doc. dr Savo Đukić


Nedostaje slika

dr Savo Đukić

Docent


Telefon021/485-2585
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Rođen 07.12.1983. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao 2007. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Novi Sad, smer elektroenergetika, sa prosečnom ocenom 9,97. Nekoliko puta nagrađivan za postignute uspehe tokom studiranja.
2008. godine upisao je doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka, Novi Sad, smer elektroenergetika. Kao student doktorskih studija stipendiran je od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije u periodu od 2008. do 2012. godine. U istom periodu učestvovao je na nekoliko naučnih projekata finansiranih od strane tog ministarstva. Doktorsku disertaciju je odbranio 2014. godine na temu redukcije dinamičkih modela elektroenergetskog sistema.
Od 2007. do 2012. godine je radio kao stručni saradnik kod dva poslodavca na poslovima izrade i tehničke kontrole tehničke dokumentacije na izgradnji velikih infrastrukturnih objekata u Republici Srbiji. Stručni ispit je položio 2011. godine, a iste godine je postao član Inženjerske komore Srbije i dobio dve licence odgovornog projektanta. Od 2012. do 2014. godine je radio u „Elektrovojvodina“ d.o.o. Novi Sad u Sektoru energetike. Od 01.01.2015. radi na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Katedra za elektroenergetiku sa sedištem u Novom Sadu na radnom mestu docent.
Koautor je nekoliko naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima, kao i nekoliko radova saopštenih na domaćim i međunarodnim konferencijama iz oblasti elektroenergetskih sistema. Recezent je u međunarodnom časopisu IEEE Transactions on Power Systems.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent01.01.2015.31.08.2021.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
NazivU Ustanovi
Proračun struja kratkih spojeva primenom savremenih programskih alata i standardnih inženjerskih analiza

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Redukcija dinamičkih modela elektroenergetskog sistema primenom teorije balansnih realizacija i aproksimativnih bisimulacionih relacija i funkcija

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiStanković A., Đukić S., Sarić A.: Approximate bisimulation-based reduction of power system dynamic models, IEEE Transactions on Power Systems, 2015, vol. 30, no. 3, pp. 1252-1260
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuĐukić S., Sarić A.: A new approach to physics-based reduction of power system dynamic models, Electric Power System Research, 2013, vol. 101, no. 1, pp. 17-24
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomĐukić S., Sarić A.: Dynamic model reduction: an overview of available techniques with application to power systems, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2012, vol. 9, no. 2, pp. 131-169
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐukić S., Sarić A., Stanković A.: Approximate bisimulation-based reduction of power system dynamic model with application to transient stability analysis, North American Power Symposium (NAPS), Manhattan, Kansas, USA, September 2013
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaGušavac S., Đukić S., Maravić N., Gerić Lj.: Ekonomsko vrednovanje varijanti uz uvažavanje ekoloških aspekata pri projektovanju osvetljenja saobraćajnica, Energija, 2010, br. 4, str. 27-34
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaGušavac S., Đukić S., Lukić J., Krička Lj.: Ocena stanja temelja i stubova nadzemnog voda, Elektroprivreda, 2008, br. 1, str. 82-95
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐukić S., Čolić O.: Strategije regulacije napona i faktora snage za sinhrone generatore u distributivnim mrežama, 9. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem – CIRED, Vrnjačka Banja, Srbija, septembar 2014
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐukić S., Sarić A.: Estimacija parametara dinamičkog modela opterećenja primenom merenja sinhronizovanih fazora, 30. Savetovanja CIGRE Srbija, Zlatibor, Srbija, maj-jun 2011
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGušavac S., Nimrihter M., Đukić S.: Analiza prolaznih otkaza nadzemnih vodova mreže EMS-a, 30. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, Srbija, maj-jun 2011
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGušavac S., Nimrihter M., Đukić S.: Aktuelne metode električne rekonstrukcije nadzemnih vodova, 30. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, Srbija, maj-jun 2011
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGušavac S., Đukić S., Bogićević D., Močević B.: Modeli održavanja elektromotora, VIII Symposium on Industrial Electronics, Banja Luka, Republika Srpska, novembar 2010
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGušavac S., Đukić S., Nimrihter M., Gerić Lj., Lovrić D.: Rangiranje stanja nadzemnih vodova na osnovu podataka iz eksploatacije, 29. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, Srbija, maj-jun 2009
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGušavac S., Nimrihter M., Gerić Lj., Đukić S.: Ocena značaja nadzemnog voda, 28. Savetovanje CIGRE Srbija, Vrnjačka Banja, Srbija, septembar-oktobar 2007
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaĐukić S.: Redukcija dinamičkih modela elektroenergetskog sistema primenom teorije balansnih realizacija i aproksimativnih bisimulacionih relacija i funkcija, Novi Sad, 2014, str. 1-107
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu01.01.2020.
DocentElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu01.01.2015.