vanr. prof. dr Dalibor Sekulić


Nedostaje slika

dr Dalibor Sekulić

Vanredni profesor


Telefon021/485-4507
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 302

Dr Dalibor Sekulić, rođen 29. juna 1981. godine u Senti, završio je Gimnaziju u Bečeju kao đak generacije i upisao Fakultet tehničkih nauka na Univerzitetu u Novom Sadu. Diplomske akademske studije završio je 2006. godine na odseku Energetika, elektronika i telekomunikacije, smer Mikroračunarska elektronika, sa prosečnom ocenom 9.65 na temu ''Optičke i fotoelektrične pojave u polupro-vodnicima''. Na istom fakultetu odbranio je i doktorsku disertaciju pod naslovom ''Električna provodnost proteinskih struktura i njihovo modelovanje kao nanobioelektonskih transmisionih linija'' 2013. godine. Odbranjena doktorska disertacija pripada izuzetno aktuelnoj oblasti biomolekularne elektronike i prvi je doktorat iz ove oblasti na prostorima Republike Srbije. Tokom doktorskih studija bio je stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, od februara 2008. godine do decembra 2010. godine. Od januara 2011. godine zaposlen je na Katedri za elektroniku Fakulteta tehničkih nauka, prvobitno kao istraživač pripravnik, a potom februara 2012. godine izabran je u zvanje istraživač saradnik. Maja 2014. godine izabran je u zvanje naučnog saradnika za užu naučnu oblast elektronika na istoj katedri Od marta 2017. godine zaposlen je kao docent na Katedri za elektroniku, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, gde učestvuje u izvođenju nastave na sledećim predmetima: RF i mikrotalasna tehnika, RF i mikrotalasna elektronika, Modelovanje i simulacija RF i mikrotalasnih kola, Primena radio i mikrotalasa u medicini, Modelovanje i simulacija biofizičkih procesa, Primena lasera u medicini i Osnovi elektronike.
U svom dosadašnjem naučnom radu publikovao je 36 radova u prestižnim međunarodnim časopisima sa impakt faktorom, od čega 9 u vrhunskim časopisima kategorije M21. Pored toga, objavio je 2 rada kategorije M14, održao 3 predavanja po pozivu na konferencijama međunarodnog značaja i saopštio preko 40 radova na međunarodnim i domaćim konferencijama. Dobitnik je nagrade za najbolji rad mladog istraživača u okviru sekcije za mikroelektroniku i optoelektroniku na konferenciji ETRAN 2011 godine. Godine 2015. i 2016. dobio je godišnje nagrade Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije za postignute rezultate u naučno–istraživačkom radu, a 2017. godine nagradu Katedre za elektroniku za istraživački rad i uvođenje novih oblasti u nastavni proces. Oblasti njegovog interesovanja su izrazito multidisciplinarne, pre svega, nelinearne transmisione linije u opseg visokih frekvencija (>1GHz), feroelektrične karakteristike bioloških makromolekula i njihova primena u hibridnim nanoelektronskim uređajima, kao i funkcionalni nano-materijali za elektronske aplikacije (memristori, senzori, RRAM memorije, mikrotalasni rezonatori...). O uticajnosti njegovog naučnog rada govori i broj citata. Prema Scopus bazi trenutno je citiran 514 puta (h–indeks 11) od čega su 436 heterocitati. Njegov indeks kompetencije je oko 300. Redovni je recenzent projekata česke nacionalne fondacije za nauku (GACR), kao i uglednih međunarodnih časopisa sa SCI liste (Scientific Reports, Physical Review E, BioSystems, Computers in Biology and Medicine, Applied Mathematics and Computation, Applied Physics A, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Materials Research Bulletin…). Bio je član organizacionog odbora međunarodne konferencije ICPPP18 2015. godine. Tokom istraživačke karijere bio je angažovan na više domaćih i međunarodnih projekata, a u okviru projekta III45003 „Optoelektronski nanodimenzionalni sistemi – put ka primeni“ rukovodio je potprojektom “Ispitivanje električnih karakteristika novih materijala i projektovanje senzora sa optičkim vlaknima”. Član je Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE). Maternji jezik mu je srpski, govori engleski i nemački.

