Asistent sa doktoratom dr Slavko Rakić


Nedostaje slika

dr Slavko Rakić

Asistent sa doktoratom


Telefon021/485-2144
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom

Dr Slavko Rakić dipl. inženjer rođen je 14. februara 1994. godine u Zrenjaninu, Opština Zrenjanin, AP Vojvodina, Republika Srbija. Srednju školu završio je 2013. godine u Zrenjaninu – Zrenjaninska gimnazija. Diplomirao je sa prosečnom ocenom 9,72 2017. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na smeru Inženjerski menadžment. Od decembra 2017. godine izabran je u zvanje saradnika u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Masterirao je sa prosečnom ocenom 10,00 2018. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na smeru Inženjerski menadžment. Tokom master studija boravio je mesec dana preko CEEPUS projekta na razmeni na Univerzitetu Tehnologije i Ekonomije u Budimpešti. Upisao doktorske studije 2018. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Putem programa Erasmus MILETUS proveo je dva meseca na doktorskim studijama na Politehniko di Milano u prvoj godini, početkom druge godine boravio je mesec dana preko CEEPUS projekta na razmeni na Univerzitetu primenjenih nauka CAMPUS 02 u Gracu. Od septembra 2019. godine izabran je u zvanje asistenta u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Model za utvrđivanje uticaja digitalnih usluga na učinak preduzeća u prerađivačkom sektoru" odbranio je 05.07.2021. godine i stekao titulu dokor nauka iz oblasti industrijsko inženjerstvo/inženjerski menadžment. 01.10.2021. izabran je u zvanje asistenta sa doktoratom. Od 01.02.2022. obavlja funkciju sekretara katedre za Proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment. Dobitnik je nagrade za najbolje ocenjenog saradnika Fakulteta tehničkih nauka za školsku 2021/22. godinu. Tokom osnovnih i master studija je bio stipendista Fonda za mlade talente "Dositeja" kao i stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Istraživač je na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Fonda za nauku Republike Srbije, ERASMUS+ programa.

Asistent sa doktoratom
01.10.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent-Master01.10.2019.30.09.2021.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Saradnik u nastavi01.12.2017.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.02.2022.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Strategija digitalnog marketinga

Diploma

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2017

Model za utvrđivanje uticaja digitalnih usluga na učinak preduzeća u prerađivačkom sektoru

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2021

Uticaj upotrebe digitalnih obrazovnih resursa na učinak studenata

Master rad

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2018

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuRakić S., Pavlović M., Marjanović U.: A Precondition of Sustainability: Industry 4.0 Readiness , Sustainability, 2021, Vol. 12, No. 6641, pp. 1-12, ISSN 2071-1050
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLalić B., Rakić S., Marjanović U.: Use of Industry 4.0 and organizational innovation concepts in Serbian textile and apparel industry, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2019, Vol. 133, No 3, pp. 1-15, ISSN 1230-3666, UDK: Article in Press
(M23) Rad u međunarodnom časopisuZivlak N., Rakić S., Marjanović U., Ćirić D., Bogojević B.: The Role of Digital Servitization in Transition Economy: An SNA Approach, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2021, Vol. 28, No. 6, pp. 1-9, ISSN 1330-3651
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomRakić S., Softić S., Tasić N., Turcin I., Lüftenegger E., Marjanović U.: Student Performance on an E-Learning Platform: Mixed Method Approach , International Journal of Emerging Technologies in Learning, 2020, Vol. 15, No. 2, pp. 187-203, ISSN 1863-0383
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakić S., Softić S., Vilkas M., Lalić B., Marjanović U.: Key indicators for student performance at the e-learning platform: An SNA approach , 16. International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications – ICETA, High Tatras, 15-16 Novembar, 2018, pp. 463-468
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakić S., Ćelić Đ., Stanković J.: Analysis of market and competition in the digital world on the example of one higher education institution, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: UNIVERSITY OF NOVI SAD - FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES, DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 338-343, ISBN 978-86-7892-978-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadojčić N., Simeunović N., Cvetković N., Ćurčić J., Rakić S.: Measuring student satisfaction with e-learning platform, 9. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Novi Sad, 10-12 Oktobar, 2018, pp. 211-215, ISBN 978-86-6022-098-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStanković J., Medvecki D., Rakić S., Ćurčić J., Gračanin D.: How to create attractive customer experience: Implementation of Kano's theory in higher education, 8. International Conference on Mass Customization and Personalization - MCPC, Novi Sad, 19-21 Septembar, 2018, pp. 275-280, ISBN 978-86-6022-080-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadojčić N., Bradić M., Medvecki D., Rakić S., Simeunović N.: User experience in e-services, 23. Strategic Management and decision support systems in strategic Management, Subotica, 26-27 April, 2018, pp. 424-429, ISBN 978-86-7233-372-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakić S., Ćelić Đ., Stanković J.: Analysis of market and competition in the digital world on the example of one higher education institution , 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: UNIVERSITY OF NOVI SAD - FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES, DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 338-343, ISBN 978-86-7892-978-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadojčić N., Bradić M., Medvecki D., Rakić S., Simeunović N.: User experience in e-services, 23. Strategic Management and decision support systems in strategic Management, Subotica, 26-27 April, 2018, pp. 424-426, ISBN 978-86-7233-372-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBradić M., Radojčić N., Rakić S., Medvecki D., Simeunović N.: The influence of the servicescape on the relationship with customers, 23. Strategic Management and decision support systems in strategic Management, Subotica, 26-27 April, 2018, pp. 415-421, ISBN 978-86-7233-372-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakić S., Marjanović U., Lalić B.: Application of the social network analysis in e-learning: a research proposal, 8. International Symposium Engineering Management and Competitiveness - EMC, Zrenjanin, 22-23 Jun, 2018, pp. 210-214, ISBN 978-86-7672-307-2, UDK: 37.018.43:004.738.5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakić S., Medvecki D., Markoski B., Kostić - Zobenica A.: Application of the SERVQUAL method in medical institutions in Serbia, 8. International Symposium Engineering Management and Competitiveness - EMC, Zrenjanin, 22-23 Jun, 2018, pp. 264-268, ISBN 978-86-7672-307-2, UDK: 005.6:614(497.11)
(M53) Rad u naučnom časopisuRakić S., Marjanović U.: Uticaj upotrebe digitalnih obrazovnih resursa na učinak studenata, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2019, Vol. 2, pp. 321-324, ISSN 0350-428X, UDK: 004.738.5:339
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRakić S., Ćelić Đ., Nikolić S.: Primena tehnika digitalnog marketinga na primeru poslovnog inkubatora iz Novog Sada, 22. Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Subotica, 19 Maj, 2017, ISBN 978-86-7233-363-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRakić S., Marjanović U.: Primena analize društvenih mreža u obrazovanju, 24. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 Februar, 2018, pp. 29-33, ISBN 978-86-6022-031-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRakić S., Medvecki D., Simeunović N., Stanković J.: Uporedna analiza internet prezentacija univerziteta u Srbiji, 24. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 Februar, 2018, pp. 44-48, ISBN 978-86-6022-031-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMedvecki D., Rakić S., Stanković J., Simeunović N.: Komuniciranje na društvenim mrežama kao element procesa izgradnje brenda Fakulteta tehničkih nauka, 24. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 Februar, 2018, pp. 73-77, ISBN 978-86-6022-031-0
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaRakić S.: Model za utvrđivanje uticaja digitalnih usluga na učinak preduzeća u prerađivačkom sektoru, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka , 2021
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka01.10.2021.
Asistent-masterProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka01.10.2019.
Saradnik u nastaviProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka01.12.2018.
Saradnik u nastaviProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka01.12.2017.