1 Momčilo Novković, "Nelinearni modeli vremenskih serija. Doprinos teoriji i praksi"


11.12.2013. - 14:30 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika: „Nelinearni modeli vremenskih serija. Doprinos teoriji i praksi”

Autor: Momčilo Novković

Recenzenti: dr Jovan Mališić, red. prof. Matematičkog fakulteta u Beogradu
             dr Vesna Jevremović, vanr. prof. Građevinskog fakulteta u Beogradu

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: S-Print, Bulevar Vojvode Stepe 133, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačku delatnost Fakulteta tehničkih nauka
Predsednik Saveta: prof. dr Vlatko Vuković


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
517.988

NOVKOVIĆ, Momčilo B.
     Nelinearni modeli vremenskih serija : doprinos teoriji i praksi /
Momčilo Novković. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2002
(Novi Sad : S print). – 270 str. : graf. prikazi.; 24 cm. – (Edicija
“Tehničke nauke - monografije” ; 1)
Tiraž 200.
ISBN 86-80249-40-8

a) Matematički modeli – Nelinearna funkcionalna analiza


(iz sadržaja)
Monografija se sastoji iz četiri dela:
1. Umesto predgovora i biografija
2. Magistarski rad
3. Doktorska disertacija
4. Objavljeni  naučni radovi
(iz recenzije)
Prvi deo teksta odnosi se na biografske podatke i kretanje u službi M. Novkovića, asistenta matematike FTN u Novom Sadu.
Drugi deo teksta odnosi se na magistarski rad, odbranjen 1997. godine na Matematičkom fakultetu u Beogradu.  Sam  tekst magistarskog rada sadrži izučavanje raznih nelinearnih modela vremenskih serija u kojima su marginalne raspodele razne vrste nagausovih raspodela. Sam Autor je tu uveo i posebno izučio razne tipove modela sa Gama I Laplasovim raspodelama.
Treći deo teksta odnosi se na doktorsku disertaciju, rađenu na Matematičkom fakultetu u Beogradu pod mentorstvom red.prof.dr Jovom Mališić. U disertaciji, za koju je pozitivan izveštaj Komisije za pregled i ocenu prihvatilo Nastavno-naučno veće Matematičkog fakulteta u Beogradu, M. Novaković je uveo razne nove modele vremenskih serija. On je u tim modelima izučio i uslove postojanja i načine ocenjivanja njihovih parametara. Većina tih novih  modela i ima u svojoj skraćenoj formi označavanja i oznaku N. kao znak da su to modeli autora M. Novkovića.
Četvrti  deo teksta odnosi se na dva  objavljivanje naučna rada Momčila Novkovića.
U celini gledano, u magistarskom radu, a pogotovo u doktorskoj disertaciji, Momčilo Novković je uveo i izučio veliki broj nelinearnih modela vremenskih serijasa negausovim raspodelama i mešavinama raspodela, uključujući i ocenjivanje njihovih parametara. Ti modeli predstavljaju kako interes u teoriji tako i u praksi. Oni mogu biti vrlo primenljivi u raznim granama nauke i tehnike. Njih će moći da koriste poslenici raznih specijalnosti u svom radu. Osim toga, ti modeli pruzaju  i mogućnosti daljeg usavršavanja i prilagođavanja potrebama konkretne prakse. Uvereni smo da će među čitaocima ove disertacije naći dosta onih koji će tu naći inspiraciju za svoj rad.
Iz navedenih razloga predlažemo Nastavno-naučnom veću Fakulteta tehničkih nauka da podrži objavljivanje monografije MOMČILO NOVKOVIĆ  „NELINEARNI MODELI VREMENSKIH SERIJA DOPRINOS TEORIJI I PRAKSI“. To će omogućiti da ideje iz monografije nađu svoje korisnike kako u teoriji tako i u praksi. Objavljivanje monografije bio bi znak zahvalnosti za napore i uspehe do kojih je pok. M. Novković došao u svom naučnom radu u matematici tako i mogućeg daljeg korišćenja njegovih rezultata u stručnom radu njegovih sledbenika u ovoj naučnoj oblasti.
(biografija)
Momčilo Novković je bio asistent Matematike na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka (mašinski odsek-proizvodni sistemi). Magistrirao je 13. avgusta 1997. godine na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Pozitivnu ocenu doktorske disertacije prihvatilo je Nastavno naučno veće Matematičkog fakulteta u Beogradu na svojoj 215. Sednici 5. oktobra 2001. godine.
Prihvatanjem pozitivnog izveštaja Komisije  Nastavno naučnog veće Matematičkog fakulteta u Beogradu, Momčilo Novković je  neformalno postao doktor matematičkih nauka. Držao je vežbe iz raznih kurseva na Fakultetu: Matematička analiza I, Matematičke metode IV, Matematika tri, Statističke metode u preduzeću. Područje njegovog naučnog rada bila je oblast Verovatnoća i statistika-slučajni procesi.


 

  • Nije moguće prikazati sliku.