vanr. prof. dr Mirko Borisov


Nedostaje slika

dr Mirko Borisov

Vanredni profesor


Telefon021/485-2260
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor

Nakon osnovne škole (nosilac Vukove diplome), upisuje Vojnu gimnaziju i diplomira na Vojnoj akademiji u Beogradu 1982.godine, kao jedan od najboljih studenata. Nastavlja studije geodezije i geoinformatike na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i kao prvi kandidat u generaciji, odbranio je magistarski rad pod naslovom "Opšta geografska karta SR Jugoslavije 1:1000 000". Ovaj rad ima poseban značaj jer predstavlja Prvu digitalnu geografsku kartu koja je urađena u Srbiji (u Jugoslaviji). Doktorsku disertaciju pod naslovom "Model i organizacija geoprostornih podataka za razmeru 1:50 000", odbranio je 2004. godine, takođe, na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za ovaj rad dobija nagradu i plaketu Društva za informatiku Srbije. Disertacija se nalazi na više univerziteta u nas i Evropi.

Pored univerzitetskog obrazovanja, imao je specijalističko usavršavanje i studijske boravke u Velikoj Britaniji 2002. godine (York St John - College of the University of Leeds) i u Belgiji 2007. godine (ESRI - BELUX, GIS).

U nastavnom i pedagoškom radu na visokoškolskim ustanovama je angažovan od 1997. godine, kada je izabran u nastavno zvanje asistenta, a kasnije i docenta za predmete Matematička kartografija i Prostorni informacioni sistemi. Držao je nastavu na Vojno-tehničkoj akademiji u Beogradu, Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Građevinskom fakultetu Univerziteta u Podgorici i Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Objavio je više od 130 naučno-stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima. Takođe, član je uređivačkih odbora i redakcija u više međunarodnih časopisa i bio recenzent na više od 30 naučno-stručnih radova i bibliografskih publikacija. Objavio je udžbenike iz Teorijske (više) geodezije i Kartografije, monografiju pod naslovom "Razvoj GIS" i koautor je nacionalne monografije pod naslovom "Geodetska delatnost u Srbiji 1837.-2012".

Od 2006. do 2011. godine bio je načelnik Vojnogeografskog instituta u Beogradu, a 2015. godine i pomoćnik generalnog direktora Republičkog geodetskog zavoda u Beogradu.

Od 2011. godine, angažovan je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu aktivno, gde je biran u nastavno zvanje docenta, a 2016. u vanrednog profesora za užu naučnu oblast -geoinformatika.

Vanredni profesor
01.10.2016.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent01.10.2011.01.09.2016.Katedra za sisteme, signale i upravljanje
NazivU Ustanovi
Analiza kartografskog generalisanja saobraćajne mreže na kartama razmernog niza od TK 25 do TK 200

