2 Marin Gostimirović, Dragoje Milikić, "Upravljanje toplotnim pojavama pri obradi brušenjem"


11.12.2013. - 14:28 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „Upravljanje toplotnim pojavama pri obradi brušenjem”

Autori: Marin Gostimirović, Dragoje Milikić

Recenzenti: dr Dušan Vukelja, red. prof. u penziji Mašinskog fakulteta u Kragujevcu
            dr Sava Sekulić, red. prof. u penziji Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
            dr Milenko Jovičić, red. prof. u penziji Mašinskog fakulteta u Beogradu

Izdavač
: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: SANS, Despota Stefana 5a, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačku delatnost Fakulteta tehničkih nauka
Predsednik Saveta: prof. dr Vlatko Vuković


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
621.9-5

GOSTIMIROVIĆ, Marin
     Upravljanje toplotnim pojavama pri obradi brušenjem / Marin Gostimirović,
Dragoje Milikić. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2002 (Novi Sad : SANS).
– 183 str. : graf. prikazi ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - Monografije” ; 2)
Tiraž 100.
ISBN 86-80249-39-4

a) Mašinski materijali – Obrada rezanjem - Upravljanje


Izvod iz recenzija
  Ovako koncipirano naučno delo predstavlja vredan doprinos naučnoj literaturi...predmet naučnog dela je usko orijentisan na identifikaciju i upravljanje toplotnim pojavama procesa brušenja. Ovo područje je u inostranoj naučnoj literaturi još uvek nedovoljno istraženo, dok u domaćoj praktično i neistraživano.
(dr Dušan Vukelja, red. prof. u penziji, Mašinski fakultet u Kragujevcu)
  Publikacija...jasno ističe problem naučnog istraživanja, sa prikazom i analizom sopstvenih i u svetu najnovijih naučnih istraživanja. Posebno se ističe dominantan prikaz rezultata sopstvenih eksperimentalnih ispitivanja identifikacije toplotnog stanja procesa brušenja i matematička postavka modela optimalnog upravljanja toplotnim opterećenjem površinskog sloja materijala obratka sprovedenog numeričkim metodama optimizacije. (dr Sava Sekulić, red. prof. u penziji, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu)
  Pri realizaciji monografije korišćene su poznate naučno-istraživačke metode analize i sinteze, metode inženjerskog eksperimenta, principi matematičkog modeliranja i optimizacije, kao i novi naučni pristupi koji se baziraju na metodi postavke i rešavanja inverznog zadatka provođenja toplote. Posebno se ističe sistematski prikaz velikog broja prikazanih eksperimentalnih ispitivanja.
(dr Milenko Jovičić, red. prof. u penziji, Mašinski fakultet u Beogradu)

  Osnovni podaci o autorima
  Dr Marin Gostimirović, docent FTN-a u Novom Sadu, rođen je 1957. godine. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu zaposlen je od 1982. godine. Magistarski rad odbranio je 1989. godine, a doktorsku disertaciju 1997. godine na FTN Univerziteta u Novom Sadu. Za docenta na ovom fakultetu za užu naučnu oblast  Konvencionalni i nekonvencionalni  postupci obrade skidanjem materijala izabran je 1997. godine. Objavio je preko 80 naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima ili na skupovima u zemlji i inostranstvu.
 Dr Dragoje Milikić, red. prof. FTN-a u Novom Sadu, rođen je 1942. godine. Sve faze visokoškolskog obrazovanja, od osnovnih studija do doktora tehničkih nauka, obavio je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Njegovo celokupno radno angažovanje vezano je, takođe, za ovaj fakultet, gde je danas redovni profesor iz područja Tehnologija obrade skidanjem strugotine. Objavio je preko 150 naučnih i naučno-stručnih radova u časopisima i skupovima u zemlji i inostranstvu. Naučne oblasti čijem razvoju i unapređenju je do sada dao najveći doprinos su toplotne pojave pri obradi rezanjem i nekonvencionalni postupci obrade skidanjem materijala.


 

  • Nije moguće prikazati sliku.