67 Rade Doroslovački ... [i dr.], Pravci razvoja strukovnih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu


09.12.2013. - 07:22 
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
378.6:62(497.113 Novi Sad)
       PRAVCI razvoja strukovnih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu : monografija / Rade Doroslovački ... [et al.]. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2016 (Novi Sad : GRID). - 182 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija "Tehničke nauke - monografije" ; 67)
Tiraž 150.
ISBN 978-86-7892-875-8
1. Doroslovački, Rade
a) Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad)