Asistent-master Marina Subotin


Nedostaje slika

Marina Subotin

Asistent-master


Telefon021/485-2569
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master

Marina Subotin (rođ. Bulat) rođena je 1.6.1988. u Apatinu, gde završava osnovnu školu „Žarko Zrenjanin“ i gimnaziju "Nikola Tesla". Upisuje Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu 2007.godine, gde završava bečelor i master-diplomske akademske studije Elektrotehnike i računarstva, smer Mikroračunarska elektronika i Merni sistemi. Potom se zapošljava na Fakultetu tehničkih nauka i radi kao asistent-master na Katedri za električna merenja, Departmana za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije. Paralelno sa tim završava studije Matematike u tehnici i brani master-diplomski rad  iz oblasti Primenjene matematike 2018.godine. Na doktorskim je studijama na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije. Istraživačka karijera je usmerena ka oblastima električnih merenja, metrologije i biomedicine.

Od školske 2017/18. godine do danas aktivno učestvuje u izvođenju nastave Erazmus+ programa.

Dostignuća i priznanja:
Nagrada za najbolji rad mladog istraživača “Snimanje dinamičke petlje histerezisa osciloskopom”(Društvo za ETRAN, 2015), nagrada za najbolji rad “Primena numeričkih metoda integracije na računanje efektivne vrednosti”(Društvo za ETRAN, 2019)

Dobitnik je nagrade iz fonda “Momčilo Momo Novković” za najboljeg studenta doktorskih akademskih studija 2019.godine.

