Електроника и телекомуникације


30.05.2014. - 12:30 
Основне струковне студије Електроника и телекомуникације трају три године (шест семестара), са обавезом стицања минимум 180 ЕСПБ, након чега студент стиче звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Овај студијски програм је одговор на захтеве индустрије за стручњацима који ће поседовати инжењерску културу потребну за разумевање основа области електронике и телекомуникација, које стручно и флексибилно могу применити у анализи и синтези производа/система и услуга/сервиса у различитим областима од интереса. Стога је циљ овог студијског програма обезбеђивање  стручњака који су препознати у професионалној инжењерској заједници по свом поседовању свеобухватног инжењерског образовања, које је додатно и уже усмерено ка стручним знањима из електронике и телекомуникација.

Курикулум струковних студија је формиран тако да однос заступљености академско-општеобразовних предмета буде око 17%, стручних 37%, а стручно-апликативних 45% ЕСПБ бодова. Такође, изборни предмети су заступљени са око 32% ЕСПБ бодова, што омогућава студентима да се боље профилишу у складу са својим афинитетима ка областима примењене електронике, микроелектронике, ембедед (угњежђених) електронских система и алгоритама, обради сигнала или комуникационих система.

Свршени студенти основних струковних студија електронике и телекомуникација су компетентни да решавају реалне проблеме из праксе, као и да наставе школовање уколико се за то определе. Компетенције укључују, пре свега, развој способности рационалног мишљења, способности разумевања проблема и налажења конкретних решења у складу са примењеном технологијом. Код струковних инжењера ових студија се додатно подстичу и развијају предузетнички дух и вештине потребне за организацију пословања, познавање страних језика, комуникативност и способност за тимски рад, могућност праћења сталних и убрзаних промена технологија, висок ниво коришћења информационо-комуникационих технологија. Набројана знања и вештине, која се уз то увек практикују професинално и етички, треба да олакшају сналажење и запошљавање стручњака овог излазног профила на широком и динамичном тржишту рада у областима електронике и телекомуникација.

За разлику од четворогодишњих основних академских студија, где студенти у подједнакој мери стичу и теоријска и практична знања од интереса, основне струковне  студије су у већој мери практично оријентисане, тако да доминирају самосталан лабораторијски рад и рачунарске вежбе, резултујући у већој оспособљености за коришћење постојећих савремених технологија, CAD/EDA алата и програмерских вештина потребних за пројектовање и одржавање савремених техничких производа, система и услуга у областима електронике и телекомуникација.

Студијски програм је усаглашен са савременим светским стручним токовима и стањем струке, а упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама.