56 Rade Doroslovački, Vladimir Katić "Razvojne aktivnosti nastavnog procesa na FTN-u"


10.12.2013. - 13:25 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika: „Razvojne aktivnosti nastavnog procesa na FTN-u”

Uredili
: prof. dr Rade Doroslovački i prof. dr Vladimir Katić

Recenzenti: dr Neda Mimica Dukić, red. prof. Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
             dr Ratko Nikolić, red. prof. u penziji Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu
             dr Veran Vasić, vanr. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Izdavač
: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Rade Doroslovački, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN – Grafički centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za bibliotečku i izdavačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta za bibliotečku i izdavačku delatnost:
dr Radoš Radivojević, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
378.6:62(497.113 Novi Sad)

Razvojne aktivnosti nastavnog procesa na FTN-u :
monografija / uredili Rade Doroslovački, Vladimir Katić. – Novi
Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2014(Novi Sad : FTN, Grafički
centar GRID ). – 250 str. : ilustr.; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke –
monografije” ; br. 56)
Tiraž 300.

ISBN 978-86-7892-624-2

a) Fakultet tehničkih nauka


Izvod iz recenzije
Monografija pod nazivom „Razvojne aktivnosti nastavnog procesa na FTN-u“ sadrže glavne rezultate rada na projektu pod nazivom „Istraživanje mogućnosti primene inovativnih nastavnih metoda na Fakultetu tehničkih nauka“, koji je rađen u toku 2013. godine. Ona predstavlja skup specifičnih priloga autora uglavnom sa Fakulteta tehničkih nauka, koji na jedan sveobuhvatan način prikazuju rad, ključne probleme, ali i specifična unapređenja i originalna rešenja u domenu nastavnih i istraživačkih aktivnosti. U tom smislu ovo delo može da posluži kao korisno štivo svima, koji u domenu visokog obrazovanja tragaju za novim pravcima i teže pozitivnom razvoju ove delatnosti.
Prof. dr Neda Mimica Dukić

Opšte uzevši, ova publikacija tretira Fakultet tehničkih nauka i njegove različite aktivnosti, originalna rešenja i jedinstvene doprinose i cilju unapređenja i osavremenjivanja nastavnog i naučnog procesa. Po toj svojoj osobini, ova knjiga je monografskog karaktera i može se svrstati u monografiju nacionalnog značaja.
Prof. dr Ratko Nikolić

Po svom sadržaju i ključnim odrednicama monografija obrađuje čitav niz različitih delatnosti rada i života Fakulteta tehničkih nauka i na taj način poseduje sve osobenosti jedne specifične monografije. Njome je na najbolji način predstavljena sveukupnost i složenost rada jedne visokoškolske institucije, ali i dat putokaz za dalja unapređenja i adekvatnu primenu najnovijih digitalnih pametnih (smart) tehnologija u nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu.
Prof. dr Veran Vasić

Urednici:
Prof. dr Rade Doroslovački,
Dekan Fakulteta tehničkih nauka

Prof. dr Vladimir Katić,
prodekan za razvoj i finansije
Fakulteta tehničkih nauka.


 

  • Nije moguće prikazati sliku.