O Departmanu


16.07.2014. - 09:29 
Na Departmanu za računarstvo i automatiku do sada su odbranjene ili su u toku izrade 74 doktorske i preko 200 magistarskih teza. Ukupno je diplomiralo preko 4.000 studenata elektrotehnike i računarstva. Na ovom Departmanu trenutno studira 1153 studenta. Akademske studije na Departmanu za računarstvo i automatiku, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, organizovane su kroz studijske programe "Računarstvo i automatika" i podeljene su u tri stepena.

Prvi stepen studija - osnove akademske studije, traje četiri godine (osam semestara), sa obavezom sticanja 240 ESPB po evropskom sistemu prenosivih bodova.

Drugi stepen studija - master akademske studije, traju jednu godinu (dva semestra) i predstavljaju nastavak osnovnih akademskih studija, sa obavezom sticanja 60 ESPB. Uspešnim završetkom ovih studija, student ostvaruje zvanje master inženjera elektrotehnike i računarstva i stiče ukupno 300 ESPB.

Treći stepen studija - doktorske studije, traju tri godine (šest semestara), predstavljaju nastavak master akademskih studija i vrede 180 ESPB. Postavljene su tako da studente uvode u naučno-istraživački rad u izbaranoj oblasti. Nakon završetka doktorskih studija, student stiče ukupno 480 ESPB.

Na studijskim programima "Računarstvo i automatika" student ima mogućnost usavršavanja u tri oblasti:
• Računarska tehnika i računarske komunikacije,
• Primenjene računarske nauke i informatika i
• Automatika i upravljanje sistemima.

Pored akademskih studija, u okviru Departmana za računarstvo i automatiku organizovane su strukovne studije kroz studijski program osnovnih strukovnih studija "Softverske i informacione tehnologije". Studije na ovom programu traju tri godine (šest semestara), sa obavezom sticanja 180 ESPB.

Sve intenzivniji razvoj računarstva i automatike, uz značajno jačanje multidisciplinarnosti i veza prema drugim istraživačkim oblastima, prati se kroz aktivnosti nastavnika i saradnika Departmana, kako na studijama računarstva i automatike tako i na drugim studijskim programima Fakulteta tehničkih nauka. Prateći ovaj razvoj i evidentne potrebe u društvu, Departman vrši stalne inovacije u postojećim studijskim programima i kreira nove studijske programe. Tako je ove godine, uz inovacije postojećih studijskih programa, pokrenuta i akreditacija novih studijskih programa:
• Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije – osnovni akademski i master akademski studijski programi i
• Biomedicinsko inženjerstvo – osnovni akademski i master akademski interdisciplinarni studijski programi.

Osim edukacije u sistemu visokog obrazovanja, u okviru Departmana odvija se i edukacija kroz više specijalističkih centara:
• Cisco Networking Academy – obuka i sertifikati firme Sisco,
• Automation Training center – obuka u saradnji sa Schnider, Siemens, Danfoss i Nivelco,
• IBM Cell summer school – obuka u oblasti računara sa više procesora i paralelnog programiranja u realnom vremenu,
• Android summer school – obuka za razvoj i implementaciju aplikacija zasnovanih na Android operativnom sistemu u multimedijskim uređajima,
• TI, Xilinx, Altera, Intel, Cadence, Synopsis academic program members – dodatne škole i trening programi iz oblasti FPGA, DSP i paralelnog programiranja i
• EPLAN - autorizovani trening centar za obuku korisnika softvera kompanije EPLAN Software & Services.

Departman za računarstvo i automatiku čine 3 odseka: Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima, Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije i Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku. U okviru odseka postoji ukupno 20 laboratorija.

- Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima je u svom naučno-istraživačkom radu orijentisan na oblasti automatike i upravljanja sistemima, biomedicinski inženjering i geoinformacione sisteme i tehnologije.

- Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije je u svom naučno-istraživačkom radu orijentisan na oblasti računarske arhitekture i računarskih mreža, programiranja u realnom vremenu, sistema baziranih na računaru, FPGA i DSP tehnologija, programske podrške u multimedijalnim sistemima i mobilnoj telefoniji i programske podrške u obradi audio i video signala.

- Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku je u svom naučno-istraživačkom radu orijentisan na oblasti programskih jezika i prevodilaca, operativnih sistema, paralelnih i distribuiranih sistema, veb programiranja, softverskog inženjerstva, informacionih sistema, elektronskog poslovanja, inteligentnih sistema i soft komputinga.

Pored navedenih organizacionih jedinica, Departman je nosilac aktivnosti Centpa za geoinformacione tehnologije i sisteme, čija delatnost u najopštijem smislu obuhvata upravljanje prostornim resursima. Centar ima sledeće organizaciono-tehnološke jedinice: Odeljenje za sistemsku podršku, Laboratorija za akviziciju, obradu i prezentaciju geoprostornih podataka, Laboratorija za subterestrijalnu detekciju i Laboratorija za GIS i razvoj softvera.