Predmet: Hemijski fenomeni u mašinstvu (17 - Z151)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Program predmeta

Program se primenjuje od 23.10.2012..

Upoznavanje studenata tehničkih struka sa osnovnim principima i zakonitostima hemije.
Nakon odslušanog kursa i položenog ispita, student će moći da: Definiše i primeni osnovna znanja iz oblasti opšte, neorganske i organske hemije i razume sve procese i fenomene hemijskih reagovanja koja se javljaju u oblasti inženjerskih nauka.
Pojam mola, molarne mase i molarne zapremine. Relativna atomska i molekulska masa. Hemijska reagovanja, stehiometrija. Klasifikacija elemenata u PSE. Osnovni hemijski zakoni. Struktura čistih supstanci. Struktura atoma. Hemijska veza. Tipovi međumolekulskih interakcija. Struktura molekula. Disperzni sistemi. Rastvori. Osnovni tipovi i karakterizacija neorganskih jedinjenja. Osnovni tipovi i karakterizacija organskih jedinjenja. Hemijska kinetika i hemijska ravnoteža. Elektrolitička disocijacija. Disocijacija vode. pH vrednost. Oksido-redukcioni procesi. Korozija. Korozioni procesi i zaštita od korozije. Termodinamički i kinetički aspekti katalize. Termohemija. Goriva i maziva.
Predavanja. Laboratorijske i računske vežbe. Konsultacije, zajedničke i individualne. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima, laboratorijskim i računskim vežbama. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na završni ispit koji se polaže u pismenoj (računski deo) i u usmenoj formi (teorijski deo). Pismeni deo ispita može se polagati kroz formu dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Radonić, J., Turk Sekulić, M., Vojinović-Miloradov, M.Tehnička hemija, skripta2010Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraHemijski fenomeni u inženjerstvu : praktikum za realizaciju vežbi na studijskim  programima Mašinstvo i Čiste energetske tehnologije 2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Arsenijević S.Opšta i neorganska hemija1998Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Vollhardt, P., Schore, N.Organska hemija2004Data Status, BeogradSrpski jezik
Perišić-Janjić N., Đaković-Sekulić T., Gadžurić S.Opšta hemija2008Prirodno-matematički fakultet, Novi SadSrpski jezik
Zavargo, Z.Z., Paunović R.N.Osnovi hemijske termodinamike1997Tehnološki fakultet, Novi SadSrpski jezik
Radonić J., Turk Sekulić M., Vojinović Miloradov M.Hemijski fenomeni u inženjerstvu2019Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Atkins P.Elements of physical chemistry2009Oxford: Oxford University PressEngleski
Monk P.Maths for chemistry2006Oxford: Oxford University PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radonić dr Jelena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Zoraja dr Bojana
Asistent - dr nauka

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Nesterović Aleksandar
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe