CEVAS-ov debatni naučni klub CNK
CNK-a je planiran kao kružok u okviru kog bi se strukturalno i metodološki analizirali naučni radovi, i to oni koji su napravili najveće pomake u oblastima na koje se odnose, po pitanju citiranosti ili šireg naučnog, tehnološkog ili društvenog impakta.

Moderator CNK-a je prof. dr Ivana Kovačić. Ivana Kovačić je objavila više desetina radova u časopisima sa SCI liste, dominantno M21 kategorije, i urednik je u časopisima Journal of Sound and Vibration (Elsevier) i Meccanica (Springer).
S obzirom da će CNK imati multidisciplinarni karakter, predviđeno je pozivanje i gosta-moderatora iz oblasti na koju se analizirani naučni rad direktno odnosi.

Izbor rada za analizu će biti objavljen nekoliko nedelja pre održavanja, uz postavljanje konkretnih pitanja vezanih za rad na koje potencijalni učesnici treba da pokušaju da odgovore samostalno, pre održavanja CNK-a, a o kojima će se zatim na CNK-a diskutovati.

Verujemo da bi edukacija mladih istraživača kroz CNK-a i rad na izgradnji i podizanju nivoa njihovih veština razumevanja, analize i pisanja naučnih radova išli u prilog poboljšanja produkcije kvalitetnih naučnih radova naših istraživača. Osim toga, mnogi svetski univerziteti edukuju svoje istraživače upravo kroz radionice ili kružoke ovog tipa.

Kako je CEVAS formalna jedinica FTN-a, za ovu aktivnost smo dobili odobrenje i podršku Uprave FTN-a i Rektorskog kolegijuma  UNS-a.

Trenutno nema podataka