Индустријско инжењерство


18.02.2015. - 13:06 

Индустријско инжењерство је настало као одговор на реалне потребе индустрије још почетком 20. века. Индустријски инжењери проналазе најбољи, најбржи, најјефтинији, најлакши и најбезбеднији начин да се нешто уради. Успевају да испоруче квалитет у року, на задовољство купца и запослених. Иако изгледа тешко и одговорно, они најчешће уживају у решавању таквих проблема јер поседују потребна мултидисциплинарна знања и вештине. Поред техничких вештина, такође су добри у математици, механици и информатици, познају природу трошкова, али поседују и вештине опхођења са људима, чиме кроз тимски рад постижу боље резултате.
Индустријски инжењери предводе тимове који побољшавањем процеса, повећавају продуктивност и профит, а смањују трошкове производње, проучавају нове, иновантивне начине рада и, где год и кад год је то могуће, у максималној мери користе савремене технологије како би аутоматизовали процес рада.
Они одлучују који приступ ће се користити при конструисању и тестирању система, колико људства ће бити потребно, која технологија и каква подршка ће бити коришћена. Ово су врло важне одлуке у пословању, а темеље се у потпуности на „култури“ индустријског инжењерства.
Индустријско инжењерство потребно је свакој компанији у скоро сваком њеном сегменту.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Дипломирани инжењери индустријског инжењерства, са мултидисциплинарним знањима и вештинама које поседују, представљају изузетно пожељан профил инжењера који се може запослити у предузећима готово свих делатности, у целом свету. Наши инжењери воде тимове и учествују у истраживању, пројектовању, технолошкој припреми, организацији, роботици и аутоматизацији процеса рада, успостављању информационо - комуникационих система, увођењу система квалитета и развоју логистичке подршке у великом броју предузећа, од оних малих, које су самостално покренули, до великих и успешних система широм света, какви су: Siemens, Bosh, Norma group, Westinghous, NIS, Galeb, Pionir,...

КАКО ДО ДИПЛОМЕ?!

Студијски програм, Индустријско инжењерство, на ФТН-у је целовит и свеобухватан и пружа студентима најновија научна и стручна знања из области, усаглашена са савременим светским научним токовима, попут сличних програма на иностраним високошколским установама. Саставни део студијског програма представљају посете и предавања у фабрикама које препознају индустријске инжењере као кључне интеграторе процеса и система. Посете фабрикама и студијски боравци студената се реализују у: Бечу, Марибору, Грацу и другим технолошким центрима у региону. Такође, студенти имају прилику да преко различитих програма размене проведу по један и више семестара на универзитетима у целом свету који ће им бити признати у оквиру студија које су изабрали. Наши студенти су радили своје дипломске радове у: Бечу, Грацу, Марибору, Будимпешти, Милану, Мадриду, Стокхолму, Штутгарту и другим великим центрима индустријског инжењерства.

Основне академске студије Индустријског инжењерства трају четири године и вреднују се са 240 ЕСПБ. Овим студијским програмом обухваћени су обавезни и изборни предмети, стручна пракса и дипломски рад. Студије се завршавају израдом и одбраном дипломског рада, а академски назив који се стиче је дипломирани инжењер индустријског инжењерства.


Настава је организована кроз четири стручне области:
• Пројектовање, организација и управљање системима - односи се на пројектовање, организацију, управљање и оптимизацију производних и услужних система;
• Аутоматизација - акценат се ставља на пројектовање, развој и примену аутоматизације у производним и услужим предузећима;
• Информационо-управљачки и комуникациони системи - нагласак је на информационој и комуникационој подршци у савременим предузећима;
• Квалитет и логистика - нагласак ставља на процесе који обезбеђују квалитет производње и услуга као и одговарајућу логистичку подршку.

После три године студија студенти се кроз изборне предмете, а на основу сопствених склоности и жеља, опредељују за једну од ове четири области. Избором од најмање 80% предмета (ЕСПБ) из поједине групе на четвртој години, студенти стичу право да им у додатку дипломе, буде наглашена стручност за ту област. Избором групе предмета које ће положити, студенту је омогућено да развије своје афинитете посветивши се изучавању различитих области Индустријског инжењерства.
Приликом уписа, сваком студенту додељује се саветник који га усмерава, и прати његов рад сходно интересовањима студента, помаже код избора предмета, реализације стручне праксе, избора теме дипломског рада и сл.

Студентско предузеће

Добра организација наставе и партнерски однос са студентима омогућавају стално унапређење квалитета образовања и смањење напора у постизању врхунских резултата. Одличан пример сарадње професора и студената најбоље је илустрован кроз активности и пројекте које реализује Студентско предузеће. О том предузећу, можда најбоље говори мисија чији су аутори, наравно, студенти:
„Мисија Студентског предузећа је стицање практичног искуства, препознавање и проширивање могућности, жеља и афинитета студената кроз тимски рад. Створити квалитетне вредности препознатљиве на тржишту путем интеграције департмана развијањем квалитетне комуникације, иницијативе и амбиције студената.
Врхунско усавршавање студената за будућност!“
http://studentskopreduzece.uns.ac.rs/

FB страница ДИИМ ФТН: https://www.facebook.com/iimftn
YouTube канал ДИИМ: https://www.youtube.com/user/iimftn
Twitter ДИИМ ФТН: https://twitter.com/IIM_FTN
Flickr: https://www.flickr.com/photos/iimftn
Instagram: http://instagram.com/iim_ftn