Diploma

Geodetsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

1991

Opšta geografska karta SR Jugoslavije 1:1 000 000

Magistratura

Geodetsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

1997

Model i organizacija geoprostornih podataka za razmeru 1:50 000

Doktorat

Geodetsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

2004

Kriterijum produkcijeOpis
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaBORISOV M., Mijić N., Ilić Z., Petrović M. V. (2018): "Analysis and Visualization of the 3D Model - Case study municipality of Aleksandrovac (Serbia)", Article, Advanced Technologies, Systems and Applications III, Volume 2, (eBook), Changins, Springer Nature Switzerland AG, str. 80-92, ISBN 978-3-030-02577-9
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGovedarica M., Jovanović D., Sabo F., BORISOV M., Vrtunski M., Alargić I. (2016): Comparison of MODIS 250 m products for early corn yield predictions: a case study in Vojvodina, Serbia, Open Geosciences, Vol. 8, No. 1, Warsaw, Poland, pp. 747-759, ISSN 2391-5447, UDK https://doi.org/10.1515/geo-2016-0070
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBORISOV M., Petrović V., Vulić M. (2015): Optimal map conic projection - a case study for the geographic territory of Serbia, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Vol. 22, No. 2, Osijek, Croatia, pp. 391-399, ISSN 1330-3651, DOI: 10.17559/TV-20140707123107
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBORISOV M., Trifković M., Nestorović Ž., Marinković G., Pejičić G. (2012): Creating the digital key of topographic- cartographic symbols in ArcGIS and web map server environments, TTEM, Vol.7, No.4, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pp. 1575-1579, ISSN 1840-1503
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGovedarica M., BORISOV M. (2011): The analysis of data quality of topographic maps (IF 2010=0.215), Geodetski vestnik, Vol. 55, No 4, Ljubljana, Slovenia, pp. 713-725, ISSN 0351-0271, UDK: 528.93/94, COBISS: 1.03
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBORISOV M. (2010): Problems of the Scale and Building of Topographical Data Infrastructure, Geodetski list, Vol.64 (87) No.2, Zagreb, Croatia, pp. 109-116, ISSN 0016-710X, UDK: 528.93:528.915:528.425.4:004.6
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomPetrović V., BORISOV M., Zlatanović D., Djurdjevac-Ignjatović L. (2017): Vertical accuracy of data on the topographics maps and their application in the mining, Mining and Metallurgy Engineering Bor, No. 3-4, Serbia, pp. 39-50, ISSN 2334-8836, UDK: [528.4:681.325(045)=111], doi:10.5937/mmeb1704039P
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomPetrović V., Zlatanović D., BORISOV M., Djurdjevac-Ignjatović L. (2016): Concepts of 3D Terrain Modeling and Geomorphometric Analysis in Mining, Mining and Metallurgy Engineering Bor, No. 3, Serbia, pp. 1-12, ISSN 2334-8836, UDK: 622:681.33(045)=111, doi:10.5937/mmeb1603001P
(M30) Zbornici međunarodnih naučnih skupovaImamović E., BORISOV M., Trifković M., Čeliković R. (2015): An analysis of zone subsidence of terrain in the inner city area of the Tuzla in terms of construction development, Original scientific paper, 15. International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO – SGEM, Albena, Bulgaria, pp. 51-63, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2015B22.
(M30) Zbornici međunarodnih naučnih skupovaBORISOV M., Nikolić G., Petrović V., Đurović R., Sušić Z. (2014): Primena GIS u sistemu praćenja životne sredine, 5. internacionalni naučno-stručni skup Građevinarstvo, nauka, praksa – Žabljak, Crna Gora, 2014., 2. International Conference GNP 2010 Civil Engineering – Science and Practice, Podgorica: Građevinski fakultet u Podgorici, 3-7 Mart, 2008, pp. 1937-1944, ISBN 978-86-82707-23-3, UDK: COBISS.CG-ID 24170256
(M30) Zbornici međunarodnih naučnih skupovaBORISOV M., Trifković M. (2014): Appliance of the new technologies at cartography and visualisation of geospatial data, International conference "Contemporary achievements in civil engineering", Subotica, Serbia, pp. 1063-1075, DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.140
(M32) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvoduBORISOV M. (2013): Cartography and Land Management, Modern Geodesy and Land Management: University of Appl. Science TFH Georg Agricola (TFH) from Bohum, Germany and University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences (FTN) from Novi Sad, 1. Modern Geodesy and Land Management, Novi Sad, 4-9 Novembar, 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBORISOV M., Ilić A., Tatomirović S. (2009): The national cartographic project in Serbia, ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, Vienna, Austria, pp. 327-333
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBORISOV M., Šikora I., Tatomirović S. (2008): Topographic map at the scale 1:250 000 - The first map in army of Serbia produced according to NATO standards, Second International Conference on Cartography and GIS, Borovets, Bulgaria, pp. 229-236
