Način polaganja


03.11.2014. - 10:57 
***

Prijemni ispit P1 - Matematika

- polaže se za upis na:

   Energetiku, elektroniku i telekomunikacije
   Računarstvo i automatiku
   Mehatroniku
   Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
   Primenjeno softversko inženjerstvo
   Merenje i regulaciju
   Biomedicinsko inženjerstvo
   Inženjerstvo informacionih sistema
   Informacioni inženjering

Prijemni ispit P1 je pismeni ispit i traje 4 (četiri) sata i sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60. Na prijemnom ispitu nisu ponuđena rešenja već se boduje postupak rada, tako da je moguće osvojiti bodove i kod nedovršenih rešenja zadataka.

***

Prijemni ispit P2 -  Matematika

- polaže se za upis na:

   Saobraćaj i transport
   Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
   Geodeziju i geomatiku
   Čiste energetske tehnologije
   Animaciju u inženjerstvu

Prijemni ispit P2 je pismeni ispit i traje 4 (četiri) sata i sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60. Na prijemnom ispitu nisu ponuđena rešenja već se boduje postupak rada, tako da je moguće osvojiti bodove i kod nedovršenih rešenja zadataka.

***

Prijemni ispit P3 - Matematika sa logikom

- polaže se za upis na:

   Industrijsko inženjerstvo
   Inženjerski menadžment
   Proizvodno mašinstvo
   Mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
   Energetiku i procesnu tehniku
   Tehničku mehaniku i dizajn u tehnici

Prijemni ispit P3  sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60. Prvih 5 (pet) zadataka služi za proveru znanja iz matematike, a preostalih 5 (pet) zadataka služe za proveru logičkog zaključivanja.

***

Prijemni ispit P4 - Matematika sa proverom sklonosti

- polaže se za upis na:

   Grafičko inženjerstvo i dizajn

Prijemni ispiti P4  Ispit se sastoji iz dva dela: Matematika (pet zadataka; maksimalni broj bodova je 30) i Provera sklonosti za studije odgovarajuće struke (dvadeset pitanja; maksimalno 30 bodova).  

***

Prijemni ispit P5  - Matematika sa proverom sklonosti

- polaže se za upis na:

   Inženjerstvo zaštite životne sredine
   Inženjerstvo zaštite na radu
   Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Prijemni ispiti P5  Ispit se sastoji iz dva dela: Matematika (pet zadataka; maksimalni broj bodova je 30) i Provera sklonosti za studije odgovarajuće struke (petnaest pitanja; maksimalno 30 bodova).

***

Prijemni ispit P6 - Matematika sa proverom sklonosti

- polaže se za upis na:

    Građevinarstvo

Prijemni ispit P6 Ispit se sastoji iz dva dela: Matematika (pet zadataka; maksimalni broj bodova je 30) i Provera sklonosti za studije odgovarajuće struke (dvadeset pitanja; maksimalno 30 bodova).   

***

Prijemni ispit P7

koji se sastoji iz testa koji sadrži pitanja iz oblasti: Arhitektonsko projektovanje; Urbanizam; Matematika, geometrija i računari; Savremena arhitektura, istorija i teorija i Umetnost i dizajn u arhitekturi polaže se za upis na:

   Arhitekturu

Prijemni ispit P7 sastoji se iz testa koji sadrži pitanja iz oblasti: Arhitektonsko projektovanje; Urbanizam; Matematika, geometrija i računari; Savremena arhitektura, istorija i teorija i Umetnost i dizajn u arhitekturi. Na testu se može osvojiti maksimalno 60 bodova.

***

Prijemni ispit P8

koji se sastoji iz: TESTA OPŠTE KULTURE I INFORMISANOSTI, kao i RAZGOVORA SA KOMISIJOM polaže se za upis na:

   Scensku arhitekturu, tehniku i dizajn

Prijemni ispit P8 sastoji se iz dva dela: pitanja iz oblasti arhitekture, scenskih umetnosti, vizuelnih umetnosti, primenjenih umetnosti i dizajna, književnosti, istorije i opšte kulture i informisanosti, kao i RAZGOVORA SA KOMISIJOM. Prijemni ispit se sastoji iz dva dela, od kojih se svaki boduje u rasponu od 0 do 30 bodova.

***

Prijemni ispit P9 - Matematika

- polaže se za upis na:

   Elektroenergetiku – obnovljive izvore električne energije
   Elektroniku i telekomunikacije
   Softverske i informacione tehnologije

Prijemni ispit P9 za upis na osnovne strukovne studije je pismeni ispit i traje 4 (četiri) sata, sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60.
Koliko zadataka ima na prijemnom ispitu i da li su ponuđena rešenja?

Prijemni ispit P1 je pismeni ispit i traje 4 (četiri) sata i sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60. Na prijemnom ispitu nisu ponuđena rešenja već se boduje postupak rada, tako da je moguće osvojiti bodove i kod nedovršenih rešenja zadataka.

Prijemni ispit P2 je pismeni ispit i traje 4 (četiri) sata i sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60. Na prijemnom ispitu nisu ponuđena rešenja već se boduje postupak rada, tako da je moguće osvojiti bodove i kod nedovršenih rešenja zadataka.

Prijemni ispit P3  je pismeni ispit i traje 4 (četiri) sata i sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60. Prvih 5 (pet) zadataka služi za proveru znanja iz matematike, a preostalih 5 (pet) zadataka služe za proveru logičkog zaključivanja.

Prijemni ispiti P4, P5 i P6  su pismeni ispiti i traju 4 (četiri) sata, a sastoje se iz dva dela: Matematika (pet zadataka; maksimalni broj bodova je 30) i Provera sklonosti za studije odgovarajuće struke (P4 i P6 dvadeset pitanja odnosno P5 petnaest pitanja; maksimalno 30 bodova). Ako kandidat polaže više testova sklonosti za svaki test se dobija dodatnih sat vremena.

Prijemni ispit P7 sastoji se iz testa koji sadrži pitanja iz oblasti: Arhitektonsko projektovanje; Urbanizam; Matematika, geometrija i računari; Savremena arhitektura, istorija i teorija i Umetnost i dizajn u arhitekturi. Na testu se može osvojiti maksimalno 60 bodova.

Prijemni ispit P8 sastoji se iz dva dela: pitanja iz oblasti arhitekture, scenskih umetnosti, vizuelnih umetnosti, primenjenih umetnosti i dizajna, književnosti, istorije i opšte kulture i informisanosti, kao i RAZGOVORA SA KOMISIJOM. Prijemni ispit se sastoji iz dva dela, od kojih se svaki boduje u rasponu od 0 do 30 bodova.

Prijemni ispit P9 za upis na osnovne strukovne studije je pismeni ispit i traje 4 (četiri) sata, sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60.


* Termini za polaganje prijemnog ispita su poslednji dani juna, odnosno prvi dani jula, a konačni termini biće određeni Konkursom za upis u I godinu studija.

* Kandidat ima pravo da se prijavi na najviše 3 studijska programa - TRI ŽELjE