66 Milan Zeljković, Slobodan Tabaković, Zoran Milojević, Aleksandar Živković, Slobodan Navalušić "Savremeni prilazi u razvoju proizvoda specifične namene"


09.12.2013. - 07:22 
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
621.7/.9:658.512.2
       SAVREMENI prilazi u razvoju proizvoda specifične namene / Milan Zeljković ... [et al.]. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2016 (Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID). - 303 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija "Tehničke nauke - monografije" ; 66)
Tiraž 50. - Bibliografija.
ISBN 978-86-7892-854-3
1. Zel?ković, Milan, 1953- [autor]
a) Proizvodno mašinstvo - Razvoj proizvoda