Да ли је ФТН акредитован?


12.09.2014. - 14:09 
Факултет техничких наука је у 2007. години акредитован за обављање научне делатности, реакредитован 2010. године. Маја 2008. године је међу првима у Србији акредитован и као високошколска установа за обављање наставне делатности. Почетком 2013. године Факултет техничких наука акредитовао је 88 студијских програма свих нивоа студија а у току 2014. године акредитован је нови студијски програм Инжењерство информационих система на основним и мастер академским студијама.

Почетком 2015. године акредитована су три нова студијска програма: Информациони инжењеринг (ОАС, МАС) и Информациони и аналитички инжењеринг (МАС).

Сви студијски програми основних, мастер и докторских академских студија су акредитовани за извођење наставе на енглеском језику.

Факултет је акредитовао одељење у Инђији (високошколску јединицу без својства правног лица) за извођење наставе на, за сада, једном студијском програму струковних студија Софтверске и информационе технологије.

Факултет је акредитовао одељење у Лозници (високошколску јединицу без својства правног лица) за извођење наставе на студијском програму основних академских студија Софтверско инжењерство и информационе технологије.

Први је на овим просторима, 2004. године, пре потписивања Болоњске декларације, почео са издавањем додатка дипломи, а од 2006. године и мастер диплома на српском и енглеском језику. То је у великој мери олакшало препознатљивост диплома као и запошљавање наших студената у Европи и свету.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета на својој седници одржаној 07.12.2015. године разматрала је и усвојила ИЗВЕШТАЈ о спољашњој провери квалитета високошколске установе Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду и једногласно утврдила и усвојила следеће:

Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду је у организационом, научном, истраживачком и наставном погледу врхунска институција која континуирано води рачуна о квалитету и може служити као пример другим високошколским институцијама у земљи и региону.