Predmet: Zaštita voda (17 - GG55)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastHidrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2017..

Osposobljavanje studenata iz fundamentalnih oblasti za sticanje stručnih znanja i primenu u praksi.
Stečena znanja se koriste kao osnova za dalju nadogradnju u stručnim predmetima.
Kompleksno proučavanje problematike uređenja i zaštite voda. Metode održivog upravljanja slivom. Hidrološki informacioni sistemi zasnovani na ontologijama. Višenamensko korišćenje voda na slivu. Primena principa održivog razvoja u vodoprivredi. Ekološki aspekti upravljanja slivom – zaštita površinskih i podzemnih voda. Katastar zagađivača, rasuti i tačkasti. Upotrebljene i otpadne vode – nastanak, sastav, dinamika. Jedinične operacije tretmana otpadnih voda, predtretman, primarni, sekundarni i tercijalni. Revitalizacija vodotoka. Biološki minimum i ekološki prihvatljivi protok. Uticaj globalne promene klime na hidrološki ciklus. Pojava ekstremnih događaja (poplave, male vode i suše).
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja, auditornih, laboratorijskih i računarskih vežbi. Na predavanjima seizlaže teoretski deo gradiva propraćen karakteristicnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na auditornimvežbama se rade karakteristicni zadaci i produbljuje se izloženo gradivo. Na laboratorijskim vežbama se prakticnoprimenjuju stecena znanja na rapoloživoj laboratorijskoj opremi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa putem kolokvijuma.Kolokvijumi se polažu pismeno i u vidu testa. Ocena ispita se formira na osnovu: prisustva na predavanjima i vežbama(auditornim, laboratorijskim i računarskim), uspeha na kolokvijumima i pismenom delu ispita (kombinovani zadaci iteorija).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Božo DalmacijaKontrola kvaliteta voda u okviru upravljanja kvalitetom2000PMF - Institut za hemiju, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada10.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kolaković dr Srđan
Redovni profesor

Predavanja