vanr. prof. dr Nenad Katić


Nedostaje slika

dr Nenad Katić

Vanredni profesor


Telefon021/485-4537
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor

Rodjen je 1959. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1982. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek za Elektrotehniku, energetski smer, sa prosekom 8,94. Post-diplomske studije je završio na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1991. godine i magistrirao na smeru za elektroenergetske sisteme. Doktorsku disertaciju iz oblasti elektroenergetike odbranio je 2002. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, sa temom: “Koordinacija optimalne konfiguracije i regulacije napona distributivnih mreža u deregulisanoj elektroprivredi”. Zaposlio se u JP “Elektrovojvodina” Novi Sad 1982. godine, gde je radio na poslovima energetike, planiranja i razvoja elektrodistributivnih mreža. Stručno se bavio i uvodjenjem novih tehnologija za automatizaciju i upravljanje elektrodistributivnim mrežama (sistemi daljinskog upravljanja, tehnički informacioni sistemi, energetski proračuni) i metodama za proračune i smanjenje gubitaka u distribuciji električne energije. Od 1994. do 1998. godine je obavljao poslove tehničkog direktora Elektrovojvodine, od 1998. godine do 2000. godine poslove zamenika direktora za izvršne poslove Elektrovojvodine i 2001. godine poslove direktora razvoja Elektrovojvodine. U periodu od 2001. do 2003. godine rukovodio je projektima razvoja distributivne mreže Elektrovojvodine. U periodu od 2003. do 2006. godine je radio u Siemens d.o.o. Beograd, kao rukovodilac predstavništva u Novom Sadu, na poslovima plasmana proizvoda Siemens-a iz oblasti energetike i industrijske automatike. Od 1.10.2006. godine zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na mestu stručnog saradnika na projektu. Učestvovao je u realizaciji nekoliko studija i projekata i na post-diplomskim studijama na predmetu „Deregulacija elektroprivrede“. U toku 2006/7. godine bio sam angažovan na međunarodnom projektu Tempus-CEFES, gde je držao predmet „Ekonomija elektroenergetskih sistema“ i objavio je knjigu-skriptu iz materije predmeta. U svom naučno-stručnom radu objavio je 38 radova u domaćim i inostranim časopisima i konferencijama (IEE, EPSR, CIRED, Distributech, JUKO-CIGRE, JUKO-CIRED, Elektroprivreda, Energija). U saradnji sa istaknutim stručnjacima iz oblasti elektroprivrede, bio je jedan od osnivača i prvi predsednik Jugoslovenskog nacionalnog komiteta JUKO-CIRED (medjunarodne organizacije za elektrodistribuciju CIRED, Belgija) u periodu od 1997. do 2005. godine. Aktivno govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom.

Vanredni profesor
31.12.2018.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent01.07.2008.01.10.2013.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Docent01.02.2008.01.06.2008.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Stručni saradnik na projektu01.10.2006.01.01.2008.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Stručni saradnik-Laborant14.11.2018.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Vanredni profesor14.11.2013.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
NazivU Ustanovi
Opis elemenata - teorija rada i realizacija praktičnog biojonizatora

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1982

Uticaj uvođenja zaštitnih užadi na broj ispada 20 kv vodova usled atmosferskih prenapona

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

1991

Koordinacija optimalne konfiguracije i regulacije napona distributivnih mreža u deregulisanoj elektroprivredi

