Asistent sa doktoratom dr Vesna Gvoić


Nedostaje slika

dr Vesna Gvoić

Asistent sa doktoratom


Telefon021/485-2554
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom
KancelarijaKabinet 129C

Studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, upisuje 2005. godine, a 2011. godine stiče zvanje diplomirani hemičar - biohemija. Master studije na istom fakultetu odbranila je 2012. godine i stiče zvanje master analitičar zaštite životne sredine. Doktorske akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu, studijski program hemija, upisuje 2013. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom „Ispitivanje mogućnosti primene Fenton-procesa u tretmanu obojenih otpadnih voda grafičke industrije“ brani 2019. godine i time stiče zvanje doktor nauka - hemijske nauke. Vesna Gvoić je zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka, na Departmanu za grafičko inženjerstvo i dizajn od 2012. godine kao saradnik u nastavi, 2014. godine bira se u zvanje asistenta, a 2019. godine u asistenta sa doktoratom. Od marta 2015. godine angažovana je kao istraživač u okviru projekta TR34014 „Karakterizacija kinetike i uticaja visoko hazardnih “emerging” polutanata otpadnih tokova grafičke industrije“, finansiranog od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Asistent sa doktoratom
04.12.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.11.2012.01.02.2014.Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn
Asistent-Master06.03.2017.Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Asistent-Master06.03.2014.Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
NazivU Ustanovi
Hemijski sastav i biološke aktivnosti vrste Allium oleraceum L.

Diploma

Hemijske nauke

Prirodno-matematički fakultet

2011

Ispitivanje mogućnosti primene Fenton-procesa u tretmanu obojenih otpadnih voda grafičke industrije

Doktorat

Hemijske nauke

Prirodno-matematički fakultet

2019

Uticaj matriksa i doze ozona na promenu sadržaja prekursora odabranih dezinfekcionih nusprodukata u vodi

Master rad

Hemijske nauke

Prirodno-matematički fakultet

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaKiurski J., Oros I., Gvoić (Kecić) V.: Print and Related Industry Air Quality, Chapter 23 in in Comprehensive Analytical Chemistry Vol. 73 TheQuality of Air, Amsterdam, Elsevier, 2016, str. 623-654, ISBN 978-0-444-6360
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiGvoić (Kecić) V., Kerkez Đ., Prica M., Lužanin O., Bečelić-Tomin M., Tomašević Pilipović D., Dalmacija B.: Optimization of azo printing dye removal with oak leaves-nZVI/H2O2 system using statistically designed experiment, Journal of Cleaner Production, 2018, Vol. 202, pp. 65-80, ISSN 0959-6526
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiKiurski J., Oros I., Gvoić (Kecić) V., Kovačević I., Aksentijević S.: The temporal variation of indoor pollutants in photocopying shop, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2016, Vol. 30, pp. 1289-1300, ISSN 1436-3240, UDK: DOI 10.1007/s00477-015-1107-4
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiKiurski J., Marić B., Aksentijevic S., Oros I., Gvoić (Kecić) V., Kovačević I.: Indoor air quality investigation from screen printing industry, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2013, Vol. 28, pp. 224-231, ISSN 1364-0321, UDK: DOI: 10.1016/j.rser.2013.07.039
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKiurski J., Marić B., Oros I., Gvoić (Kecić) V.: The ecodesign practice in Serbian printing industry, Journal of Cleaner Production, 2017, Vol. 149, pp. 1200-1209, ISSN 0959-6526, UDK: DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.02.193
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKiurski J., Aksentijevic S., Oros I., Gvoić (Kecić) V., Kovačević I.: Multiple Regression Analysis as Indicator of Hazardous Organic Pollutants Interdependency in Pad Press Indoor Air, CLEAN - Soil Air Water, 2016, Vol. 44, No 12, pp. 1605-1613, ISSN 1863-0650, UDK: DOI: 10.1002/clen.201400473
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKiurski J., Marić B., Aksentijević S., Oros I., Gvoić (Kecić) V.: Occupational hazards in printing industry, International Journal of Environmental Science and Technology, 2016, Vol. 13, No 3, pp. 955-972, ISSN 1735-1472, UDK: DOI 10.1007/s13762-016-0937-z
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomGvoić (Kecić) V., Prica M., Kerkez Đ., Bečelić-Tomin M., Kulić A., Leovac Maćerak A., Dalmacija B.: Oxidative degradation of Cyan flexo dye with heterogeneous Fenton reagent - Fe2(MoO4)3 particle , Acta Periodica Technologica, 2019, Vol. 50, pp. 77-85, ISSN 1450-7188, UDK: 667.52:628.613.12
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGvoić (Kecić) V., Prica M., Kerkez Đ., Bečelić-Tomin M., Kulić A., Leovac Maćerak A., Dalmacija B.: Application of a definitive screening design to Magenta dye degradation by homogeneous Fenton process, 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 28-29 Septembar, 2018, pp. 331-334, ISBN 978-86-6022-094-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGvoić (Kecić) V., Prica M., Kerkez Đ., Lužanin O., Bečelić-Tomin M., Tomašević Pilipović D., Leovac Maćerak A.: Definitive screening design for the optimization of flexographic water-based cyan dye removal from aqueous solution by nZVI-induced Fenton process, 9. INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design GRID, Novi Sad, 8-10 Novembar, 2018, pp. 161-167, ISBN 978-86-6022-115-7
(M53) Rad u naučnom časopisuGvoić (Kecić) V., Kerkez Đ., Prica M., Rapajić S., Leovac Maćerak A., Bečelić-Tomin M., Tomašević Pilipović D.: Optimization of Cyan flexo dye removal by nano zero-valent iron using response surface methodology, Journal of Graphic Engineering and Design, 2017, Vol. 8, No 2, pp. 35-45, ISSN 2217-379X
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGvoić (Kecić) V., Prica M., Agarski B., Kerkez Đ., Bečelić-Tomin M., Tomašević Pilipović D., Dalmacija B.: Ocenjivanje životnog ciklusa nano nula valentnog gvožđa sintetisanog iz ekstrakta lišća hrasta, 12. International Scientific Conference ETIKUM, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 6-8 Decembar, 2018, pp. 169-172, ISBN 978-86-6022-123-2
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomTeorijska i primenjena hemijaFakultet tehničkih nauka04.12.2019.
Asistent-masterTeorijska i primenjena hemijaFakultet tehničkih nauka06.03.2017.
Asistent-masterGrafičko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka06.03.2014.
Saradnik u nastaviIndustrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment01.11.2013.
Saradnik u nastaviGrafičko inženjerstvo i dizajnFakultet tehničkih nauka01.11.2012.