58 Dragan Govedarica, Dunja Sokolović "Semulacija emulzija koalescencijom u sloju vlakana"


10.12.2013. - 13:03 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika
: „Separacija emulzija koalescencijom u sloju vulkana”

Autori
: Dragana Govedarica, Dunja Sokolović

Recenzenti
: dr Radmila Marinković-Nedučin, emeritus Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu
             dr Milorad Cakić, redovni profesor, Tehnološkog fakulteta u Leskovcu
             dr Tatjana Vulić, vanredni profesor, Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu                    

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Rade Doroslovački, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN - Grafički centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za bibliotečku i izdavačju delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta za bibliotečku i izdavačku delatnost:
dr Radoš Radivojević, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
541.18.041

GOVEDARICA, Dragan
     Separacija emulzija koalescencijom u sloju vulkana /
Dragana Govedarica, Dunja Sokolović – Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2014(Novi Sad : GRID). – 126str.
: ilustr.; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke -
monografije” ; br. 58)
Tiraž 50.
ISBN 978-86-7892-655-6

a) Emulzije - Koalescencija


(Iz sadržaja)
Koalesceri sa slojem vlakana su uređaji koji omogućavaju separaciju sistema tečno-tečno, bez obzira na tip emulzije (U/V ili V/U9, stabilnost emulzije, količinu i koncentraciju faza. Prednost koalescera sa slojem vlakana u odnosu na druge separacione tehnike su: ekonomičnost, visoka efikasnost, jednostavnost i fleksibilnost. Zbog visoke efikasnosti separacije koalesceri su malih gabarita, pa se primenjuju tamo gde prostor treba racionalno iskoristiti, kao što su brodovi i platforme za eksploataciju nafte i gasa (off-shore bušotine). Koalesceri sa slojem vlakana imaju brojne prednosti u odnosu na druge separacione uređaje kao što su taložnici, centrifuge i lamelni taložnici.

(Iz recenzija)
Polazeći od sveobuhvatnog prikaza rezultata istraživanja dostupnih u literaturi, uključujući i sopstvena istraživanja objavljena u relevantnim međunarodnim i nacionalnim publikacijama, autori su u monografiji prikazali korpus teorijskih saznanja bitnih za razjašnjenje mehanizama koalescencije i neophodnih aspekata primene i unapređenja ovih tehnologija u industriji i u zaštiti čovekove okoline. Povezujući osobine poroznog sloja različite geometrije i prirode, energiju površine i uticaj ključnih osobina kontinualne i dispergovane faze na fenomene koalescencije, uključujući i reološke osobine nestablinih emulzija mineralnih ulja, autori su dali kritički prikaz rezultata dosadašnjih istraživanja ključnih fenomena bitnih za definisanje projektnih veličina koalescentnog filtra za primenu u industriji.
(prof. dr Radmila Marinković-Nedučin)
Monografija sveobuhvatno obrađuje kako koalescenciju u poroznom sloju, tako i fenomene proticanja dvofaznih sistema i njihove reološke osobine. Vrlo detaljno i slikovito je prikazana primena metode koalescentne separacije u praksi što, predstavlja posebnu vrednost ovog dela. Neophodno je istaći da je u monografiji dat inpozantan broj literaturnih navoda, ukupno 222, što pokazuje poseban trud i rad autora. Autori su zastupljeni sa ukupno 9 literaturnih navoda od kojih je čak 8 iz kategorije M20.
(prof. dr Milorad Cakić)
Monografija detaljno obrađuje složene fenomene koalescencije u poroznom sloju, fenomene proticanja emulzija ulje u vodi, kao dvofaznih sistema i njihove reološke osobine. Slikovito je, uz kvalitetne ilustracije, prikazana primena koalescentne separacije, što predstavlja posebnu vrednost ovog rukopisa. Metodološki pristup i način obrade teksta ukazuju da su autori uložili veliki napor kako bi jasno prikazali složene fenomene i pojave, te na prikladan i jednostavan način približili ovu složenu materiju širem krugu stručnjaka različitih profila.
(prof. dr Tatjana Vulić)
(O autorima)
Dragan Govedarica je docent na Katedri za nafno-petrohemijsko inženjerstvo Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu za predmete: Tehnologija prerade nafte, Proizvodi nafte, Upravljanje zaštitom životne sredine u naftno-petrohemijskoj industriji, Održivi razvoj i energija i Projektovanje tehnoloških procesa. Diplomirao je i doktorirao na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Dobitnik je brojnih stipendija i nagrada za postignut uspeh tokom studija. Doktorsku tezu pod naslovom „Koalesecencija mineralnih ulja u vlaknastom sloju“ odbranio je 2011. godine i stekao zvanje Doktor nauka-tehnološko inženjerstvo. Dragan Govedarica je usmerio svoja stručna, obrazovna i naučna interesovanja u oblasti prerade nafte, proizvoda nafte i upravljanja zaštitom životne sredine u naftno-petrohemijskoj industriji. Koautor je 25 naučnih i stručnih radova od čega je 5 radova u vrhunskim međunarodnim časopisima. Učestvovao je na 3 naučna projekta i brojnim programima saradnje sa naftno-petrohemijskom industrijom. Predsednik je Komiteta mladih Nacionalnog naftnog komiteta Srbije i član WPC Youth Committee.
Dunja Sokolović je docent na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu na Departmanu za energetiku i procesnu tehniku. Tokom osnovnih studija provela je šest meseci na „University of Natural Resources and Life Sciences- BOKU“ gde je realizovala deo svog diplomskog rada. Kao istraživač na međunarodnim projektima provela je dve godine (2008-2009) na Institutu za Hemijsko inženjerstvo, Tehničkog univerziteta u Beču (Institute of Chemical Engineering, TU WIEN), gde je realizovala veći deo svoje doktorske teze. Predaje i bavi se naučnoistraživačkim radom u oblasti hemijskog inženjerstva, procesne tehnike, zaštite životne sredine i održivog razvoja. Učestvovala je na više međunarodnih i domaćih projekata iz ovih oblasti. Autor i koautor je više naučnih radova i saopštenja međunarodnog i nacionalnog značaja.


 

  • Nije moguće prikazati sliku.