Predmet: Monitoring životne sredine (06 - Z204A)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje znanja o osnovnim principima funkcionisanja monitoring sistema životne sredine, i fizičko-hemijskih procesa u različitim medijim životne sredine, radi tačnog utvrđivanja reprezentativnih zagađujućih materija.
Stečena znanja studentu će omogućiti razumevanje stanja u životnoj sredini i razumevanje rezultata koji se dobijaju monitoring sistemima, radi utvrđivanja uzroka zagađenja.
Zakonska regulativa u oblasti monitoringa vazduha, vode, otpadne vode i ostalih delova životne sredine. Osobine zagađujućih materija u vazduhu vodi ... Monitoring industrijskih zagađivača emisija, monitoring standardnih zagađujućih materija (SO2, NOx, CO2, CO,) suspendovane čestice, čađ, monitoring emisije metala, monitoring specifičnih zagađujućih materija. Monitoring industrijskih zagađivača u sklopu imisije (ambijentalni vazduh), praćenje standardnim metodama zagađujućih materija (SO2, NOx, CO2, CO,) suspendovane čestice, čađ, monitoring emisije metala. Monitoring specifičnih zagađujućih materija u imisiji. Specifičnosti monitoringa vazduha kontinualnim automatskim stanicama, monitoring vazduha u prostoriji. Bioindikatori za ispitivanje stanja ljudskog zdravlja i ugroženisti ekosistema, Biološki indikatoru u programu monitoringa životnes sredine Kvalitativna analiza podataka u biomonitoringu nejonizujuće i jonizujuće zračenje
Predavanja, vežbe, konsultacije. Pismeni deo ispita se može polagati kroz formu dva kolokvijuma i to:I kolokvijum: Zakonska regulativa Osobine zagađujućih materija Monitoring industrijskih zagađivača emisija, monitoring standardnih zagađujućih materija II Monitoring specifičnih zagađujućih materija u imisiji.Specifičnosti monitoringa vazduha kontinualnim automatskim stanicama i monitoring vazduha u prostorijiugroženisti ekosistema,Bioindikatori za ispitivanje stanja ljudskog zdravlja i ugroženisti ekosistema,Biološki indikatoru u programu monitoringa životnes sredineKvalitativna analiza podataka u biomonitoringuNejonizujuće i jonizujuće zračenje. Finalni deo ispita je usmeni. Na ispitu su položeni kolokvijumi ili ceo pismeni ispit eliminatorni.Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz kolokvijuma, seminarskog rada (rada i odbrane) odnosno pismenog i usmenog dela.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Nicholas P. Cheremisinoff, Ph.D., N&P LimitedHandbook of Air Pollution Prevention Prevention and Control2002Elsevier Science (USA)Engleski
Božo DalmacijaUpravljanje kvalitetom voda sa aspekta Okvirne direktive EU o vodama2003PMF Novi Sad, Departman za hemiju, Mala knjigaSrpski jezik
Vujić G., Đogo, M.Monitoring životne sredine - vežbe2012Skripta, interna skripta FTNSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda60.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vujić dr Goran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihajlović dr Ivana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petrović dr Maja
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Dvornić Tijana

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Milovanović Dušan

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Pap Sabolč
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Ćeranić Mirjana
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Ilić Mićunović dr Milana
Docent

Laboratorijske vežbe