Časopisi


14.12.2021. - 00:00 
Časopisi koje Fakultet tehničkih nauka izdaje kao autor ili koautor:

Advanced Technologies and Materials (AT&M) (ranije Journal for Technology of Plasticity)

ISSN: 2620-0325
eISSN: 2620-147X
Periodičnost objavljivanja: polugodišnje
Naučna oblast: 1. Materijali i hemijske tehnologije 2. Mašinstvo

Fakultet tehničkih nauka
International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM)

ISSN: 2217-2661
eISSN: 2683-345X
Periodičnost objavljivanja: kvartalno
Naučna oblast: Industrijsko i proizvodno inženjerstvo; menadžment

Fakultet tehničkih nauka
Journal of Graphic Engineering and Design

ISSN: 2217-379X
eISSN: 2217-9860
Periodičnost objavljivanja: kvartalno
Naučna oblast: IMT - Grafičko inženjerstvo i dizajn

Fakultet tehničkih nauka
Journal of Production Engineering

ISSN: 1821-4932
Periodičnost objavljivanja: polugodišnje
Naučna oblast: Mašinstvo

Fakultet tehničkih nauka
Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka

ISSN: 0350-428X
Periodičnost objavljivanja: mesečno
Naučna oblast: Tehničko-tehnološke nauke

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu