19 E. Levi, V. Vučković, V. Strezoski "Osnovi elektroenergetike – elektroenergetski pretvarači "


24.12.2012. - 08:47 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - UDŽBENICI”

Naziv udžbenika
: „Osnovi elektroenergetike – elektroenergetski pretvarači”

Autori
: Emil Levi, Vladan Vučković, Vladimir Strezoski

Recenzenti
: dr Dragan Petrović, red. prof., Elektroth. fakultet, Univerzitet u Beograd
            dr Viktor Levi, vanr. prof. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
            dr Radiša Jevremović, docent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Izdavači: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
          MP “STYLOS”, Novi Sad

Glavni i odgovorni urednik izdanja
: prof. dr Dušan Petrovački, dekan

Za MP “STYLOS”
: Veselin Stefanović, urednik za izdavaštvo

Štampa: „S Print”, Novi Sad, dr Ilije Đuričića 3


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad

621.314.2 (075.8)

LEVI, Emil
     Osnovi elektroenergetike : elektroenergetski pretvarači /
Emil Levi,  Vladan Vučković, Vladimir Strezoski. – Novi Sad :
Stylos : Fakultet tehničkih nauka, 1997 (Novi Sad : S print). –
173 str. : graf. prikazi ; 24 cm. – (Edicija „Tehničke nauke”; 19)

Tiraž 300. – Bibliografija.

a) Elektroenergetika – Pretvarači(iz sadržaja)
 Ono što je pre svega od interesa je elektromehanička konverzija energije, odnosno transformacija električne energije (u fazi proizvodnje električne energije) i transformacija električne energije u mehaničku kao upotrebni oblik energije (u fazi potrošnje električne energije). Pored toga, moguća je i transformacija električne energije jednog oblika u električnu energiju drugog oblika, što se najčešće sreće u lancu između neposrednih proizvođača i potrošača električne energije. Elektromehanička konverzija se sprovodi putem rotacionih elektromehaničkih pretvarača, odnosno električnih mašina, koje mogu raditi u generatorskom režimu rada (proizvodnja električne energije), ili u motorskom režimu (potrošnja električne energije). S druge strane, tzv. „unutrašnja“ transformacija električne energije se obavlja primenom elektroenergetskih pretvarača, koji se mogu svrstati u dve grupe: transformatori naizmenične struje i pretvarači energetske elektronike.
  (iz recenzija)
  Ova knjiga predstavlja značajan doprinos u načinu izlaganja materije o elektroenergetskim pretvaračima, pošto je korišćen pristup „od opšteg ka pojedinačnom“. Ovo je jedan moderan udžbenik, čija je važnost tim veća pošto predstavlja osnovno štivo iz koga se savladava prvi kurs iz oblasti elektroenergetskih pretvarača.
  (o autorima)
  Emil A. Levi je rođen u Zrenjaninu 1958. godine. Doktorirao je 1990. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, nakon čega je izabran za docenta na fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. U proleće 1992. godine se zaposlio na „Liverpool John Moores University“ u Liverpulu, Engleska, gde i danas radi u svojstvu „senior lecturer“-a. Njegova naučna delatnost obuhvata modelovanje elektromehaničkih pretvarača i pretvarača energetske elektronike, kao i sintezu njihovog upravljanja u okviru regulisanog elektromagnetnog pogona. Objavio je preko 80 naučnih radova, od kojih je znatan broj u eminentnim inostranim časopisima. Autor je jednog poglavlja u „Enciklopedia of Electrical Engineering“.
  Vladan Vučković je rođen u Kragujevcu, sve škole je završio u Beogradu, da bi 1965. doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu iz oblasti električnih mašina i mreža. Za vreme 40-godišnjeg staža radio je paralelno u institutu „Nikola Tesla“ i na elektrotehničkim fakultetima u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Postavio je i predavao više predmeta na ovim fakultetima (Energetska elektronika, Prelazne pojave kod električnih mašina, Elektromotorni pogoni, Mikroprocesorsko upravljanje u energetici i dr.). Objavio je do sada preko 100 naučnih radova, jednu naučnu monografiju i nekoliko udžbenika. Zajedno sa saradnicima je konstruisao preko 50 vrsta uređaja iz područja energetske elektronike. Penzionisan je kao redovni profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, ali je još uvek aktivan.
  Vladimir C. Strezoski je rođen u Bitolju 1949. godine. Doktorirao je 1985. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Vanredni je profesor na fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Područje njegovog rada je stacionarna elektroenergetika. Predaje predmete iz iste oblasti (Osnove elektroenergetike, Analiza elektroenergetskih sistema i Distribuciju električne energije).