Vanredni profesor
01.03.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik25.01.2012.01.06.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Istraživač pripravnik01.01.2011.01.01.2012.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Docent01.03.2017.28.02.2022.Katedra za elektroniku
Naučni saradnik17.06.2014.Katedra za elektroniku
NazivU Ustanovi
Opticke i fotoelektricne pojave u poluprovodnicima

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Opticke i fotoelektricne pojave u poluprovodnicima

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Električna provodnost proteinskih struktura i njihovo modelovanje kao nanobioelektonskih transmisionih linija

Doktorske studije (po novom)

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiSekulić D., Satarić B., Zdravković S., Bugay A., Satarić M.: Nonlinear dynamics of C–terminal tails in cellular microtubules, Chaos, 2016, Vol. 26, No 7, pp. 1-12, ISSN 1054-1500
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSatarić M., Sekulić D., Zdravković S., Ralević N.: A biophysical model of how α–tubulin carboxy–terminal tails tune kinesin–1 processivity along microtubule, Journal of Theoretical Biology, 2017, Vol. 420, pp. 152-157, ISSN 0022-5193
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSatarić M., Sekulić D., Satarić B.: Actin filaments as the fast pathways for calcium ions involved in auditory processes, Journal of Biosciences, 2015, Vol. 40, No 3, pp. 549-559, ISSN 0250-5991
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuŠiljegović M., Lukić-Petrović S., Sekulić D., Tverjanovich A.: Analysis of the Electrical Parameters of the Glasses of the System Bix(As2S3)100-x, Materials Science in Semiconductor Processing, 2015, Vol. 38, pp. 324-328, ISSN 1369-8001
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuLazarević Z., Jovalekić Č., Sekulić D., Milutinović A., Baloš S., Slankamenac M., Romčević N.: Structural, electrical and dielectric properties of spinel nickel ferrite prepared by soft mechanochemical synthesis, Materials Research Bulletin, 2013, Vol. 48, No 10, pp. 4368-4378, ISSN 0025-5408
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuLazarević Z., Jovalekić Č., Milutinović A., Sekulić D., Ivanovski V., Recnik A., Čekić B., Romčević N.: Nanodimensional spinel NiFe2O4 and ZnFe2O4 ferrites prepared by soft mechanochemical synthesis, Journal of Applied Physics, 2013, Vol. 113, No 18, pp. 1-11, ISSN 0021-8979
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSekulić D., Satarić M., Živanov M.: Symbolic computation of some new nonlinear partial differential equations of nanobiosciences using modified extended tanh-function method, Applied Mathematics and Computation, 2011, Vol. 218, No 7, pp. 3499-3506, ISSN 0096-3003
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSekulić D., Satarić B., Tuszynski J., Satarić M.: Nonlinear ionic pulses along microtubules, The European Physical Journal E, 2011, Vol. 34, No 5, ISSN 1292-8941
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSekulić D., Lazarević Z., Satarić M., Jovalekić Č., Romčević N.: Temperature-dependent complex impedance, electrical conductivity and dielectric studies of MFe2O4 (M=Mn, Ni, Zn) ferrites prepared by sintering of mechanochemical synthesized nanopowders , Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2015, Vol. 26, No 3, pp. 1291-1303, ISSN 0957-4522
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuČajko K., Sekulić D., Lukić-Petrović S., Šiljegović M., Petrović D.: Temperature–dependent electrical properties and impedance response of amorphous Agx(As40S30Se30)100-x chalcogenide glasses , Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2017, Vol. 28, No 1, pp. 120-128, ISSN 0957-4522
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuNikolić M., Sekulić D., Vasiljević Z., Luković M., Pavlović V., Aleksić O.: Dielectric properties, complex impedance and electrical conductivity of Fe2TiO5 nanopowder compacts and bulk samples at elevated temperatures, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2017, Vol. 28, No 6, pp. 4796-4806, ISSN 0957-4522
