Predmet: Upravljanje čvrstim otpadom (06 - Z309A)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Osposobljavanje studenata za sagledavanje celokupnog ciklusa upravljanja otpadom i rešavanje problema vezanih kako za celokupan sistem, tako i da za pojedinačne delove sistema. Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa svim delovima sistema upravljanja otpadom od nastanka, preko sakupljanja, transporta, reciklaže do konačnog odlaganja otpada, pri čemu se poseban akcenat stavlja na pronalaženje odgovarajućih rešenja u realnoj situaciji.
Studenti stiču znanja koja su im potrebama da bi razumeli karakter upravljanja komunalnim otpadom. Stečenim znanjima student treba da bude u mogućnosti da daje odgovore na zahteva projektovanja ili usluge konsaltinga u oblasti upravljanja čvrstim otpadom. Gradivo obrađeno na ovom predmetu predstvljaće neophodnu osnovu u pojedinim predmetima u toku studija.
Teorijska nastava: Pojam otpada, Sastav komunalnog otpada, svojstva komunalnog otpada, Nacionalne zakonske regulative komunalnog otpada, EU i svetske regulative komunalnog otpada, Upravljanje otpadom, glavne karakteristike upravljanja otpadom, plan upravljanja otpadom, Deponovanje otpada iskorišćenje deponijskog gasa, Skupljanje otpada i postrojenja za separaciju, Separacija i reciklaža elektronskog otpada, Sagorevanje komunalnog otpada, Mehaničko biološki tretman MBT, Kompostiranje komunalnog otpada, Posebni tokovi otpada u naseljima (medicinski, baterije, akumulatori, Transport i vozila za transport, Metode separacije sekundarnih sirovina na mestu i skupljanja i nakon transporta, Zatvaranje deponija, Upravljanje na sanitarnim deponijama, oprema za sanitarno deponovanje. Finansijske implikacije načina upravljanja otpadom. Praktična nastava: Na vežbama se obrađuju primeri iz svih oblasti upravljanja otpadom i studenti se obučavaju za rad na software-u za modelovanje deponijskih procesa.Praktična nastava: Na vežbama se detaljnije obrađuje gradivo sa predavanje kroz primere iz prakse. Studenti se obučavaju za rad na softveru koji se koriste u oblasti upravljanja otpadom.
Predavanje, auditorene vežbe, računarske vežbe i konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva praćen odgovarajućim primerima iz prakse, radi lakšeg razumevanja i usvajanja gradiva. Na auditornim vežba se detaljnije obrađuje gradivo sa predavanja uz aktivnije učešće studenata. Na računarskim vežbama obrađuju se softverski alati kojima se simuliraju procesi na deponijama.Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.Pismeni deo ispita se može polagati kroz formu dva kolokvijuma i to: Kolokvijum 1.: Zakonska regulativa, Generisanje, morfološki sastav i fizičke osobine komunalnog otpada, Sistemi sakupljanja i transporta otpada, Metode separacije sekundarnih sirovina.kolokvijum 2.: Deponovanje komunalnog otpada, zatvaranje deponija, Upravljanje na sanitarnim deponijama, Metode tretmana komunlnog otpada, Finansijske implikacije načina upravljanja otpadom. Uslov za polaganje ispita su urađene računarske vežbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Marina R. Ilić, Saša R. MiletićOsnovi upravljanja čvrstim otpadom1998Institut za ispitivanje materijalaSrpski jezik
Borislav Jakšić, Marina IlićUpravljanje opasnim otpadom2000Urbanistički rzavod Republike Srpske, Banja LukaSrpski jezik
Grupa autoraNacionalna strategija uptavljajna otpadom2003Ministarstvi za zaštitu životne sredineEngleski
Vujić, G., Ubavin, D., Stanisavljević, N., Batinić, B.Upravljanje otpadom u zemljama u razvoju2012FTN Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vujić dr Goran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ubavin dr Dejan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Batinić dr Bojan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ribić Čedomir
Stipendista Min.nauke na dokt.studijama

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Tot Bojana
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Lepojević Laura
Istraživač saradnik

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Cvetković dr Dragana
Naučni saradnik

Auditorne vežbe