539 Slobodan Krnjetin, "Prirodni materijali u graditeljstvu"


19.04.2016. - 08:48
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad

69:502/504(075.8)

KRN?ETIN, Slobodan
       Prirodni materijali u graditeljstvu / Slobodan Krnjetin. - 1. izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2015 (Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Tehničke nauke - udžbenici ; 539)

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 107-114.

ISBN 978-86-7892-770-6

a) Građevinarstvo - Ekologija
COBISS.SR-ID 301368839