Asistent dr Marko Gecić


Nedostaje slika

dr Marko Gecić

Asistent


Telefon021-485-2504
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent
KancelarijaKabinet 304

Marko Gecić rođen je 27.10.1987. godine u Kikindi. Srednju tehničku školu, smer Elektrotehničar računara, završio je u Kikindi 2006. godine. Iste godine upisuje osnovne akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Septembra 2010. godine stiče zvanje Diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva, na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije, smer Energetska elektronika i električne mašine. Zatim u oktobru 2010. godine upisuje master akademske studije na istom fakultetu i istom smeru, a završava ih septembra 2011. godine čime stiče zvanje Diplomiranog inženjera – mastera. Oktobra 2011. godine upisuje doktorske studije Elektrotehnike i računarstva.
Od januara 2012. zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka, na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Katedri za energetsku elektroniku i pretvarače prvo kao Istraživač pripravnik, a zatim kao Istraživač saradnik (septembar 2013.) na projektu pod nazivom Pametne elektrodistrubutivne mreže zasnovane na distributivnom menadžment sistemu i distribuiranoj proizvodnji. Od oktobra 2014. godine do danas radi kao asistent i aktivno učestvuje u izvođenju auditornih i laboratorijskih vežbi iz nekoliko predmeta.
Tokom doktorskih studija objavio ukupno 32 produkcije od čega: dva naučna rada u vrhunskom međunarodnom časopisu sa SCI liste (M21), jedan rad u međunarodnim časopisu sa SCI liste (M23), jedan rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom (M24), deset saopštenja sa međunarodih skupova štampanih u celini (M33), šest radova u naučnom časopisu (M53), jedno predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (M61), osam saopštenja sa skupa nacionalnog značaja stampanih u celini (M63), dva tehnička rešenja – novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju na međunarodnom nivou (M81), kao i jedno tehičko rešenje – prototip, nova metoda, softver standardizovan ili atestiran instrument (M85). Koautor je udžbenika pod nazivom Programabilni logički kontroleri i komunikacioni protokoli u elektroenergetici koji se koristi na osnovnim akademskim i strukovnim studijama Fakulteta tehničkih nauka.
Aktivno govori i piše engleski jezik, a poseduje elementarno znanje nemačkog i ruskog jezika.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik04.09.2013.01.09.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Istraživač pripravnik01.01.2012.01.08.2013.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent01.10.2014.Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
NazivU Ustanovi
Trofazni PWM modulator - laboratorijska vežba

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Energetski efikasno digitalno upravljanje sinhronim motorom sa stalnim magnetima pri velikim brzinama obrtanja

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2017

Povezivanje pametnog pretvarača energetske elektronike sa SCADA sistemom primenom Modbus protokola

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMarčetić D., Krčmar I., Gecić M., Matić P.: Discrete Rotor Flux and Speed Estimators for High Speed Shaft-Sensorless IM Drives, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2013, ISSN 0278-0046
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMatic, P.R.; Gecic, M.A.; Lekic, M. Dj.; Marcetic, D.P., "Thermal Protection of Vector Controlled IM Drive Based on DC Current Injection," Industrial Electronics, IEEE Transactions on, vol.PP, no.99, pp. 1, 2014, doi: 10.1109/TIE.2014.2354015
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGecić M., Kapetina M., Marčetić D.: Energy Efficient Control of High Speed IPMSM Drives: Generalized PSO Approach, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2016, Vol. 16, No 1, pp. 27-34, ISSN 1582-7445
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomGecić M., Marčetić D., Vasić V., Krčmar I., Matić P.: Towards an Improved Energy Efficiency of the Interior Permanent Magnet Synchronous Motor Drives, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2014, Vol. 11, No 2, pp. 257-268, ISSN 1451-4869, UDK: 621.311-5:621.313.323]:620.9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGecić M., Kapetina M., Popović V., Marčetić D.: Particle Swarm Optimization Based Energy Efficiency Method for High Speed IPMSM Drives, 10. INDEL, Banja Luka: Elektrotehnički fakultet Banja Luka, 6-8 Novembar, 2014
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGecić M., Marčetić D., Katić V., Cvetićanin S., Krčmar I., Matić P.: Evaluation of Energy Efficiency of High Speed PMSM Drives
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGecić M., Oros Đ., Marčetić D., Božić M., Varga R.: Performance Evaluation of HF Test Signal Based Sensorless Method for IPMSM in the Presence of Cross-Coupling Inductance, INDEL 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGecić M., Marčetić D., Katić V.: One Approach to Optimization of Independent Hzbrid Power Szstem for Customer Located in Novi Sad, INDEL 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović V., Gecić M., Vasić V., Oros Đ., Marčetić D.: Evaluation of Luenberger Observer Based Sensorless Method for IM, 10. INDEL, Banja Luka: Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, 6-8 Novembar, 2014, pp. 128-133, ISBN 978-99955-46-22-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJerkan D., Gecić M., Marčetić D.: IPMSM Inductances Calculation Using FEA, 10. International Symposium on Industrial Electronics (INDEL), Banja Luka: Elektrotehnički fakultet Banja Luka, 6-8 Novembar, 2014, pp. 134-138, ISBN 978-99955-46-22-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGecić M., Marčetić D., Katić V., Cvetićanin S., Krčmar I., Matić P.: Evaluation of Energy Efficiency of High Speed PMSM Drives, 17. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 30-1 Oktobar, 2013, ISBN 978-86-7892-355-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGecić M., Oros Đ., Marčetić D., Božić M., Varga R.: Performance Evaluation of HF Test Signal Based Sensorless Method for IPMSM in the Presence of Cross-Coupling Inductance, 9. INDEL, Banja Luka, 1-3 Novembar, 2012, pp. 76-80, ISBN 978-99955-46-14-4
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMarčetić D., Gecić M.: Pravci razvoja savremenih energetski efikasnih elektromotornih pogona namenjenih za uređaje široke potrošnje, 1. Energetska efikasnost ENEF, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, 25-26 Septembar, 2015
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGecić M., Kapetina M., Popović V., Marčetić D.: Energetski efikasno upravljanje pogonom sa sinhronim reluktantnim motorom, 15. Infoteh-Jahorina, Jahorina: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, 16-18 Mart, 2016
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPopović V., Gecić M., Oros Đ., Marčetić D.: Podešavanje parametara regulatora u IPMSM pogonu sa minimalnim brojem senzora korišćenjem klasičnih regulacionih metoda, 15. Infoteh-Jahorina, Jahorina: Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, 16-18 Mart, 2016
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energijeFakultet tehničkih nauka01.10.2014.
Istraživač saradnikEnergetska elektronika, mašine i pogoni04.09.2013.
Istraživač pripravnikElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka28.12.2011.