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaBORISOV M., Argakijev S. (2012): Kartografija, Poglavlje u okviru Monografije "Geodetska delatnost u Srbiji 1837-2012.", Beograd, Republički Geodetski Zavod, 2012, str. 98-113, ISBN 978-86-459-0422-8
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaBORISOV M., Vrtunski M., Alargić I., Vladisavljević M. (2015): Analiza primene Gausove metode kod rešavanja glavnih geodetskih zadataka na elipsoidu, Tehnika, No 6, Beograd, Srbija, pp. 929-936, ISSN 0040-2176, UDK: 528.232.2:519.218.7
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaNestorović Ž., Trifković M., BORISOV M., Petrović V., Vidović M. (2015): Mogućnosti korišćenja postojećih geodetskih mreža za utvrđivanje raseda na malim područjima, Izgradnja, Vol. 69, No 1-2, Beograd, Srbija, pp. 13-18, ISSN 0350-5421, UDK: 528.41:551.243.17
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaNestorović Ž., Trifković M., BORISOV M. (2012): Problematika inoviranja geodetskog osmatranja velikih brana, Izgradnja, Vol. 66, No 11-12, Beograd, Srbija, pp. 550-553, ISSN 0350-5421
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaBORISOV M., Hrib Ž., Vulić M. (2012): Low-cost photogrametry in mining, Podzemni radovi, No 21, Beograd, Srbija, pp. 169-175, ISSN 0354-2904, UDK: 62
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMarinković G., BORISOV M. (2012): Samovlasno zauzeće zemljišta u društvenoj svojini - uzurpacija, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, No 21, Subotica, Srbija, pp. 125-134, ISSN 0352-6852, UDK: 343.74
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaBORISOV M., Banković R. (2012): Nova službena kartografska projekcija Srbije, Vojnotehnički glasnik, Vol. 60, No 1, Beograd, Srbija, pp. 201-215, ISSN 0042-8469, UDK: 623+355/359
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaBORISOV M., Banković R. (2012): Zakrivljenost Zemljine površi i vidljivost između dva položaja, Vojnotehnički glasnik, Vol. 60, No 2, Beograd, Srbija, pp. 216-234, ISSN 0042-8469, UDK: 623+355/359
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaBORISOV M., Petrović V., Vulić M. (2014): Vizualizacija 3D modela geopodataka i njihova primena, Geodetski glasnik, Vol. 48, No 45, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pp. 29-45, ISSN 2233-1786, UDK: 004.6:528.92
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMarinković G., Trifković M., BORISOV M.(2014): Veštačenja i superveštačenja u geodetskoj struci, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2014, No 26, Subotica, Srbija, pp. 185-194, ISSN 0352-6852, UDK: 528:347.948
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaBORISOV M., Petrović V. (2017): Produkcija topografske karte razmera 1:50 000 u okruženju geobaze podataka, Pregledni rad, Geodetski glasnik, Vol. 51, No 48, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pp. 89-102, ISSN 1512-6102, UDC:528.932
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaBORISOV M., Govedarica M., Orihan M. (2015): Rotacija Zemlje i određivanje parametara Zemljine orijentacije, Geodetski glasnik, Vol. 49, No 46, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pp. 75-90, ISSN 2233-1786, UDK: 528.2
(M53) Rad u naučnom časopisuBORISOV M., Petrović V. (2015): Modifikovana polikonusna projekcija i njena primena u službenoj kartografiji, Pregledni rad, Geodetska služba, No 120, Beograd, Srbija, pp. 42-52, ISSN 1451-0561, UDK:[528.913+528.235](084.3-16)(497.11)
(M53) Rad u naučnom časopisuBORISOV M. (2014):Vizualizacija i gustina podataka na topografskim kartama, Stručni rad, Geodetska služba, No. 117, Beograd, Srbija, pp. 40-50, ISSN 1451-0561, UDC: [528.914: 528.93]
(M53) Rad u naučnom časopisuBORISOV M., Petrović V., Davidović M. (2016): Primena različitih metoda u kreiranju 3D modela terena i analiza kvaliteta podataka, Geodetska služba, No 121, Beograd, Srbija, pp. 35-47, ISSN 1451-0561, UDK: [528.932:004.921/.925] + [528.235+528.06]
(M53) Rad u naučnom časopisuDavidović M., Petrović V., BORISOV, Mirko. (2016): Analysis of the Display of Digital Terrain Models using Different Interpolation Methods, Professional paper, Geodetski list, Vol.70 (93), No.3, Zagreb, Croatia, pp. 267-282, ISSN 0016-710X, UDC:[528.93:517.518.85:519.21/.24
(M53) Rad u naučnom časopisuBORISOV M., Tegeltija M. (2016): Analysis of geomorphological features of the mountain of Fruška Gora, Orginalni naučni rad, Srpska nauka danas/Serbian Science Today, Vol.1, No.2, Zadužbina Andrejević, Belgrade, Serbia, pp. 335-345, ISSN 2466 - 4189, UDC:551.432 ( 497.113)
(M53) Rad u naučnom časopisuBORISOV M., Petrović V., Vulić M. (2014): Prva digitalna geografska karta u Srbiji – izazovi i nove mogućnosti, Originalni naučni rad, Geodetska služba, No. 118, Beograd, Srbija, pp. 5-12, ISSN 1451-0561, UDC: [912.43: 656.7 (084.3-16)] (491.11):004.9
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorGeoinformatikaUniverzitet u Novom Sadu01.10.2016.
DocentAutomatika i upravljanje sistemima-geoinformatikaFakultet tehničkih nauka01.10.2011.
DocentGeodezijaVojno - tehnička akademija26.05.2005.
Asistent 1 - magistarGeodezijaVojno - tehnička akademija16.05.2002.
Asistent 1 - magistarGeodezijaFakultet tehničkih nauka13.01.1998.