60 Gordana Milosavljević "Razvoj poslovnih informacionih sistema vođen modelima"


09.12.2013. - 07:29 
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
007:004
MILOSAVLjEVIĆ, Gordana
       Razvoj poslovnih informacionih sistema vođen modelima / Gordana Milosavljević. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2015 (Novi Sad : Grid). - 76 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Edicija "Tehničke nauke - monografije" ; 60)
Tiraž 50. - Bibliografija.
ISBN 978-86-7892-725-6
a) Informacioni sistemi