entrepreneurship in the countries in Transition, 1st International Conference Vallis Aurea, Pozega-Vienna,, Pozega-Vienna,: Veleuciliste u Pozegi, 19 09, 2008, str. 0121- 0125, ISBN 978-953-98762-7-0.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVidicki P., Mitrović S., Vrgović P., Ivanišević A.: European Charter and barriers for small and medium enterprises development in the selected municipalities in Autonomous province of Vojvodina, 3. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 27-29 Maj, 2010, pp. 780-786, ISBN 978-86-7892-250-3, UDK: 005(082), 001.895(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMitrović S., Ivanišević A., Milisavljević S.: Upravljanje proizvodnim sistemom u funkciji poboljsanja poslovnih performansi preduzeca, 13. Internacionalni naučni skup Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Palić: Ekonomski fakultet u Subotici, 15-16 Maj, 2008, ISBN 978-86-7233-233-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVidicki P., Mitrović S., Ivanišević A.: Entrepreneurship education as the development factor of small and medium sized enterprises, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 471-475, ISBN 978-86-7892-135-3, UDK: 685.5(082)
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAndrea Ivanišević Slavica Mitrović, Stevan Milisavljević “ STRATEGIC MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF MODERN ENTERPRISES IN THE UNSTABLE ECONOMIC CONDITIONS“, 15 th International Scientific Symposium Strategic management and Decision Support Systems in Strategic Management, Palic-Subotica, 2010. (ISBN 978-86-7233-252-0) Conference proceedings. COBISS.SR-ID 250924295
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAndrea Ivanisević, Slavica Mitrović: Business Internationalisation as One of Major Incetives of Enterprise Growth and Development, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment, Phuket, THAILAND: Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, 10-11th may, 2007, str. 73- 73,
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Ivanišević A., Lošonc (Losoncz) A.: Procesi deindustrijalizacije, Novi Sad, 2013, str. 1-135, ISBN 978-86-7892-583-2
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Lošonc (Losoncz) A., Ivanišević A., Mitrović S.: Strukturalna kriza: forme i uzroci, Novi Sad, Fakultet tehnickih nauka, , 2012, str. 1-232, ISBN 978-86-7892-375-3, UDK: 268964871
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Alpar Lošonc, Andrea Ivanišević, Slavica Mitrović „ Globalizacija-rešenja i dileme“ Monografija, Fakultet tehničkih nauka, Novic Sad, 2009. (ISBN 978-86-7892-207-7, COBISS.SR-ID 244134407. (1-263)
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаIvanišević A., Lošonc (Losoncz) A.: PROFESIJA INŽENJER: NEKA PITANJA, Niš, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, 2013, str. 46-52, ISBN 978-86-6055-041-7
(М52) Рад у часопису националног значајаJocanović M., Karanović V., Ivanišević A., Knežević D.: Hydraulic hammer excavator failure due to solid particle contamination, Vojnotehnički glasnik, Ministarstvo odbrane republike srbije, Beograd, 2014, ISSN: 0042-8469, UDK: 623+355/359, str.: 112-129
(М52) Рад у часопису националног значајаLošonc A., Ivanišević A.: Why would enyone it is a myth, International Journal of Industrial Engineering and Management IJIEM, Vol. 5, No.1 ISSN 2217-2661, pp. 29-38
(М53) Рад у научном часописуLošonc A., Ivanišević A., Duđak Lj.: Savings, but not as a Strategy Strategic management – International Journal of Strategic management and Decision Support Systems in Strategic Management, ISSN 1821-3448, UDK 005.21,Vol. 21, No. 1, pp. 40-45
(М53) Рад у научном часописуKnežević T., Katić I., Ivanišević A.: Uticaj stilova upravljanja na pojavu radnog stresa menadžera, Poslovna ekonomija-Business economics, Časopis za poslovnu ekonomiju, preduzetništvo i finansije, Magazine for Business Economics, Enterpreneurship and Finance, UDK 3:33+336, ISSN 1820-6859, God. X-br. 2/2015, pp. 321-341
(М53) Рад у научном часописуKatić I., Penezić N., Ivanišević A.: Upravljanje talentima u savremenoj organizaciji, Poslovna ekonomija-Business economics, Časopis za poslovnu ekonomiju, preduzetništvo i finansije, Magazine for Business Economics, Enterpreneurship and Finance, UDK 005.36, ISSN 1820-6859, Vol 10, Br. 2 (2016), pp. 140-162
(М53) Рад у научном часописуŠtajner S., Ivanišević A., Katić I., Penezić N.: Komparativni pogled na razvoj ekonomske moći Srbije i zemalja u regionu”, Poslovna ekonomija-Business economics, Časopis za poslovnu ekonomiju, preduzetništvo i finansije Magazine for Business Economics, Enterpreneurship and Finance, UDK 3:33+336, ISSN 1820-6859, God. IX-br. 1/2015, pp. 138-156
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниIvanišević A., Demko-Rihter J., Pavlović A.: Jedan pogled na krizu u Srbiji-zakasnela tranicija kao faktor pojačavanja krize, Novi Sad, 2011, pp. 57-73, ISBN 978-86-7892-358-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниIvanišević A.: Promena odnosa broja zaposlenih i aktivno radnog stanovništva u Srbiji i zemljama okruženja-analiza stanja i najznačajnijih uticaja, II nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Socijalni identitet u uslovima krize: Zaposlenost i nezaposlenost, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2012., pp. 79-89, ISBN 978-86-7892-400