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuŠiljegović M., Sekulić D., Lukić-Petrović S., Petrović D.: Correlation between the microstructure and electrical properties of Bi–As2S3 quasibinar chalcogenides by using AC impedance spectroscopy doi: 10.1007/s10854-015-3937-8, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2015, ISSN 0957-4522
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSatarić M., Sekulić D., Satarić B., Zdravković S.: Role of nonlinear localized Ca2+ pulses along microtubules in tuning the mechano–sensitivity of hair cells , Progress in Biophysics and Molecular Biology, 2015, Vol. 119, No 2, pp. 162-174, ISSN 0079-6107
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSekulić D., Lazarević Z., Jovalekić Č., Rečnik A., Romčević M., Hadžić B., Romčević N.: The comparative study of the structural and the electrical properties of the nano spinel ferrites prepared by the soft mehanochemical synthesis, Science of Sintering, 2014, Vol. 46, No 2, pp. 235-245, ISSN 0350-820X
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSatarić M., Sekulić D., Živanov M.: Solitonic ionic currents along microtubules, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 2010, Vol. 7, No 11, pp. 2281-2290, ISSN 1546-1955
(M23) Rad u međunarodnom časopisuLazarević Z., Jovalekić Č., Milutinović A., Sekulić D., Romčević M., Slankamenac M., Romčević N.: Spectroscopy investigation of nanostructured zinc ferrite obtained by mechanochemical synthesis, Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid Communications, 2013, Vol. 7, No 9-10, pp. 720-725, ISSN 1842-6573
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSekulić D., Satarić M., Živanov M., Bajić J.: Soliton-like pulses along electrical nonlinear transmission line, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2012, Vol. 121, No 5, pp. 53-58, ISSN 1392-1215
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomSekulić D., Satarić M.: An improved nanoscale transmission line model of microtubule: The effect of nonlinearity on the propagation of electrical signals , Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2015, Vol. 28, No 1, pp. 133-142, ISSN 0353-3670
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomSekulić D., Satarić M.: Microtubule as nanobioelectronic nonlinear circuit, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2012, Vol. 19, No 1, pp. 107-119, ISSN 1451-4869, UDK: 621.3.049.77
(M32) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvoduSekulić D., Lazarević Z., Jovalekić Č., Romčević N.: Electrical characterization of YFeO3 nanoferrite and its potential application for humidity sensing, 5. Advanced Ceramics and Application, Beograd, 21-23 Septembar, 2016, pp. 37-37, ISBN 978–86–915627–4–8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSekulić D., Satarić M.: An improved electrical model of microtubule as biomolecular nonlinear transmission line , 29. International Conference on Microelectronics (MIEL), Beograd, 12-15 Maj, 2014, pp. 111-114, ISBN 978-1-4799-5295-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSekulić D., Živanov M.: Computational study on soliton–like pulses in the nonlinear RLC transmission lines, 35. Microelectronics, Electronics and Electronic Technology – MIPRO, Opatija, 21-25 Maj, 2012, pp. 234-237, ISBN 987–953–233–069–4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSekulić D., Satarić M.: Protein-based nanobioelectronics transmission lines, 28. International Conference on Microelectronics (MIEL), Niš, 13-16 Maj, 2012, pp. 215-218, ISBN 978–1–4673–0235–7
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaSekulić D., Satarić M.: Determining energy levels of GaAs/AlGaAs quantum well lasers as a function of thickness quantum well, Tehnika - Novi materijali, 2009, Vol. 18, No 2, pp. 15-20, ISSN 0354-2300
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorElektronikaFakultet tehničkih nauka01.03.2022.
DocentElektronikaFakultet tehničkih nauka01.03.2017.
Naučni saradnikElektronikaFakultet tehničkih nauka07.06.2014.
Istraživač saradnikElektronikaFakultet tehničkih nauka25.01.2012.
Istraživač pripravnikElektronikaFakultet tehničkih nauka01.01.2011.