Asistent-Master
01.02.2017.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.02.2015.Katedra za električna merenja
Kriterijum produkcijeOpis
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomUrekar M., Bulat M., Vujičić B., Pejić D.: Composite Resistor Standard for Calibration of Measuring Transducers in Laboratory Conditions, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2016, Vol. 12, No 1, pp. 71-82, ISSN 1451-4869, UDK: 621.314.26:53.088
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPejić D., Urekar M., Bulat M., Gazivoda N.: RANDOMIZING OF PSEUDORANDOM NOISE SOURCE, 3. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Zlatibor: ETRAN Society, 13-16 Jun, 2016, pp. 1-3, ISBN 978-86- 7466-618-0
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Gazivoda N., Đorđević-Kozarov J., Bulat M., Sovilj P.: Precizni kompozitni ommetar za merenje industrijskih strujnih šantova na mΩ opsegu, 2. Merno-informacione tehnologije MIT, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 8-9 Decembar, 2017, ISBN 978-86-6022-019-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Novaković Đ., Vujičić B., Sovilj P., Bulat M.: Kompozitni miliommetar za merenje preciznih strujnih šantova u industrijskim uslovima, 61. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Kladovo: Društvo za ETRAN, 5-8 Jun, 2017, pp. 1-5, ISBN 978-86-7466-692-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Gazivoda N., Novaković Đ., Sovilj P., Gutai I., Vujičić B.: Prilog etaloniranju termometara sa direktnim očitavanjemu laboratorijskim uslovima, 63. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd, 3-5 Jun, 2019, pp. 503-508, ISBN 978-86-7466-785-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Gazivoda N., Pejić D., Urekar M., Vujičić B., Gutai I.: Prilog etaloniranju čitača dozimetara, 63. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd, 3-5 Jun, 2019, pp. 509-512, ISBN 978-86-7466-785-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Mirković S., Pejić D., Urekar M., Novaković Đ., Gazivoda N.: Primena numeričkih metoda integracije na računanje efektivne vrednosti, 63. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd, 3-5 Jun, 2019, pp. 543-548, ISBN 978-86-7466-785-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Gazivoda N., Novaković Đ., Urekar M., Gutai I., Vujičić B.: Prilog etaloniranju termometara sa direktnim očitavanjemu terenskim uslovima, 63. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd, 3-5 Jun, 2019, pp. 549-553, ISBN 978-86-7466-785-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini***Subotin (Bulat) M., Mirković S., Pejić D., Sovilj P., Urekar M., Gazivoda N., Novaković Đ.: MODIFIKACIJA SIMPSONOVIH PRAVILA NUMERIČKE INTEGRACIJE PRI ODREĐIVANJU RMS- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMirković S., Novaković Đ., Sovilj P., Pejić D., Urekar M., Subotin (Bulat) M.: Razvoj sistema za udaljena merenja i akviziciju primenom virtualnih mernih instrumenata, 62. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Palić, 11-14 Jun, 2018, pp. 289-293, ISBN 978-86-7466-752-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Mirković S., Pejić D., Mitrović Z.: Primena numeričkih metoda u određivanju efektivne vrednosti, 2. Kongres metrologa - merni sistemi 2018, Novi Sad: FTN Novi Sad, 22-27 Novembar, 2018, pp. 19-23, ISBN 978-86-6022-122-5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNovaković Đ., Pejić D., Mirković S., Urekar M., Subotin (Bulat) M.: Evaluacija funkcije gustine raspodele generatora pseudoslučajnog napona, 62. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Palić, 11-14 Jun, 2018, pp. 285-288, ISBN 978-86-7466-752-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPejić D., Subotin (Bulat) M., Gazivoda N., Mirković S., Novaković Đ., Radonjić A.: Eksperimentalna provera unapređene metode za određivanje efektivne vrednosti, 62. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Palić, 11-14 Jun, 2018, ISBN ISBN 978-86-7466-752
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Urekar M., Pejić D.: UTICAJ SISTEMATSKE GRESKE NA REZULTAT MERENJA, 60. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor: Društvo za ETRAN, 13-15 Jun, 2016, pp. 1-5, ISBN 978-86-7466-618-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Urekar M., Pejić D.: Klastering Rajaraman i Wong Algoritamom, 59. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, 8-11 Jun, 2015
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Subotin (Bulat) M., Vujičić B., Pejić D.: Kompozitni etalonski otpornik za etaloniranje mernih pretvarača u laboratorijskim uslovima, 59. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, 8-11 Jun, 2015
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Subotin (Bulat) M., Gazivoda N.: Kritični AC parametri topljivih osigurača u kolima DC struje pri laboratorijskom ispitivanju, 59. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, 8-11 Jun, 2015
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Urekar M., Pejić D.: Snimanje dinamičke petlje histerezisa osciloskopom, 59. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, 8-11 Jun, 2015
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Subotin (Bulat) M., Gazivoda N., Mitrović Z., Mitrović J.: Estimacija performansi referentnog naponskog izvora za kalibraciju 3 1/2 cifarskih digitalnih multimetara van laboratorije, 15. Kongres metrologa Srbije, Zlatibor: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 12-15 Oktobar, 2015, pp. 1-9, ISBN 978-86-7518-182-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Bulat M., Gazivoda N.: ETALON ZA PRENOS I KALIBRACIJU NAPONA U USLOVIMA RADA VAN LABORATORIJE, 60. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor: Društvo za ETRAN, 13-15 Jun, 2016, pp. 1-6, ISBN 978-86-7466-618-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBulat M., Urekar M., Pejić D.: UTICAJ SISTEMATSKE GRESKE NA REZULTAT MERENJA, 60. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor: Društvo za ETRAN, 13-15 Jun, 2016, pp. 1-5, ISBN 978-86-7466-618-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBulat M., Urekar M., Pejić D.: Klastering Rajaraman i Wong Algoritamom, 59. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, 8-11 Jun, 2015
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Bulat M., Vujičić B., Pejić D.: Kompozitni etalonski otpornik za etaloniranje mernih pretvarača u laboratorijskim uslovima, 59. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, 8-11 Jun, 2015
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Bulat M., Gazivoda N.: Kritični AC parametri topljivih osigurača u kolima DC struje pri laboratorijskom ispitivanju, 59. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, 8-11 Jun, 2015
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBulat M., Urekar M., Pejić D.: Snimanje dinamičke petlje histerezisa osciloskopom, 59. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, 8-11 Jun, 2015
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Bulat M., Gazivoda N., Mitrović Z., Mitrović J.: Estimacija performansi referentnog naponskog izvora za kalibraciju 3 1/2 cifarskih digitalnih multimetara van laboratorije, 15. Kongres metrologa Srbije, Zlatibor: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 12-15 Oktobar, 2015, pp. 1-9, ISBN 978-86-7518-182-8
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Mitrović Z., Vujičić B., Pjevalica N., Pejić D., Radonjić A., Bulat M.: Prototip monofaznog limitera, 2014
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Urekar M., Pjevalica V., Pjevalica N., Sovilj P., Beljić Ž., Gazivoda N., Bulat M.: Merenje krest faktora u elektrodistributivnoj mreži, 2014
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Gazivoda N., Mitrović Z., Sovilj P., Pejić D., Urekar M., Radonjić A., Subotin (Bulat) M., Novaković Đ., Mitrović J., Mirković S., Mitrović A.: SIMULACIONI MODEL GENERISANјA DISKRETNOG ANALOGNOG UNIFORMNOG ŠUMA, 2018
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Urekar M., Mitrović Z., Sovilj P., Pejić D., Radonjić A., Subotin (Bulat) M., Novaković Đ., Mitrović J., Mirković S., Mitrović A., Gazivoda N.: Teorijski model višebitnog stohastičkog digitalnog brojila visoke preciznosti u Smart Grid konceptu, 2018
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Pejić D., Mitrović Z., Sovilj P., Urekar M., Radonjić A., Subotin (Bulat) M., Novaković Đ., Mitrović J., Mirković S., Mitrović A., Gazivoda N.: Unapređenje instrumenta MM4 primenom Stohastičkog digitalnog DFT Procesora u merenju snage i energije, 2018
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Urekar M., Pjevalica V., Pjevalica N., Sovilj P., Beljić Ž., Gazivoda N., Subotin (Bulat) M.: Merenje krest faktora u elektrodistributivnoj mreži, 2014
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterElektrična merenja, metrologija i biomedicinaFakultet tehničkih nauka01.02.2020.
Asistent-masterElektrična merenja, metrologija i biomedicinaFakultet tehničkih nauka01.02.2017.
Saradnik u nastaviElektrična merenja, metrologija i biomedicinaFakultet tehničkih nauka01.02.2016.
Saradnik u nastaviElektrična merenja i metrologijaFakultet tehničkih nauka01.02.2015.