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKatić N., Savić M.: Technical and economical optimisation of overhead power distribution line lightning protection , IEE Proc.-Gener.Transm.Distrib, 1998, No 3, pp. 239-244
(M23) Rad u međunarodnom časopisuStrezoski V., Katić N., Janjić D.: Voltage Control Integrated in Distribution Management System, Electrical Power System Research, 2001, No 60, pp. 85-97
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKatić V., Dumnić B., Katić N., Milićević D., Grabić S.: Potentials and Market Prospective of Wind Energy in Vojvodina, Thermal Science - International Scientific Journal, 2012, Vol. 16, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNenad Katic: „Benefits of Smart Grid Solutions in Open Electricity Market“, Acta Polytechnica Hungarica, Vol.10, No.2, 2013, pp.49 – 68
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNenad Katic: “Profitability of Smart Grid Solutions Applied in Power Grid”, Thermal Science, Vol.20, Suppl.2, 2016, pp.S371-S382.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKatić N.: Performance Analysis of Smart Grid Solutions in Distribution Power Systems, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2018, Vol. 15, No 6, pp. 79-97, ISSN 1785-8860
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić N., Galić M., Mijatović Lj.: Smart Grid Solutions in Power Grid, Costs and Benefits, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad: PSU-UNS ICET conference secretariat, University of Novi Sad, Faculty od tehnical Sciences, 15-17 Maj, 2013, pp. 11-16, ISBN 86-7892-510-8,
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNenad Katic, Juliana Katic, Ljubica Mijatovic, Yaron Gross: “Power Losses Reduction using ADMS optimization features”, SEEEI Magazine, Israel, No. 59, 2016, pp.70-74
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić V., Dumnić B., Čorba Z., Milićević D., Katić N.: Potentials of Renewable Energy Market in Serbia – Case of Wind and Solar Energy, 8. IEEE International Conference on European Energy Market – EEM, Zagreb,25-27 Maj, 2011, pp. 785-790, ISBN 978-1-61284-284-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić N., Marijanović V., Stefani I.: Smart Grid Solutions in Distribution Networks - Cost Benefit Analysis, 4. China International Conference on Electricity Distribution ICED, Nanjing, 12-16 Septembar, 2010, pp. 1-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić N.: PROFITABILITY OF SMART GRID SOLUTION APPLICATION IN DISTRIBUTION NETWORK, 7. Mediterranean Conference and Exibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Agia Napa, 7-10 Novembar, 2010, pp. 1-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić N., Strezoski V., Popović D.: Business Benefits of DMS Software Application in Competitive Distribution, 17th International Conference on Electricity Distribution CIRED
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić N., Strezoski V., Popović D.: DMS Software Applications a Powerful Tool for the New Challenges in Deregulated Power Distribution, Balkan Power Conference
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić N., Strezoski V., Katić V.: Introducing the Management and ECTS in Electrical Power Engineering Education, ISIRR
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović D., Strezoski V., Katić N.: Power Applications-A Powerfull Tool for Distribution Network Management, Conference, CD Conference papers, Session Operation control and protection of supply sistems
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović D., Strezoski V., Katić N.: Power Applications – a Powerfull Tool for Distribution Networks Management, 16th International Conference on Electricity Distribution CIRED
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić N., Strezoski V.: MV Network Analysis Based on State Estimation Naziv skupa: DistribuTECH EUROPE DA/DSM
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić N., Strezoski V.: Power Functions-Efficient Tool for Cost Reduction and Optimal Operation of Distribution Network, Distributech DA/DSM Europe
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić N., Strezoski V.: MV Network Power Analysis Based on State Estimation, DA/DSM DistribuTECH Europe `98
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić N., Marković D., Gušavac Z.: The Integrated Environment of Distribution Network Management System Realized in Elektrovojvodina , DA/DSM Europe Distributech
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić N., Marković D., Gušavac Z.: Development and Implementation of Distribution Management System in Elektrovojvod, DA/DSM - Distribution Automation and Demand Side Management Europe Conference
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić V., Katić N.: Investigation of Harmonic Pollution in Low-Voltage Distribution Network, 1st International Conference on Distribution Automation
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić N.: The Application of the New Technologies as a Solution for Present Power Distribution Problems, Workshop on Contemporary Problems in Power Distribution
