3 Risto Kovač, "Osnovi teorije očvršćavanja odlivaka"


11.12.2013. - 14:27 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika: „Osnovi teorije očvršćavanja odlivka”

Autor: Risto Kovač

Recenzenti: dr Damir Kakaš, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
             dr Srđan Marković, vanr. prof. Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: SANS, Despota Stefana 5a, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačku delatnost Fakulteta tehničkih nauka
Predsednik Saveta: prof. dr Vlatko Vuković


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
621.74

KOVAČ, Risto
     Osnovi teorije očvršćavanja odlivka / Risto Kovač. – Novi
Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2002 (Novi Sad : SANS). – 182 str. :
graf. prikazi.; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; 3)
Tiraž 100.
ISBN 86-80242-42-4

a) Odlivci


(iz sadržaja)
Monografija OSNOVI TEORIJE OČVRŠĆAVANJA ODLIVKA štampana je na 182 strane. Monografija sadrži četiri glave i to:
Glava 1: Prenos toplote u sistemu odlivak-kalup;
Glava 2: Osnovi termodinamičke teorije kristalizacije;
Glava 3: Oblici očvršćavanja odlivka i njihovi matematički modeli;
Glava 4: Rešenja matematičkih modela procesa očvršćavanja odlivka i određivanje parametara
 procesa očvršćavanja.
Monografija sadrži 236 numerisanih matematičkih izraza i formula i 32 slike

(iz recenzije)

... Monografija OSNOVI TEORIJE OČVRŠĆAVANJA ODLIVKA nastala je kroz višegodišnji rad autora, posvećen modeliranju procesa očvršćavanja odlivka i nalaženju rešenja, nekih od tih modela. Monografija predstavlja značajan doprinos razvoju teorije tehnologije livenja, a naročito imajući u vidu oskudnu literaturu iz ove oblasti kod nas. Sadržaj monografije izložen je na visokom stručnom i naučnom nivou i predstavlja značajan doprinos razvoju teorije očvršćavanja odlivka.
Materija izložena u monografiji daje sintezu teorijskih i eksperimentalnih rezultata istraživanja procesa očvršćavanja odlivka (zapreminski oblik očvršćavanja) i original je doprinos izučavanju ove složene materije ...

(o autoru)
Prof. dr Risto Kovač radio je na projektovanju livnica, projektovanju livničke opreme, konstruisanju pribora i alata. Sem toga, bavio se istraživanjima tehnoloških procesa u proizvodnim organizacijama, u cilju povećanja kvaliteta odlivka i smanjenja troškova proizvodnje. Objavio je veći broj stručnih i naučnih radova. 

  • Nije moguće prikazati sliku.