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниDemko-Rihter J., Ivanišević A., Gracanin D., Moraca S.: Mikrokreditiranje kao jedno od rešenja problema nezaposlenosti u Srbiji, II nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Socijalni identitet u uslovima krize: Zaposlenost i nezaposlenost, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2012., pp. 89-99, ISBN 978-86-7892-400-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниLošonc A., Ivanišević A., Novaković J.: Obrazovanje, tehnologija i dinamika nejednakosti, XXIV Skup Trendovi razvoja: “Digitalizacija visokog obrazovanja”, Trend 2018, ISBN 978-86-6022-031-0, pp. 70-72
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниLošonc A., Ivanišević A., Novaković J.: Protivrečnosti novih formi konkurencije u obrazovanju, XXIII Skup Trendovi razvoja: “Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji”, Trend 2017, ISBN 978-86-7892-904-5, pp. 39-42
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниŠtajner S., Ivanišević A.: Komparativni pogled sistema finansiranja istraživanja i razvoja u zemljama Zapadnog Balkana, XXIII Skup Trendovi razvoja: “Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji”, Trend 2017, ISBN 978-86-7892-904-5, pp. 327-330
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниDemko-Rihter J., Ivanišević A., Gracanin D., Moraca S.: Mikrokreditiranje kao jedno od rešenja problema nezaposlenosti u Srbiji, II nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Socijalni identitet u uslovima krize: Zaposlenost i nezaposlenost, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2012., ISBN 978-86-7892-400-2, pp. 89-99
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниLošonc A., Ivanišević A.: The extent to which ecological knowledge changes the meaning of knowledge and education, Technics and Informatic in Education, 5th International Conference, Faculty of Technical Sciences Čačak, 30-31th May 2014, ISBN 978-86-7776-163-9, pp. 468-474
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниLošonc A., Bunčić S., Ivanišević A.: Meko pravo i tranzicija, Pravna sigurnost u uslovima tranzicije, Zbornik radova sa naučnog skupa prilozi projektu 2013 „Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija s pravom EU“ ISBN 978-86-7630-499-8, pp. 41-47
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниLošonc A., Ivanišević A.: Trust as metaframe for subjectivity enterprises and economic efficiency, Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica 2014, ISBN 978-86-7233-328-2, pp. 1-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниLošonc A., Ivanišević A.: Doprinos feminističke političke ekonomije prekonceptualizaciji identiteta, V Međunarodni skup “Vrednosti i identitet”, Fakultet za pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić”, 13-14 Novembar, 2015, ISBN 978-86-7910-083-2, pp. 835-846
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниLošonc A., Ivanišević A., Novaković J.: Neoliberalizam u obrazovanju i dinamika znanja, XXI skup Trendovi razvoja: “Univerzitet u promenama”, Trend 2015, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 23-26.02.2015., Zlatibor, ISBN 978-86-7892-680-8, pp. 245-249
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниLošonc A., Ivanišević A., Duđak Lj.: Savings, but not as a strategy?, XX International Scientific Conference, Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, 21.5.2015., ISBN 978-86-7233-352-7, pp. 488-497
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниPerić M., Lošonc A., Ivanišević A.: The causes of austerity measures inefficiency and reindustrialization imperative, Menadžment, preduzetništvo i investicije u funkciji privrednog rasta i zapošljavanja u Srbiji, Institut za poslovna istraživanja-MBA, Udruženje menadžera Srbije, Visoka škola modernog biznisa-Modern Business School MBS, Belgrade 2015, ISBN 978-86-8528-06-0, pp. 159-172
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниLošonc A., Ivanišević A., Novaković J.: Stakeholder-menadžment, univerzitet, ekološka senzitivnost, XXII skup Trendovi razvoja: “Nove tehnologije u nastavi”, Trend 2016, ISBN 978-86-7892-795-9, pp. 180-184
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаRazvoj sistema za planiranje praćenje i uskalđivanje ključnih segmenata poslovanja industrijskog distema u skaldu sa promena u okruženju, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2011
(У01) Основни уџбеник за наставни предметАндреа Иванишевић, Бранислав Марић , Економика предузећа, ФТН издаваштво, Нови Сад 2016, ISBN: 978-86-7892-831-4
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметАлпар Лошонц, Андреа Иванишевић, Професија инжењер: нека питања издавач: Машински факултет Универзитета у Нишу, 2013 ISBN: 978-86-6055-041-7
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметАлпар Лошонц, Андреа Иванишевић, Рад, техника и етика у ери глобализације, Машински факултет Универзитета у Нишу, ЈУНИР-Ниш, 2015 ISBN: 978-86-6055-080-6
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметPraktikum iz principa ekonomije
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорМенаџмент и инвестиције у инжењерствуУниверзитет у Новом Саду27.01.2022.
Ванредни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду27.01.2017.
ДоцентПроизводни и услужни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука27.01.2012.
Асистент - стари називПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука15.07.2011.
Асистент приправник РПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука21.05.2009.
Асистент - стари називПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука25.06.2008.
Асистент - стари називПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука25.06.2008.
Асистент приправникПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука01.10.2005.