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić N.: A Distribution Management System Applied to Power Distribution, Energetic Association of Macedonia, International Conference Energy Systems in Southeastern Europe
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniN.Katic, V.Strezoski, D.Popovic: Business Benefits of DMS Software Application in Competitive Distribution, 17th International Conference on Electricity Distribution CIRED, 12-15 May 2013, Barcelona Spain, sesion 6, Paper No 41, pp. 1-5.,
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniN.Katic, V.Strezoski, D.S.Popovic:DMS Software Applications a Powerful Tool for the New Challenges in Deregulated Power Distribution, Balkan Power Conference, 19.06-21.06.2002, Beograd, Srbija, Vol. 2, PP. 125-130, ISBN,
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniN.Katic, V.Strezoski, V.Katic:Introducing the Management and ECTS in Electrical Power Engineering Education, ISIRR 2002, N.Sad, paper no. 0508, pp. 1-5, ISBN,
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniF.Romero, N.Katic „How to manage the impact of Distributed Generators in the Grid“, AEE Conference (Smart Grid prospects for distributors and customers), Milan, April 2012, Italy.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniN.Katic, L.Fei, G.Svenda, Z.Yongji: „Distribution State Estimation Field Testing“, CICED (CIRED Conference in China), Shanhai, China, 2012.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniN.Katic, M.Galic, Lj.Mijatovic: „Smart Grid Solutions in Power Grid, Costs and Benefits“, ICET 2013, Novi Sad, Serbia, Invited paper
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniN.Katic, Li Fei, G. Svenda, Z.Yongji: „Field Testing of Distribution Estimator“, CIRED, Stockholm, 2013, Paper 0335
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNenad Katic, Juliana Katic, Ljubica Mijatovic: “Power Distribution Automation Profitability and Sensitivity Analysis”, SEEEI, Electricity 2014 International Convention, Session TAM 4, published in electronic form, Eilat, Israel, December 3-6, 2014
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNenad Katic, Nevena Cvrkalj, Radomir Subatlija: “Sensitivity of Smart Grid Solutions on availability and accuracy of network data”, GCC CIGRE Power 2015 Conference, A-603, published in electronic form, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, November 2-5, 2015
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNenad Katic, Juliana Katic, Ljubica Mijatovic: “Power Losses Reduction using ADMS optimization features”, SEEEI, Electricity 2015 International Convention, Session TAM 4, published in electronic form, Eilat, Israel, December 1-3, 2015
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNenad Katic, Juliana Katic: “Cost/Benefit Analysis of Utility Management Systems Implementation”, 65th AMEU Convention 2016, 2-5 October 2016, Emfuleni, Johannesburg, South Africa
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJuliana Katic, Nenad Katic: “Analiza isplativosti implementacije pametnih sistema za upravljanje distributivnom mrezom”, 9. Dani inzenjera elektrotehnike Hrvatske, Pula, Septembar 2016, Zbornik radova, Hrvatska komora inzenjera elektortehnike, pp.147-157
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNenad Katic, Juliana Katic: “Reduction of Non-technical Power Losses as a Significant Improvement of Utilities’ Operation Efficiency”, SEEEI, Electricity 2016 International Convention, Session TAM X, published in electronic form, Eilat, Israel, December 6-9, 2016
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNenad Katic, Juliana Katic: “Cost/Benefit Analysis of Utility Management Systems Implementation”, AMEU Convention proceeding Edition 2016, EE Publishers Muldersdrift, South Africa, pp 92-96.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNenad Katic, Juliana Katic: “Reduction of Power Losses with ADMS – Methodology, Study and experience”, GCC CIGRE 2017 Conference, Oman
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNemanja Savic, Vladimir Katic, Nenad Katic: “Proposal of small wind turbines application in a microgrid at the university campus“, ETAI Society of Macedonia, Struga, 20-22 Septemeber, 2018, Macedonia
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNemanja Savic, Vladimir Katic, Nenad Katic: “Techno-economic and environmental analysis of a microgrid concept in the university campus”, INDEL (International Symposium of Industrial Electronics, 1-3 November 2018, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
() Katic Nenad: “Profitability of Smart Grid solution application in distribution network”, Mediterranean Conference and Exibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (7; Agia Napa; 2010 ), 2010, pp. 1-6.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu31.12.2018.
Vanredni profesorElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu14.11.2013.
DocentElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka17.01.2013.
Saradnik u nastaviElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka01.10.2006.